พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่ฮี้ ตำบลเมืองแปง และตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่ฮี้ ตำบลเมืองแปง

และตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. 2542

--------------

                                               ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                               ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2542

                                         เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

            โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่ฮี้ ตำบล

เมืองแปง และตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

            มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่

ตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่ฮี้ ตำบลเมืองแปง และตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542"

            มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

            มาตรา 3 ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่ฮี้ ตำบลเมืองแปง และตำบลโป่งสา

อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

            มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              ชวน หลีกภัย

            นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 [เหตุผล:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลเวียงเหนือ

ตำบลแม่ฮี้ ตำบลเมืองแปง และตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน

ประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่า

ที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าว

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.2542/54ก/22 - 30:06:2542]