พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดสุพรรรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2528

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. ๒๕๒๘

-----------

                                                          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                          ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

                                                     เป็นปีที่ ๔๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืนในท้องที่

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในการชลประทาน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๑๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกรมชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด

ราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๒๘"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีอายุห้าปี

                        มาตรา ๔  ให้อธิบดีกรมชลประทานเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕  บริเวณที่ดินที่จะสำรวจเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้อยู่ในท้องที่

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัด

สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   พลเอก ป. ติณสูลานนท์

       นายกรัฐมนตรี

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมชลประทานได้

ทำการก่อสร้างการชลประทานโครงการแม่กลองใหญ่ โดยสร้างเขื่อนวชิรลงกรปิดกั้นลำน้ำแม่

กลองขึ้นที่ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เสร็จแล้ว และกำลังทำการก่อสร้างระบบ

การส่งน้ำ ระบบการระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำเค็ม ซึ่งประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลอง

ซอย และสร้างอาคารชลประทานกับขุดคลองระบายน้ำ และสร้างคันกั้นน้ำเค็มด้วย เพื่อส่งน้ำไป

ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองเนื้อที่ประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ไร่ และสามารถช่วย

เหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้อีกประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ พร้อมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัย

บริเวณทุ่งราบทั้งสองฝั่งของแม่น้ำกลองกับป้องกันน้ำเค็มที่เข้าปากกทางแม่น้ำแม่กลอง และตาม

ลำคลองตอนชายทะเลที่น้ำเค็มเคยขึ้นถึงในฤดูแล้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินให้สามารถใช้เพาะ

ปลูกได้อีกด้วย ในการนี้สมควรให้เจ้าหน้าที่ได้มีอำนาจเข้าไปทำการสำรวจที่ดินที่จะใช้ในการ

ก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๒๘/๒๐๑/๕๑พ/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔