พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยสัก

อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                              ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                        เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย

และตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่

ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลเจริญ

เมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูป

ที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลห้วยสัก

และตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของ

ตนเองหรือที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรม

อยู่เป็นจำนวนมากสมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตรา

พระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๓๕ก/๗/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒]

                                                                                                อาภรณ์/พิมพ์

                                                                                                ๘/๑/๔๕