พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517

ตราพระบรมราชโองการ

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2517

----------

                             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

เป็นปีที่ 29 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้

ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช

2515 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่า

ไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ให้ตราพระราชกฤษฎีกานี้ไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า `พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2517'

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (16) ในช่องจังหวัดของบัญชีที่ 3 ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนด

ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505

`(16) ยโสธร'

มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (16) ในช่องจังหวัดของบัญชีที่ 3 ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนด

ไม้หวงห้าม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510

`(16) ยโสธร'

มาตรา 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (14) และ (15) ในช่องไม้หวงห้ามประเภท ก. ของ

บัญชีที่ 3 ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510

`(14) ไม้ปอกะเจียน หรือ กะเจียน หรือหมากแฮด หรืออีแรด (polyal thia sp.)

(15) ไม้แสนตาล้อม (dracontomelum mangiferum bl.)'

มาตรา 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (13) ในช่องไม้หวงห้าม ประเภท ก. ของบัญชีที่ 5

ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510

`(13) ไม้ขะเจ๊าะ หรือสาธร หรือกระพี้เขาควาย (millettia leucantha kurz)'

มาตรา 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (9) ในช่องไม้หวงห้าม ประเภท ก. ของบัญชีที่ 6

ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510

`(9) ไม้ขะเจ๊าะ หรือสาธร หรือกะพี้เขาควาย (millettia leucantha kurz)'

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สัญญา ธรรมศักดิ์

นายกรัฐมนตรี

----------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากเห็นสมควรกำหนดให้ไม้

ปอกะเจียน หรือกะเจียน หรือหมากแฮด หรืออีแรด และไม้แสนตาล้อม ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไม้ขะเจ๊าะ หรือสาธร หรือกะพี้เขาควาย ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ใน

ภาคใต้ เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงจำเป็น

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น