พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลไทรขึง ตำบลสินปุน ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง และตำบลสองแพรก ตำบลชัยบุรี ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลไทรขึง ตำบลสินปุน ตำบลสินเจริญ

อำเภอพระแสง และตำบลสองแพรก ตำบลชัยบุรี

ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                   ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                           เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลไทรขึง ตำบลสินปุน ตำบล

สินเจริญ อำเภอพระแสง และตำบลสองแพรก ตำบลชัยบุรี ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัด

สุราษฏร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่

ตำบลไทรขึง ตำบลสินปุน ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง และตำบลสองแพรก ตำบลชัยบุรี ตำบล

ไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ ตำบลไทรขึง ตำบลสินปุน ตำบลสินเจริญ  อำเภอ

พระแสง และตำบลสองแพรก ตำบลชัยบุรี ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายในแนว

เขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ ตำบลไทรขึง

ตำบลสินปุน ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง และตำบลสองแพรก ตำบลชัยบุรี ตำบลไทรทอง อำเภอ

ชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็ก

น้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก

สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๓๕ก/๓๗/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    อาภรณ์/พิมพ์

                                                                                    ๘/๑/๔๕