พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2531

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ๒๕๓๑

-------------

                                                 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑

                                         เป็นปีที่ ๔๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล

บางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทาน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน

บริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๓๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี

                        มาตรา ๔  ให้อธิบดีกรมชลประทานเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา

นี้

                        มาตรา ๕  เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่

ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราช

กฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   พลเอก ป. ติณสูลานนท์

         นายกรัฐมนตรี

+-------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมชลประทานจะ

ปรับปรุงการชลประทานโดยขยายเขตหัวงานประตูระบายน้ำบางพระ ตามโครงการส่งน้ำและบำรุง

รักษาภาษีเจริญซึ่งเป็นโครงการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองไปยังลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยก่อสร้างสถานี

สูบน้ำถาวร ในท้องที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสูบน้ำเข้าคลอง

ภาษีเจริญ อันจะเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชในเขตโครงการดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ

๒๐๐,๐๐๐ไร่ และสนับสนุนโครงการปลูกพืชครั้งที่สอง โดยลดพื้นที่นาปรังลงประมาณ ๔๐,๐๐๐

ไร่ และเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนอีกประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ และเพื่อช่วยผลักดัน

น้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีนมิให้ก่อความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบในแม่น้ำ

เจ้าพระยาไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง และเพื่อระบายน้ำจากคลองภาษี

เจริญอันจะเป็นการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ในการนี้สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่

จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้

ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๑/๑๐๘/๑พ/๘ กรกฎาคม ๒๕๓๑]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕

                                                                                    (B+A)C