พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าอ่าวระวะ ในท้องที่ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าอ่าวระวะ ในท้องที่ตำบลแหลมกลัด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๘

---------

                                     ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                         (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                        ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

                                                        ปรีดี พนมยงค์

                                ตราไว้ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘

                                            เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าอ่าวระวะ  ในท้องที่ตำบลแหลมกลัด  อำเภอเมือง

ตราด จังหวัดตราดให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า  พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าอ่าวระวะ

ในท้องที่ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช

๒๔๘๘"

                        มาตรา   ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ป่าอ่าวระวะ  ในท้องที่ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัด

ตราด ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     ควง อภัยวงศ์

     นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๘/๒๑/๒๕๗/๑๐ เมษายน ๒๔๘๘]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔