พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านหัน ตำบลโนนศิลา กิ่งอำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ ตำบลบ้านแท่น ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ตำบลขามป้อม ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย ตำบลหนองแวงนางเบ้า ตำบลโจดหนองแก ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล และตำบลวังหิน

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านหัน ตำบลโนนศิลา

กิ่งอำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ ตำบลบ้านแท่น

ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ตำบลขามป้อม ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย

ตำบลหนองแวงนางเบ้า ตำบลโจดหนองแก ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล

และตำบลวังหิน ตำบลคึมชาด ตำบลสำโรง ตำบลดอนดู่

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

-----------------

                                          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                       เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านหัน ตำบลโนนศิลา กิ่ง

อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ ตำบลบ้านแท่น ตำบลปอแดง อำเภอ

ชนบทตำบลขามป้อม ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย ตำบลหนองแวงนางเบ้า ตำบลโจดหนองแก

ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล  และตำบลวังหิน ตำบลคึมชาด ตำบลสำโรง ตำบลดอนดู่  อำเภอ

หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลบ้านหัน ตำบลโนนศิลา กิ่งอำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่

ตำบลบ้านแท่น ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ตำบลขามป้อม ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย ตำบล

หนองแวงนางเบ้า ตำบลโจดหนองแก ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล  และตำบลวังหิน ตำบลคึมชาด

ตำบลสำโรง ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.

๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านหัน ตำบลโนนศิลา กิ่งอำเภอโนนศิลา

อำเภอบ้านไผ่ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ ตำบลบ้านแท่น ตำบลปอแดง อำเภอชนบท ตำบลขาม

ป้อม ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย ตำบลหนองแวงนางเบ้า ตำบลโจดหนองแก ตำบลโสกนกเต็น

อำเภอพล และตำบลวังหิน ตำบลคึมชาด ตำบลสำโรง ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลบ้านหัน

ตำบลโนนศิลา  กิ่งอำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ ตำบลบ้านแท่น ตำบล

ปอแดง อำเภอชนบท ตำบลขามป้อม ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย ตำบลหนองแวงนางเบ้า

ตำบลโจดหนองแก ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล  และตำบลวังหิน ตำบลคึมชาด ตำบลสำโรง ตำบล

ดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของ

ตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตร

กรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็น

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๒ก/๗๖/๓ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๓/๕/๒๕๔๕

                                                                                            A