พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทรายขาว ตำบลสันกลาง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย และตำบลสันสลี ตำบลเวียง ตำบลป่างิ้ว ตำบลเวียงกาหลง ตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทรายขาว ตำบลสันกลาง

ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย และตำบลสันสลี ตำบลเวียง

ตำบลป่างิ้ว ตำบลเวียงกาหลง ตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------

                                             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                             ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                       เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลทรายขาว ตำบลสันกลาง

ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย และตำบลสันสลี ตำบลเวียง ตำบลป่างิ้ว ตำบล

เวียงกาหลง ตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูป

ที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่

 ตำบลทรายขาว ตำบลสันกลาง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย และตำบลสันสลี

ตำบลเวียง ตำบลป่างิ้ว ตำบลเวียงกาหลง ตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด

เชียงราย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ ตำบลทรายขาว ตำบลสันกลาง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอ

พาน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย และตำบลสันสลี ตำบลเวียง ตำบลป่างิ้ว ตำบลเวียงกาหลง ตำบล

แม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภายใน

แนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ ตำบลทรายขาว

ตำบลสันกลาง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย และตำบลสันสลี ตำบลเวียง

ตำบลป่างิ้ว ตำบลเวียงกาหลง ตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การ

ครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินใน

ท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๓๕ก/๑๖/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒]

                                                                                                อาภรณ์/พิมพ์

                                                                                                ๘/๑/๔๕