พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังคัน ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลหนองมะค่าโมง ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง และตำบลแจงงาม ตำบลหนองขาม ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังคัน ตำบลห้วยขมิ้น

ตำบลหนองมะค่าโมง ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง

อำเภอด่านช้าง และตำบลแจงงาม ตำบลหนองขาม ตำบลทัพหลวง

ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๓๗

--------------

                                          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

                                   เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังคัน ตำบลห้วยขมิ้น

ตำบลหนองมะค่าโมง ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง และตำบลแจงงาม

ตำบลหนองขาม ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลวังคัน ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลหนองมะค่าโมง ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง

อำเภอด่านช้าง และตำบลแจงงาม ตำบลหนองขาม ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอ

หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลวังคัน ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลหนองมะค่าโมง

ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง และตำบลแจงงาม ตำบลหนองขาม ตำบล

ทัพหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          ชวน  หลีกภัย

         นายกรัฐมนตรี

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลวังคัน

ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลหนองมะค่าโมง ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง และ

ตำบลแจงงาม ตำบลหนองขาม ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด

สุพรรณบุรี มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อย

ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก

สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราช

กฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๗/๒๕ก/๑๓/๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๗]

                                                                                                พรพิมล/แก้ไข

                                                                                                ๗ มิ.ย ๒๕๔๕ A