พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกสว่าง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร และตำบลหนองฮี ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกสว่าง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร

และตำบลหนองฮี ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                   ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                            เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกสว่าง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอ

พนมไพร และตำบลหนองฮี ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่

ตำบลโคกสว่าง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร และตำบลหนองฮี ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี อำเภอ

พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลโคกสว่าง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร และ

ตำบลหนองฮี ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในแนวเขตตามแผนที่

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลโคกสว่าง

ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร และตำบลหนองฮี ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี อำเภอพนมไพร จังหวัด

ร้อยเอ็ด มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่

การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๓๕ก/๖๗/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    อาภรณ์/พิมพ์

                                                                                    ๙/๑/๔๕