พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังใหม่ ตำบลหาดพันไกร และตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังใหม่ ตำบลหาดพันไกร

และตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

--------------------

                                                ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                         เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังใหม่ ตำบลหาดพันไกร

และตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลวังใหม่ ตำบลหาดพันไกร  และตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลวังใหม่ ตำบลหาดพันไกร  และตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูป

ที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลวังใหม่

ตำบลหาดพันไกร  และตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบ

เกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของ

ผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๓๕ก/๕๒/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๓/๖/๒๕๔๕

                                                                                     (B+A)C