พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าไอยสะเตียร์ ในท้องที่ตำบลบูกิ๊ต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าไอยสะเตียร์ ในท้องที่ตำบลบูกิ๊ต

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าสงวน

พ.ศ. ๒๔๙๔

------------

                                                             ในพระปรมาภิไธย

                                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                           ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภาพฤฒิยากร

                                                  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                          ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔

                                                     เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าไอยสะเตียร์ ในท้องที่ตำบลบูกิ๊ต อำเภอระแงะ

จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าสงวน

                        พระมหากษัตริย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าไอยสะเตียร์

ในท้องที่ตำบลบูกิ๊ต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. ๒๔๙๔"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าไอยสะเตียร์ ในท้องที่ตำบลบูกิ๊ต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าสงวน

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๔/๖๙/๑๕๕๐/๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๔]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔