พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลขมิ้น ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม ตำบลนาตาล ตำบลเต่างอย ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย ตำบลตองโขบ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และตำบลกกปลาซิว ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ให้เป็นปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลขมิ้น ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ

อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม ตำบลนาตาล ตำบลเต่างอย

ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย ตำบลตองโขบ ตำบลเหล่าโพนค้อ

อำเภอโคกศรีสุพรรณ และตำบลกกปลาซิว ตำบลหลุบเลา

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                    ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                              เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลขมิ้น ตำบลห้วยยาง ตำบล

ดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม ตำบลนาตาล ตำบลเต่างอย

ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย ตำบลตองโขบ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และ

ตำบลกกปลาซิว ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลขมิ้น ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ

พรรณานิคม ตำบลนาตาล ตำบลเต่างอย ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย ตำบลตองโขบ ตำบล

เหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และตำบลกกปลาซิว ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัด

สกลนคร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลขมิ้น ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ อำเภอ

เมืองสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม ตำบลนาตาล ตำบลเต่างอย ตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย ตำบลตองโขบ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และตำบลกกปลาซิว

ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลขมิ้น

ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม ตำบลนา

ตาล ตำบลเต่างอย ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย ตำบลตองโขบ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคก

ศรีสุพรรณ และตำบลกกปลาซิว ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่

ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่า

ที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๒ก/๓๗/๓ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๓/๕/๒๕๔๕

                                                                                            A