พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าชุมแสง ในท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราด และตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2485

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าชุมแสง ในท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราด

และตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๕

------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                             (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                              ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                             และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                                  อาทิตย์ทิพอาภา

                                                                 ปรีดี  พนมยงค์

                                           ตราไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๕

                                                         เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าชุมแสง ในท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราดและ

ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชุมแสง

ในท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราด และตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๕"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าชุมแสง ในท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราด และตำบล

เขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็น

ป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตราพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๕/๗๖/๒๓๙๐/๘ ธันวาคม ๒๔๘๕]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔