พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากคาด ตำบลโนนศิลา ตำบลสมสนุก ตำบลนาดง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และตำบลโพนแพง ตำบลนาทับไฮ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี ตำบลวังหลวง ตำบลหนองหลวง ตำบลเฝ้าไร่ ตำบลนาดี ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ ตำบลจุมพล ตำบลชุมช้าง ตำบลบ้านผือ ตำบลทุ่งหลวง ตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลเซิม ตำบลวัดหลวง ตำบลสร้างนางขาว ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม ตำบลหาดคำ ตำบลวัดธาตุ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากคาด ตำบลโนนศิลา ตำบลสมสนุก ตำบลนาดงตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และตำบลโพนแพง ตำบลนาทับไฮตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี ตำบลวังหลวง ตำบลหนองหลวง ตำบลเฝ้าไร่ ตำบลนาดีตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ ตำบลจุมพล ตำบลชุมช้าง ตำบลบ้านผือ ตำบลทุ่งหลวงตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลเซิม ตำบลวัดหลวงตำบลสร้างนางขาว ตำบลบ้านโพธิ์ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม ตำบลหาดคำตำบลวัดธาตุ ตำบลพธิ์ชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคายตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๕

                  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากคาด ตำบลโนนศิลา ตำบลสมสนุก ตำบลนาดง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และตำบลโพนแพง ตำบลนาทับไฮ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี ตำบลวังหลวง ตำบลหนองหลวง ตำบลเฝ้าไร่ ตำบลนาดี ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ ตำบลจุมพล ตำบลชุมช้าง ตำบลบ้านผือ ตำบลทุ่งหลวง ตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลเซิม ตำบลวัดหลวง ตำบลสร้างนางขาว ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม ตำบลหาดคำ ตำบลวัดธาตุ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากคาด ตำบลโนนศิลา ตำบลสมสนุก ตำบลนาดง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และตำบลโพนแพง ตำบลนาทับไฮ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี ตำบลวังหลวง ตำบลหนองหลวง ตำบลเฝ้าไร่ ตำบลนาดี ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ ตำบลจุมพล ตำบลชุมช้าง ตำบลบ้านผือ ตำบลทุ่งหลวง ตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลเซิม ตำบลวัดหลวง ตำบลสร้างนางขาว ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม ตำบลหาดคำ ตำบลวัดธาตุ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอโพนพิสัย และอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลปากคาด ตำบลโนนศิลา ตำบลสมสนุก ตำบลนาดง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และตำบลโพนแพง ตำบลนาทับไฮ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี ตำบลวังหลวง ตำบลหนองหลวง ตำบลเฝ้าไร่ ตำบลนาดี ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ ตำบลจุมพล ตำบลชุมช้าง ตำบลบ้านผือ ตำบลทุ่งหลวง ตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลเซิม ตำบลวัดหลวง ตำบลสร้างนางขาว ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม ตำบลหาดคำ ตำบลวัดธาตุ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปากคาด ตำบลโนนศิลา ตำบลสมสนุก ตำบลนาดง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และตำบลโพนแพง ตำบลนาทับไฮ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี ตำบลวังหลวง ตำบลหนองหลวง ตำบลเฝ้าไร่ ตำบลนาดี ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ ตำบลจุมพล ตำบลชุมช้าง ตำบลบ้านผือ ตำบลทุ่งหลวง ตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลเซิม ตำบลวัดหลวง ตำบลสร้างนางขาว ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม ตำบลหาดคำ ตำบลวัดธาตุ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอโพนพิสัย และอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่อำเภอโพนพิสัย และอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบกับมีพื้นที่บางส่วนแยกออกจากจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น เมื่อมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแล้ว สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

ปณตภร/ผู้ตรวจ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๑๙ ก/หน้า ๑๐/๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕