พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าบูงอ ในท้องที่ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าบูงอ ในท้องที่ตำบลจอเบาะ

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕

--------------

                                                              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                              ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

                                                      เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าบูงอ ในท้องที่ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัด

นราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบูงอ ใน

ท้องที่ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๕"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าบูงอ ในท้องที่ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    จอมพล ป. พิบูลสงคราม

          นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๕/๗๕/๑๔๐๔/๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๕]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔