พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านต้อง ตำบลโสกก่าม ตำบลน้ำจั้น ตำบลเซกา ตำบลป่งไฮ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเกซา ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ ตำบลนาสะแบง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล และตำบลท่าดอกคำ ตำบลบึงโขงหลง ตำบลดงบัง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านต้อง

ตำบลโสกก่าม ตำบลน้ำจั้น ตำบลเซกา ตำบลป่งไฮ

ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ

ตำบลนาสะแบง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล และตำบลท่าดอกคำ

ตำบลบึงโขงหลง ตำบลดงบัง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                              เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านต้อง ตำบลโสกก่าม

ตำบลน้ำจั้น ตำบลเซกา ตำบลป่งไฮ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ

ตำบลนาสะแบง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล และตำบลท่าดอกคำ ตำบลบึงโขงหลง ตำบลดงบัง

ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลบ้านต้อง ตำบลโสกก่าม ตำบลน้ำจั้น ตำบลเซกา ตำบลป่งไฮ ตำบลท่าสะอาด อำเภอ

เซกา ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ ตำบลนาสะแบง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล และตำบลท่าดอกคำ

ตำบลบึงโขงหลง ตำบลดงบัง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านต้อง ตำบลโสกก่าม ตำบลน้ำจั้น ตำบล

เซกา ตำบลป่งไฮ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ ตำบลนาสะแบง ตำบล

นาแสง อำเภอศรีวิไล และตำบลท่าดอกคำ ตำบลบึงโขงหลง ตำบลดงบัง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลบ้านต้อง

ตำบลโสกก่าม ตำบลน้ำจั้น ตำบลเซกา ตำบลป่งไฮ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา ตำบลชัยพร

อำเภอบึงกาฬ ตำบลนาสะแบง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล และตำบลท่าดอกคำ ตำบลบึงโขงหลง

ตำบลดงบัง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน

ประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่

ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๑ก/๑๐/๒ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๓/๕/๒๕๔๕

                                                                                            A