พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงหม้อทองใต้ ตำบลดงหม้อทอง ตำบลมาย ตำบลห้วยหลัว และตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงหม้อทองใต้ ตำบลดงหม้อทอง

ตำบลมาย ตำบลห้วยหลัว และตำบลหนองกวั่ง

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                   ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                              เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงหม้อทองใต้ ตำบล

ดงหม้อทอง ตำบลมาย ตำบลห้วยหลัว และตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลดงหม้อทองใต้ ตำบลดงหม้อทอง ตำบลมาย ตำบลห้วยหลัว และตำบลหนองกวั่ง

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลดงหม้อทองใต้ ตำบลดงหม้อทอง ตำบลมาย

ตำบลห้วยหลัว และตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ภายในแนวเขตตามแผนที่

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลดงหม้อ

ทองใต้ ตำบลดงหม้อทอง ตำบลมาย ตำบลห้วยหลัว และตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียง

พอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควร

กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๒ก/๔๐/๓ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๓/๕/๒๕๔๕

                                                                                            A