พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทรัพย์ทวี ตำบลบ้านนา ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา และตำบลนาสาร ตำบลน้ำพุ ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทรัพย์ทวี

ตำบลบ้านนา ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม ตำบลเขาตอก

อำเภอเคียนซา และตำบลนาสาร ตำบลน้ำพุ ตำบลท่าชี

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                    ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                              เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทรัพย์ทวี ตำบลบ้านนา

ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา และตำบลนาสาร ตำบลน้ำพุ ตำบล

ท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลทรัพย์ทวี ตำบลบ้านนา ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา

และตำบลนาสาร ตำบลน้ำพุ ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูป

ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลทรัพย์ทวี ตำบลบ้านนา ตำบลนาใต้ อำเภอ

บ้านนาเดิม ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา และตำบลนาสาร ตำบลน้ำพุ ตำบลท่าชี อำเภอบ้าน

นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลทรัพย์ทวี

ตำบลบ้านนา ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา และตำบลนาสาร

ตำบลน้ำพุ ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบ

เกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้

อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๑ก/๑๖/๒ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๕/๕/๒๕๔๕

                                                                                            B