พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ยาว ตำบลบ้านดู่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลศรีถ้อย ตำบลเจดีย์หลวง ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ยาว ตำบลบ้านดู่ ตำบลริมกก

อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลศรีถ้อย ตำบลเจดีย์หลวง

ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                              ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                        เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ยาว ตำบลบ้านดู่ ตำบล

ริมกก อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลศรีถ้อย ตำบลเจดีย์หลวง ตำบลท่าก๊อ อำเภอสรวย จังหวัด

เชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่

ตำบลแม่ยาว ตำบลบ้านดู่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลศรีถ้อย ตำบลเจดีย์หลวง ตำบล

ท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลแม่ยาว ตำบลบ้านดู่ ตำบลริมกก อำเภอเมือง

เชียงราย และตำบลศรีถ้อย ตำบลศรีเจดีย์ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ภายในแนวเขต

ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลแม่ยาว

ตำบลบ้านดู่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลศรีถ้อย ตำบลเจดีย์หลวง ตำบลท่าก๊อ

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือ

ที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่

เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้อง

ตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๓๕ก/๑๐/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒]

                                                                                                อาภรณ์/พิมพ์

                                                                                                ๘/๑/๔๕