พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง และตำบลป่าโป่ง ตำบลแม่คะตวน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม

อำเภอแม่ลาน้อย ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

และตำบลป่าโป่ง ตำบลแม่คะตวน ตำบลแม่สวด

อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. 2542

--------------

                                                ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                  ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2542

                                          เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

            โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอ

แม่ลาน้อย ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง และตำบลป่าโป่ง ตำบล

แม่คะตวน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

            มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบล

แม่ลาน้อย ตำบลท่าผ่าปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

และตำบลป่าโป่ง ตำบลแม่คะตวน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542"

            มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

            มาตรา 3 ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย ตำบล

บ้านกาศ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง และตำบลป่าโป่ง ตำบลแม่คะตวน ตำบลแม่สวด

อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน

            มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              ชวน หลีกภัย

            นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 [หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบล

แม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอ

แม่สะเรียง และตำบลป่าโป่ง ตำบลแม่คะตวน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอ

แก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก  สมควร

กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก./2542/54ก/25 - 30:06:2542]