พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคาม และจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2506

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. ๒๕๐๖

---------------

                                                          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖

                                                   เป็นปีที่ ๑๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินจะทำการสำรวจเพื่อเวนคืน ในท้องที่

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในการชลประทาน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน

บริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๐๖"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีอายุห้าปี

                        มาตรา ๔  ให้อธิบดีกรมชลประทานเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕  บริเวณที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่

ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     จอมพล ส. ธนะรัชต์

       นายกรัฐมนตรี

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ

ตามโครงการแม่กลองใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการชลประทาน ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด

เพชรบุรี จะเป็นการป้องกันอุทกภัยแก่การทำนาในตอนต้นฤดูการทำนาในท้องที่จังหวัดดังกล่าว

ได้เป็นอย่างดี สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่นาระหว่างแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำนครไชยศรี ได้

๒,๐๒๐,๐๐๐ ไร่ และสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่นาทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำแม่กลองได้

๓๘๐,๐๐๐ ไร่ นอกจากนี้ยังมีน้ำไว้สำหรับปลูกพืชในฤดูแล้งได้อีก ๓๖๗,๐๐๐ ไร่ จึงจำเป็นต้อง

ดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้

เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจที่ดินที่จะใช้ในการนี้ได้

[รก.๒๕๐๖/๑๗/๑๐๗/๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔