พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (อ้อมน้อย)-สมุทรสาคร ในท้องที่ จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2532

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  เพื่อขยายทางหลวง

จังหวัดหมายเลข ๓๐๙๑  สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔

(อ้อมน้อย) - สมุทรสาคร ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ๒๕๓๒

------------------

                                                 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒

                                          เป็นปีที่ ๔๔  ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  เพื่อประโยชน์

ในการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการขยายทางหลวงจังหวัด

หมายเลข ๓๐๙๑  สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (อ้อมน้อย) - สมุทรสาคร  ในท้องที่

อำเภอกระทุ่มแบน  และอำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และข้อ ๖๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๙๕  ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๙๕  ลงวันที่

๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐  ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคสาม  และ

มาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐  จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน

บริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๐๙๑  สายแยกทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๔ (อ้อมน้อย) - สมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๓๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี

                        มาตรา ๔  ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕  เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้อยู่ในท้องที่

อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  มีส่วนแคบที่สุดสามสิบเมตร

และส่วนกว้างที่สุดหนึ่งร้อยหกสิบเมตร  ทั้งนี้  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

นี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        พงส์ สารสิน

    รองนายกรัฐมนตรี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ  เนื่องจากมีความจำเป็น

จะต้องขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๐๙๑  สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔

(อ้อมน้อย) - สมุทรสาคร ในท้องที่อำเภอกระทุ่มแบน  และอำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด

สมุทรสาคร  เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการ

สาธารณูปโภค  ในการนี้สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้

เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๒/๑๖๘/๖๘พ/๔ ตุลาคม ๒๕๓๒]

                                                                                                พรพิมล/แก้ไข

                                                                                                ๒ ก.ค ๒๕๔๕

                                                                                                B+A (C)