พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๐

-------------

                                                          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

                                                  เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอ

กระทุ่งแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างถนนสายเชื่อม

ระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนเศรษฐกิจ ๑ (ง) ตามผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช

๒๕๓๘ และมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน

บริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี

                        มาตรา ๔  ให้อธิบดีกรมโยธาธิการเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕  เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีส่วนที่แคบที่สุด

สี่ร้อยเมตร และส่วนกว้างที่สุดสองพันเมตร ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา

นี้

                        มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

นี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

         นายกรัฐมนตรี

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นจะ

ต้องสร้างถนนสายเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนเศรษฐกิจ ๑ (ง) ตามผังเมืองรวมเมือง

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในท้องที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเขตหนอง

แขม กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอัน

เป็นกิจการสาธารณูปโภค ในการนี้สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดัง

กล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อ

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราช

กฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๐/๒๐ก/๕/๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๐]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔