พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พุทธศักราช 2485

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดไม้หวงห้าม

พุทธศักราช ๒๔๘๕

-------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                          (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                           ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                         และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                          อาทิตย์ทิพอาภา

                                                      พล. อ. พิชเยนทร โยธิน

                                                            ปรีดี  พนมยงค์

                                    ตราไว้ ณ วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

                                                    เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โดยที่เห็นสมควรกำหนดไม้บางชนิดในบางท้องที่ให้เป็นไม้หวงห้าม

 

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงให้ตราพระราช

กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม

พุทธศักราช ๒๔๘๕"

 

มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

เป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้กำหนดไม้บางชนิด ในท้องที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัญชีต่อท้าย

พระราชกฤษฎีกานี้เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการให้เป็นไปตาม

พระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๔๘๕/๑/๑๔/๑ มกราคม ๒๔๘๕]

 

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ มกราคม ๒๕๔๔