พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลศรีชมภู ตำบลถ้ำเจริญ ตำบลคำแก้ว ตำบลเหล่าทอง ตำบลหนองพันทา ตำบลบัวตูม และตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลศรีชมภู ตำบลถ้ำเจริญ

ตำบลคำแก้ว ตำบลเหล่าทอง ตำบลหนองพันทา ตำบลบัวตูม

และตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                   ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                              เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลศรีชมภู ตำบลถ้ำเจริญ

ตำบลคำแก้ว ตำบลเหล่าทอง ตำบลหนองพันทา ตำบลบัวตูม  และตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัด

หนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลศรีชมภู ตำบลถ้ำเจริญ ตำบลคำแก้ว ตำบลเหล่าทอง ตำบลหนองพันทา ตำบลบัวตูม

และตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลศรีชมภู ตำบลถ้ำเจริญ ตำบลคำแก้ว ตำบล

เหล่าทอง ตำบลหนองพันทา ตำบลบัวตูม  และตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย ภายใน

แนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลศรีชมภู

ตำบลถ้ำเจริญ ตำบลคำแก้ว ตำบลเหล่าทอง ตำบลหนองพันทา ตำบลบัวตูม  และตำบลโซ่ อำเภอ

โซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็ก

น้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก

สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา

นี้

[รก.๒๕๔๒/๑๑ก/๑๓/๒ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๕/๕/๒๕๔๕

                                                                                            B