พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3236 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 (หัวโพ)-บรรจบทางหลวง จังหวัดหมายเลข 3097 ในท้องที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2531

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๓๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๓๒๕ (หัวโพ)-บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๐๙๗ ในท้องที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ๒๕๓๑

-------------

                                                ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                              ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

                                           เป็นปีที่ ๔๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  เพื่อประโยชน์ใน

การดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการสร้างทางหลวงจังหวัดหมาย

เลข ๓๒๓๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕ (หัวโพ) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมาย

เลข ๓๐๙ ในท้องที่อำเภอบางแพ  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และอำเภอบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และข้อ ๖๓ แห่งประกาศของคณะปฎิวัติ  ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฎิวัติ  ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่

๒๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๐  ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคสาม และ

มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน

บริเวณที่ที่จะเวนคืน  เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๓๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๓๒๕ (หัวโพ) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๐๙๗ พ.ศ. ๒๕๓๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี

                        มาตรา ๔  ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕  เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้อยู่ในท้องที่

อำเภอบางแพ  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และอำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร มี

ส่วนกว้างสองร้อยเมตร  ทั้งนี้  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

           นายกรัฐมนตรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมีความจำเป็นจะ

ต้องสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๓๖  สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕ (หัวโพ) -

บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๐๙๗  ในท้องที่อำเภอบางแพ  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัด

ราชบุรี  และอำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การ

จราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค  ในการนี้สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ

เวนคืนในท้องที่ดังกล่าว  เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำ

การสำรวจ  เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน  จึงจำเป็นต้อง

ตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๑/๒๓๙/พ๑๖/๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๑]                                            ปรียนันท์/แก้ไข

                                                                                                                        ๒๘  /  ๕  /  ๔๕

                                                                                                                         กลุ่ม B+A

                                                                                                                        ( C )