พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงเหนือ ตำบลโนนสะอาด ตำบลบ่อแก้ว ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง ตำบลนาแต้ ตำบลคำตากล้า ตำบลหนองบัวสิม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า ตำบลกุดเรือคำ ตำบลหนองแวงใต้ ตำบลหนองแวง ตำบลนาคำ ตำบลนาซอ ตำบลวานรนิวาส ตำบลขัวก่าย

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงเหนือ ตำบลโนนสะอาด

ตำบลบ่อแก้ว ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง ตำบลนาแต้ ตำบลคำตากล้า

ตำบลหนองบัวสิม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า ตำบลกุดเรือคำ ตำบลหนองแวงใต้

ตำบลหนองแวง ตำบลนาคำ ตำบลนาซอ ตำบลวานรนิวาส ตำบลขัวก่าย

อำเภอวานรนิวาส และตำบลท่าก้อน ตำบลนาฮี ตำบลวาใหญ่

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. 2542

--------------

                                                ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2542

                                         เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

            โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงเหนือ ตำบลโนนสะอาด ตำบล

บ่อแก้ว ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง ตำบลนาแต้ ตำบลคำตากล้า ตำบลหนองบัวสิม ตำบลแพด

อำเภอคำตากล้า ตำบลกุดเรือคำ ตำบลหนองแวงใต้ ตำบลหนองแวง ตำบลนาคำ ตำบลนาซอ

ตำบลวานรนิวาส ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส และตำบลท่าก้อน ตำบลนาฮี ตำบลวาใหญ่

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

            มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบล

ดงเหนือ ตำบลโนนสะอาด ตำบลบ่อแก้ว ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง ตำบลนาแต้ ตำบลคำตากล้า

ตำบลหนองบัวสิม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า ตำบลกุดเรือคำ ตำบลหนองแวงใต้ ตำบล

หนองแวง ตำบลนาคำ ตำบลนาซอ ตำบลวานรนิวาส ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส และ

ตำบลท่าก้อน ตำบลนาฮี ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตปฏิรูป

ที่ดิน พ.ศ. 2542"

            มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

            มาตรา 3 ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลดงเหนือ ตำบลโนนสะอาด ตำบลบ่อแก้ว ตำบลม่วง

อำเภอบ้านม่วง ตำบลนาแต้ ตำบลคำตากล้า ตำบลหนองบัวสิม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า

ตำบลกุดเรือคำ ตำบลหนองแวงใต้ ตำบลหนองแวง ตำบลนาคำ ตำบลนาซอ ตำบลวานรนิวาส

ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส และตำบลท่าก้อน ตำบลนาฮี ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย

จังหวัดสกลนคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

            มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              ชวน หลีกภัย

            นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 [หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบล

ดงเหนือ ตำบลโนนสะอาด ตำบลบ่อแก้ว ตำบลม่วง อำเภอบ้างม่วง ตำบลนาแต้ ตำบล

คำตากล้า ตำบลหนองบัวสิม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า ตำบลกุดเรือคำ ตำบลหนองแวงใต้

ตำบลหนองแวง ตำบลนาคำ ตำบลนาซอ ตำบลวานรนิวาส ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส

และตำบลท่าก้อน ตำบลนาฮี ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกร

ผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ

หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่

ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้]

[รก./2542/54ก/31 - 30:06:2542]