พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2527

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ๒๕๒๗

------------

                                                         ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

                                                     เป็นปีที่ ๓๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอ

เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.

๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน

ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๒๗"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจาเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีอายุห้าปี

                        มาตรา ๔  ให้ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕  บริเวณที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้อยู่ใน

ท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา

นี้

                        มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   พลเอก ป. ติณสูลานนท์

        นายกรัฐมนตรี

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุน

ภายในประเทศมากขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุน ในท้องที่

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้สมควรให้เจ้าหน้าที่ได้มีอำนาจ

เข้าไปทำการสำรวจที่ดินที่จะใช้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๒๗/๓๖/๒๙/๒๐ มีนาคม ๒๕๒๗]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๗