พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลกุรุคุ และตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2541

ราชกฤษฎีกา

กำพระหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลกุรุคุ และตำบลวังตามัว

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. 2541

-----------

                      ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

               ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2541

                    เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช

โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลกุรุคุ

และตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

          อาศัยอำนาจตามความใน 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

ดังต่อไปนี้

          มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขต

ที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลกุรุคุ และตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2541"

          มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          มาตรา 3  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลกุรุคุ และตำบลวังตามัว

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

          มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

      ชวน หลีกภัย

     นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+--------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจาก

ในท้องที่ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลกุรุคุ และตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดิน

เล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรม

อยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.2541/26 ก/01 - 15:05:41]