พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าโคกไม้เรือ ตำบลไพรวัน ในท้องที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าโคกไม้เรือ ในท้องที่ตำบลไพรวัน

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

----------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                     รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                             ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                     เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าโคกไม้เรือ ในท้องที่ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมี

พระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโคกไม้เรือ

ในท้องที่ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าโคกไม้เรือ ในท้องที่ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๒๔/๒๘๘/๒๖ เมษายน ๒๔๙๒]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔