พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ ตำบลทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบลนาสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลคลองปราบ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร และตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ ตำบลทุ่งเตา

ตำบลลำพูน ตำบลนาสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลครองปราบ

ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร และตำบลบ้านส้อง

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                   ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                              เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ ตำบลทุ่งเตา

ตำบลลำพูน ตำบลนาสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลครองปราบ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร

และตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ ตำบลทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบลนาสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลครอง

ปราบ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร และตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ ตำบลทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบล

นาสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลครองปราบ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร และตำบลบ้านส้อง

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลทุ่งเตา

ใหม่ ตำบลทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบลนาสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลครองปราบ ตำบลพรุพี

อำเภอบ้านนาสาร และตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน

ประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดิน

ของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็น

เขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๑ก/๒๒/๒ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๓/๕/๒๕๔๕

                                                                                            A