พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งศรีทอง ตำบลนาเหลือง ตำบลน้ำปั้ว ตำบลจอมจันทร์ ตำบลตาลชุม ตำบลปงสนุก ตำบลยาบหัวนา ตำบลกลางเวียง ตำบลไหล่น่าน ตำบลขึ่ง ตำบลแม่สา ตำบลส้านนาหนองใหม่ ตำบลอ่ายนาไลย ตำบลส้าน ตำบลแม่สาคร ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา และตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งศรีทอง ตำบลนาเหลือง ตำบลน้ำปั้ว ตำบลจอมจันทร์

ตำบลตาลชุม ตำบลปงสนุก ตำบลยาบหัวนา ตำบลกลางเวียง ตำบลไหล่น่าน

ตำบลขึ่ง ตำบลแม่สา ตำบลส้านนาหนองใหม่ ตำบลอ่ายนาไลย

ตำบลส้าน ตำบลแม่สาคร ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา

และตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๕

                  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๒

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งศรีทอง ตำบลนาเหลือง ตำบลน้ำปั้ว ตำบลจอมจันทร์ ตำบลตาลชุม ตำบลปงสนุก ตำบลยาบหัวนา ตำบลกลางเวียง ตำบลไหล่น่าน ตำบลขึ่ง ตำบลแม่สา ตำบลส้านนาหนองใหม่ ตำบลอ่ายนาไลย ตำบลส้าน ตำบลแม่สาคร ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา และตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๒

 

มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งศรีทอง ตำบลนาเหลือง ตำบลน้ำปั้ว ตำบลจอมจันทร์ ตำบลตาลชุม ตำบลปงสนุก ตำบลยาบหัวนา ตำบลกลางเวียง ตำบลไหล่น่าน ตำบลขึ่ง ตำบลแม่สา ตำบลส้านนาหนองใหม่ ตำบลอ่ายนาไลย ตำบลส้าน ตำบลแม่สาคร ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา และตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งศรีทอง ตำบลนาเหลือง ตำบลน้ำปั้ว ตำบลจอมจันทร์ ตำบลตาลชุม ตำบลปงสนุก ตำบลยาบหัวนา ตำบลกลางเวียง ตำบลไหล่น่าน ตำบลขึ่ง ตำบลแม่สา ตำบลส้านนาหนองใหม่ ตำบลอ่ายนาไลย ตำบลส้าน ตำบลแม่สาคร ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา และตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยต่อมาเมื่อมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแล้ว สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ณัฐพร/ผู้ตรวจ

๕ มีนาคม ๒๕๕๕

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้า ๗/๒ มีนาคม ๒๕๕๕