พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าคำใหญ่-คำขวาง ในท้องที่ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าคำใหญ่ - คำขวาง ในท้องที่

ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕

---------------

                                                             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                             ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

                                                       เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าคำใหญ่ - คำขวาง ในท้องที่ ตำบลหน่อม อำเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคำใหญ่ -

คำขวาง ในท้องที่ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.

๒๔๙๕"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าคำใหญ่ - คำขวาง ในท้องที่ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ

จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๕/๗๖/๒๐พ/๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๕]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔