พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ ตำบลโคกสะอาด ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว ตำบลโป่งนก ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ ตำบลห้วยยายจิ๋ว ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต ตำบลบ้านชวน ตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลเกาะมะนาว ตำบลโคกเริงรมย์

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ ตำบลโคกสะอาด

ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว ตำบลโป่งนก ตำบลนายางกลัก

ตำบลบ้านไร่ ตำบลห้วยยายจิ๋ว ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต ตำบลบ้านชวน

ตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลเกาะมะนาว ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ และตำบลวังยายทอง ตำบลบึงปรือ กิ่งอำเภอเทพารักษ์

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

-----------

                                                ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                           เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรด

เกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่

ตำบลโคกสะอาด ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว ตำบลโป่งนก ตำบลนายางกลัก

ตำบลบ้านไร่ ตำบลห้วยยายจิ๋ว ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต ตำบลบ้านชวน ตำบลโคกเพชร

พัฒนา ตำบลเกาะมะนาว ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และตำบล

วังยายทอง ตำบลบึงปรือ กิ่งอำเภอเทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ ตำบลโคกสะอาด ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว

ตำบลโป่งนก ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ ตำบลห้วยยายจิ๋ว ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต

ตำบลบ้านชวน ตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลเกาะมะนาว ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ และตำบลวังยายทอง ตำบลบึงปรือ กิ่งอำเภอเทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ ตำบลโคกสะอาด ตำบล

โสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว ตำบลโป่งนก ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ ตำบลห้วยยายจิ๋ว

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต ตำบลบ้านชวน ตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลเกาะมะนาว ตำบล

โคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และตำบลวังยายทอง ตำบลบึงปรือ กิ่งอำเภอ

เทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

            นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลห้วยแย้

ตำบลวังตะเฆ่ ตำบลโคกสะอาด ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว ตำบลโป่งนก ตำบลนา

ยางกลัก ตำบลบ้านไร่ ตำบลห้วยยายจิ๋ว ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต ตำบลบ้านชวน ตำบล

โคกเพชรพัฒนา ตำบลเกาะมะนาว ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และ

ตำบลวังยายทอง ตำบลบึงปรือ กิ่งอำเภอเทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มี

เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การ

ครองชีพหรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๑ก/๒๘/๒ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                                ภคินี/แก้ไข

                                                                                                ๑๓/๕/๒๕๔๕

                                                                                                        A