พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อทอง ตำบลหนองม่วง ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง ตำบลชอนม่วง ตำบลดอนดึง ตำบลดงพลับ ตำบลบางกะพี้ ตำบลมหาสอน ตำบลเชียงงา ตำบลสนามแจง ตำบลบางพึ่ง ตำบลบางขาม ตำบลหนองทรายขาว ตำบลหนองเต่า ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลหนองแขม ตำบลวังจั่น ตำบลห้วยโป่ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกกระเทียม ตำบลบางขันหมาก ตำบลท่าแค ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2554

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อทอง ตำบลหนองม่วง ตำบลชอนสารเดช

อำเภอหนองม่วง ตำบลชอนม่วง ตำบลดอนดึง ตำบลดงพลับ ตำบลบางกะพี้ ตำบลมหาสอน

ตำบลเชียงงา ตำบลสนามแจง ตำบลบางพึ่ง ตำบลบางขาม ตำบลหนองทรายขาว

ตำบลหนองเต่า ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลหนองแขม ตำบลวังจั่น

ตำบลห้วยโป่ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกกระเทียม ตำบลบางขันหมาก ตำบลท่าแค

ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี

จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๔

                  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

                โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖

 

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

              มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อทอง ตำบลหนองม่วง ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง ตำบลชอนม่วง ตำบลดอนดึง ตำบลดงพลับ ตำบลบางกะพี้ ตำบลมหาสอน ตำบลเชียงงา ตำบลสนามแจง ตำบลบางพึ่ง ตำบลบางขาม ตำบลหนองทรายขาว ตำบลหนองเต่า ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลหนองแขม ตำบลวังจั่น ตำบลห้วยโป่ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกกระเทียม ตำบลบางขันหมาก ตำบลท่าแค ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก

(๑) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐

(๒) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖

 

                   มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบ่อทอง ตำบลหนองม่วง ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง ตำบลชอนม่วง ตำบลดอนดึง ตำบลดงพลับ ตำบลบางกะพี้ ตำบลมหาสอน ตำบลเชียงงา ตำบลสนามแจง ตำบลบางพึ่ง ตำบลบางขาม ตำบลหนองทรายขาว ตำบลหนองเต่า ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลหนองแขม ตำบลวังจั่น ตำบลห้วยโป่ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกกระเทียม ตำบลบางขันหมาก ตำบลท่าแค ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ่อทอง ตำบลหนองม่วง ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง ตำบลชอนม่วง ตำบลดอนดึง ตำบลดงพลับ ตำบลบางกะพี้ ตำบลมหาสอน ตำบลเชียงงา ตำบลสนามแจง ตำบลบางพึ่ง ตำบลบางขาม ตำบลหนองทรายขาว ตำบลหนองเต่า ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลหนองแขม ตำบลวังจั่น ตำบลห้วยโป่ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกกระเทียม ตำบลบางขันหมาก ตำบลท่าแค ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย ต่อมาเมื่อมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแล้ว สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ปณตภร/ผู้ตรวจ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๘๔ ก/หน้า ๑๓/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔