พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลล้อมแรด ตำบลเถินบุรี ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน และตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลล้อมแรด

ตำบลเถินบุรี ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน และตำบลพระบาทวังตวง

อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. 2542

--------------

                                               ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2542

                                         เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

            โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลล้อมแรด ตำบลเถินบุรี ตำบลแม่วะ

อำเภอเถิน และตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

            มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบล

ล้อมแรด ตำบลเถินบุรี ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน และตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัด

ลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542"

            มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

            มาตรา 3 ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลล้อมแรด ตำบลเถินบุรี ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน และ

ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

            มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              ชวน หลีกภัย

            นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 [หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบล

ล้อมแรด ตำบลเถินบุรี ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน และตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัด

ลำปาง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอ

แก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนด

เขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.2542/54ก/7 - 30:06:2542]