พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบึงปรือ ตำบลวังยายทอง ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอเทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด และตำบลพันชนะ ตำบลบ้านเก่า ตำบลหินดาด ตำบลห้วยบง ตำบลตะเคียน ตำบลสระจรเข้ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบึงปรือ ตำบลวังยายทอง

ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอเทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด

และตำบลพันชนะ ตำบลบ้านเก่า ตำบลหินดาด ตำบลห้วยบง

ตำบลตะเคียน ตำบลสระจรเข้ ตำบลด่านใน

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                   ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                              เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบึงปรือ ตำบลวังยายทอง

ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอเทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด  และตำบลพันชนะ

ตำบลบ้านเก่า ตำบลหินดาด ตำบลห้วยบง ตำบลตะเคียน ตำบลสระจรเข้ ตำบลด่านใน  อำเภอ

ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลบึงปรือ ตำบลวังยายทอง ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอเทพารักษ์

อำเภอด่านขุนทด  และตำบลพันชนะ ตำบลบ้านเก่า ตำบลหินดาด ตำบลห้วยบง ตำบลตะเคียน

ตำบลสระจรเข้ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.

๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบึงปรือ ตำบลวังยายทอง ตำบลสำนักตะคร้อ

ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอเทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด  และตำบลพันชนะ ตำบลบ้านเก่า ตำบล

หินดาด ตำบลห้วยบง ตำบลตะเคียน ตำบลสระจรเข้ ตำบลด่านใน  อำเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลบึงปรือ

ตำบลวังยายทอง ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอเทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด  และ

ตำบลพันชนะ ตำบลบ้านเก่า ตำบลหินดาด ตำบลห้วยบง ตำบลตะเคียน ตำบลสระจรเข้ ตำบล

ด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของ

ตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตร

กรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็น

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๑ก/๒๕/๒ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๓/๕/๒๕๔๕

                                                                                            A