พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทรัพย์ทวี ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม และตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทรัพย์ทวี ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม

และตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                           เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทรัพย์ทวี ตำบลบ้านนา อำเภอ

บ้านนาเดิมและตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่

ตำบลทรัพย์ทวี ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม และตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัด

สุราษฏร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลทรัพย์ทวี ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม  และ

ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลทรัพย์ทวี

ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม  และตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีเกษตรกรผู้

ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้อง

เช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๓๕ก/๔๐/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    อาภรณ์/แก้ไข

                                                                                    ๘/๑/๔๕

                                                                                    (B+A)