พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ และตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์

และตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                               ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                       เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย

อำเภอกาญจนดิษฐ์ และตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูป

ที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ และตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร

จังหวัดสุราษฏร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ และ

ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราช

กฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลทุ่งรัง

ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ และตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การ

ครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๓๕ก/๓๔/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๓๐/๕/๒๕๔๕

                                                                                        (B+A)C