พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปอน ตำบลงอบ ตำบลและ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว ตำบลเปือ ตำบลพระธาตุ ตำบลเชียงกลาง ตำบลพระพุทธบาท ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง และตำบลบ้านพี้ ตำบลป่าคาหลวง ตำบลสวด ตำบลบ้านฟ้า

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปอน ตำบลงอบ ตำบลและ

ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว ตำบลเปือ

ตำบลพระธาตุ ตำบลเชียงกลาง ตำบลพระพุทธบาท ตำบลพญาแก้ว

อำเภอเชียงกลาง และตำบลบ้านพี้ ตำบลป่าคาหลวง ตำบลสวด

ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. 2542

--------------

                                               ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2542

                                          เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

            โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปอน ตำบลงอบ ตำบลและ ตำบล

ทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว ตำบลเปือ ตำบลพระธาตุ ตำบล

เชียงกลาง ตำบลพระพุทธบาท ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง และตำบลบ้านพี้ ตำบล

ป่าคาหลวง ตำบลสวด ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

            มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบล

ปอน ตำบลงอบ ตำบลและ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว

ตำบลเปือ ตำลพระธาตุ ตำบลเชียงกลาง ตำบลพระพุทธบาท ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง

และตำบลบ้านพี้ ตำบลป่าคาหลวง ตำบลสวด ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542"

            มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

            มาตรา 3 ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลปอน ตำบลงอบ ตำบลและ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง

ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว ตำบลเปือ ตำบลพระธาตุ ตำบลเชียงกลาง ตำบล

พระพุทธบาท ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง และตำบลบ้านพี้ ตำบลป่าคาหลวง ตำบลสวด

ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

            มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              ชวน หลีกภัย

            นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 [หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลปอน

ตำบลงอบ ตำบลและ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว

ตำบลเปือ ตำบลพระธาตุ ตำบลเชียงกลาง ตำบลพระพุทธบาท ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง

และตำบลบ้านพี้ ตำบลป่าคาหลวง ตำบลสวด  ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

มีเกษตรการผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การ

ครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก./2542/54ก/28 - 30:06:2542]