พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2494

ตราพระบรมราชโองการ

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดไม้หวงห้าม

พ.ศ. 2494

-------------

                        ในพระปรมาภิไธย

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

              ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

                  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

            ให้ไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2494

                เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

     โดยที่เป็นการสมควรกำหนดไม้บางชนิดในบางท้องที่ให้เป็นไม้หวงห้าม

     พระมหากษัตริย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 157 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494 จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

ดั่งต่อไปนี้

     มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า ` พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม

พ.ศ. 2494 '

     มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

     มาตรา 3 ให้กำหนดไม้บางชนิดในท้องที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัญชี

ต่อท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช 2484 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494

     มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตาม

พระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดเชียงใหม่

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้สารภีทุกชนิด 2. ไม้โมกทุกชนิด 3. ไม้จำปาป่า 4. ไม้คูนหรือ

ลมแล้ง 5. ไม้การพฤกษ์หรือราชพฤกษ์หรือกัลปพฤกษ์ 6. ไม้เก็ดดำหรือกะพี้

เขาควายหรืออีเฒ่า 7. ไม้เก็ดแดง 8. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือสีเสียดอ้ม 9.

ไม้ตะเคียน 10. ไม้ประดู่ 11 ไม้แดง 12. ไม้พญาไม้หรือขุนไม้หรือไม้กล้วย

ไม้มะค่าต่าง ๆ 14. ไม้สีเสียด 15. ไม้แงะหรือเต็งหรือจิก 16.ไม้เปา

หรือรังหรือฮัง 17. ไม้ยาง 18. ไม้ตีนนกหรือนนหรือสวองหรือสมอหิน 19.

ไม้สักขี้ไก่ 20. ไม้ยุง 21. ไม้ซ้อ 22. ไม้เปื่อยหรือตะแบกหรือป๋วย

ไม้ตึงหรือพลวงหรือกุง 24. ไม้ตุ้มคำหรือตุ้มขักหรือว่าวหรือ

ก้านเหลืองหรือกระทุ่ม 25. ไม้ตุ้มชนิดอื่น ๆ 26. ไม้พยอมหรือยอม 27.

ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 28. ไม้เหียงหรือกราดหรือ

สะแบง 29. ไม้มะแฟนหรือแฟน 30. ไม้ปอเลียง31. ไม้มะม่วงป่า 32. ไม้

ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 33. ไม้สา 34. ไม้บุนนาคหรือ

นาคบุตร 35. ไม้จำปี 36. ไม้ฝาง 37. ไม้โมกมัน 38. ไม้ขะเจ๊าะหรือสาธร

ไม้งุ้นขาว 40. ไม้ง้าวแดง 41. ไม้ฮ่าง 42. ไม้ลูงหรือกร่าง

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทร์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือ

สะแล่งหรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้

หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้

สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือ

แสงเบื่อ 12. ไม้อบเชยหรือฮังแกงหรือฮังไก๊

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดลำพูน

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 2. ไม้สารภีทุกชนิด 3. ไม้โมกทุกชนิด

ไม้จำปี 5. ไม้จำปาป่า 6. ไม้ลมแล้งหรือคูน 7. ไม้การพฤกษ์หรือ

กัลปพฤกษ์ 8. ไม้เก็ดดำหรือกะพี้เขาควาย 9. ไม้เก็ดแดง 10. ไม้ตะเคียน

ไม้ยมหอมหรือสีเสียดอ้ม 12. ไม้ฝาง 13. ไม้แก้ว 14. ไม้ประดู่ 15.

ไม้แดง 16. ไม้มะค่าต่าง ๆ 17. ไม้พญาไม้หรือขุนไม้หรือไม้กล้วย 18.

ไม้กระเจา 19. ไม้โมกมัน 20. ไม้ขะเจ๊าะหรือสาธร 21. ไม้แงะหรือเต็ง

หรือจิก 22. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 23. ไม้ยาง 24. ไม้ตีนนกหรือสวองหรือ

สมอหินหรือนน 25. ไม้สักขี้ไก่หรือกะเบียด 26. ไม้ตุ้มคำหรือตุมขักหรือ

ก้านเหลืองหรือว่าว 27. ไม้ตึง 28. ไม้ยูง 29. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือ

เปื๋อย 30. ไม้ซ้อ 31. ไม้สีเสียด 32. ไม้พยอมหรือยอม 33. ไม้รกฟ้าหรือ

ฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 34.ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 35.

ไม้มะม่วงป่า 36. ไม้มะแฟนหรือแฟน 37. ไม้ปอเลียง 38. ไม้ตุ้มชนิดอื่น

ไม้กว้าว 40. ไม้ค้ำหรือตะค้ำหรือหวีด 41. ไม้ปู๋ 42. ไม้เติม 43.

ไม้มะหางกั่น 44. ไม้ยมหินหรือมะยมหินหรือสะเดาช้าง 45. ไม้สา 46.ไม้

ข่อยหรือพุด 47. ไม้หาดต่าง ๆ 48. ไม้มะเกิ้ม 49. ไม้ก่อหรือไม้มะก่อ

ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 51. ไม้งุ้นข้าว 52.

ไม้ง้าวแดง 53. ไม้ฮ่าง 54.ไม้ลูงหรือกร่าง

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือ

แหลงหรือสะแล่งหรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9.

ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้

สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือได้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือ

แสงเบื่อ 12. ไม้อบเชยหรือฮังแกงหรือฮังไก๊

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้ตะเคียน 2. ไม้ประดู่หรือดู่ 3. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือ

สีเสียดอ้ม 4. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กำยาน 2. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดลำปาง

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้เก็ดแดง 2. ไม้เก็ดดำ 3. ไม้ฝาง 4. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือ

สีเสียดอ้ม 5. ไม้ประดู่ 6. ไม้แดง 7. ไม้ตะเคียน 8. ไม้กะเจาหรือกะเชา

ไม้เปื๋อยหรือป๋วยหรือตะแบก 10. ไม้โมกมัน 11. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร

ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 13. ไม้แงะหรือเต็งหรือจิก 14. ไม้ตีนนกหรือ

สมอหินหรือสวองหรือนน 15.ไม้สักขี้ไก่หรือกะเปียก 16. ไม้ปอเลียงหรือ

เลียง 17. ไม้มะต้องหรือมะตื๋นหรือกระท้อนหรือสะท้อน 18. ไม้ซ้อ 19.

ไม้กว้าวหรือเขว้าหรือเคว่า 20. ไม้สีเสียด 21. ไม้แก้ว 22. ไม้ตึงหรือ

พลวงหรือกุง 23. ไม้ฮกฟ้าหรือรกฟ้าหรือเชือกหรือกองหรือทุ้งฟ้า 24.

ไม้ยาง 25. ไม้ยมหินหรือสะเดาหิน 26. ไม้พยอมหรือยอม 27.  ไม้มะม่วงป่า

ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 29. ไม้สา 30. ไม้ข่อยหรือพุด 31. ไม้

มะค่าโมงหรือมะค่าใหญ่ 32. ไม้ยูง 33. ไม้คูนหรือลมแล้ง 34. ไม้ราชพฤกษ์

หรือชัยพฤกษ์หรือกัลปพฤกษ์ 35. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือ

ขี้หมาเปียก 36. ไม้เปื๋อยเลือดหรือเปือยเปลือกหนา 37. ไม้มะค่าหนามหรือ

มะค่าแต้หรือมะค่าลอง 38. ไม้มะเคาะหยุมหรือตะคร้อหนาม

                        ประเภท ข.

                        ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือ

แหลงหรือสะแล่งหรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9.

ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้

สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือ

แสงเบื่อ 12. ไม้อบเชยหรือฮังแกงหรือฮังไก๊

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดเชียงราย

                        ประเภท ก.

                        ---------

ไม้ตะเคียน 2. ไม้สีเสียดอ้มหรือยมหอมหรือยมผา 3. ไม้เต็งหรือ

แงะหรือจิก 4. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 5. ไม้ประดู่ 6. ไม้แดง 7. ไม้ยาง

ไม้มังปลาหรือตำเสาหรือกันเกรา 9. ไม้ยูง 10. ไม้ตึงหรือพลวงหรือกุง

ไม้สีเสียด 12. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 13. ไม้เก็ดแดง 14. ไม้

เก็ดดำ 15. ไม้เปื๋อยหรือป๋วยหรือตะแบก 16. ไม้กระเจาหรือกระเชา 17. ไม้

โมกมัน 18. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 19. ไม้มะค่าต่าง ๆ 20. ไม้ตีนนกหรือ

สมอหินหรือสวองหรือนน 21. ไม้ซ้อ 22. ไม้กว้าวหรือเขว้าหรือเคว่า 23.ไม้

จำปีป่า 24. ไม้ตะค้ำหรือค้ำหรือหวีด 25. ไม้ฝาง 26. ไม้รกฟ้าหรือ

ฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 27. ไม้พยอมหรือยอม 28. ไม้ตุ้ม

ไม้ปูหรือปรู 30. ไม้เติม 31. ไม้มะหางกั่นหรือตาเสือหรือมะอ้า 32.

ไม้ยมหินหรือมะยมหินหรือสะเดาช้าง 33. ไม้ซางจริง 34. ไม้มอน 35. ไม้

เปื๋อยสะแอนหรือเส้าเบาะหรือเสลา 36. ไม้เลียงมัน 37. ไม้ปูต้น 38. ไม้

มะแฟน 39. ไม้แดงดง 40. ไม้มะต้องหรือมะตื๋น 41. ไม้มะเกิ้ม 42. ไม้ห้า

ไม้ควาก 44. ไม้โจ๊กหรือเคาะ 45. ไม้เส้า 46. ไม้ก่อทุกชนิด 47. ไม้

ลมแล้งหรือคูน 48. ไม้ทะโล้ 49. ไม้จ้อล่อ 50. ไม้กระเจ๊าะ 51. ไม้

ขี้เหล็กป่าหรือแสมสาร 52. ไม้ปี๊ทุกชนิด 53. ไม้มะมุ่น 54. ไม้ก๊ก

ไม้ปอขี้แฮด 56. ไม้แหนหรือสมอพิเภก 57. ไม้ปุยทุกชนิด 58. ไม้มะตึง

ไม้เกล็ดปิ้น 60. ไม้มะเกว๋น 61. ไม้เหวหรือเบนหรือตะเคียนหนูหรือ

ขี้หมาเปียก 62. ไม้เหมือดทุกชนิด 63. ไม้มะปิน 64. ไม้ไก๋ 65. ไม้

กุ่มบก 66. ไม้มะซัก 67. ไม้กาสะลองหรือปีบ 68. ไม้ส้านทุกชนิด

ไม้เปื๋อยเลือดหรือมะเกลือเลือด 70. ไม้มะกล่ำต้น 71. ไม้แคทุกชนิด

ไม้มะมื่น 73. ไม้สามเท้าหรือสามเต้า 74. ไม้สะบันงาป่า 75. ไม้

ตับเต่า 76. ไม้เรียงฝ้าย 77. ไม้จ้าลอด 78. ไม้มะนะ 79. ไม้เนาหรือ

สะลีก 80. ไม้ยางขาว 81. ไม้คอแลนหรือกรวยป่า 82. ไม้ตาลขี้ม้า 83.

ไม้ตองจีน 84. ไม้ตีนเป็ด 85. ไม้ขางขาว 86. ไม้มะม่วงป่า

                        ประเภท ข.

                        ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือ

สะแล่งหรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้

หมักเมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้

สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือ

แสงเบื่อ 12. ไม้อบเชยหรือฮังแกงหรือฮังไก๊

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดแพร่

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้เก็ดแดงหรือชิงชัน 2. ไม้ยมหอมหรือสีเสียดอ้ม 3. ไม้ประดู่

ไม้แดง 5. ไม้เปื๋อยหรือป๋วยหรือตะแบก 6. ไม้ตะเคียน 7. ไม้แงะหรือ

เต็งหรือจิก 8. ไม้เปาหรือรังหรือฮัง 9. ไม้ซ้อ 10. ไม้กว้าวหรือเคว่า

หรือเขว้า 11. ไม้เก็ดดำ 12. ไม้กระเจาหรือกระเชา 13. ไม้โมกมัน 14.

ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 15. ไม้ตีนนกหรือสวองหรือสมอหินหรือนน 16.

ไม้สักขี้ไก่หรือกะเปียด 17. ไม้สีเสียด 18. ไม้แก้ว 19. ไม้ฝาง 20.

ไม้เลียงมัน 21. ไม้เลียงฝ้าย 22. ไม้ขี้เหล็กป่าหรือแสมสาร 23. ไม้ยาง

ไม้ยมหินหรือมะยมหินหรือสะเดาช้าง 25. ไม้มะม่วงป่า 26. ไม้เหียง

หรือกราดหรือสะแบง 27. ไม้สา 28. ไม้ข่อยหรือพุด 29. ไม้พยอมหรือยอม

ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 31. ไม้ตึงหรือ

พลวงหรือกุง 32. ไม้ตุ้มชนิดต่าง ๆ 33. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบน

หรือขี้หมาเปียก 34. ไม้มะค่าหรือค่า 35. ไม้จำปี 36. ไม้คูนหรือลมแล้ง

ไม้มันปลาหรือตำเสาหรือกันเกรา 38. ไม้สารภี 39. ไม้ยูง

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือสะแล่ง

หรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้หมักมื่อหรือ

ทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้สนหรือเกี๊ยะ

หรือจ๋วงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12.

ไม้อบเชยหรือฮังแกงหรือฮังไก๊

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดน่าน

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้เก็ดแดงหรือชิงชัน 2. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 3. ไม้ยมหอม

หรือยมผาหรือสีเสียดอ้ม 4. ไม้ประดู่ 5. ไม้กระเจาหรือกระเขา 6. ไม้

ตะเคียน 7. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 8. ไม้สารภี 9. ไม้บุนนาคหรือ

นาคบุตร 10. ไม้แดง 11. ไม้โมกมัน 12. ไม้คูนหรือลมแล้ง 13. ไม้มะค่าแต้

หรือมะค่าลิง 14. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 15. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 16.

ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 17. ไม้เลียงมัน 18. ไม้เลียงฝ้าย 19.

ไม้ขี้เหล็กป่าหรือแสมสาร 20. ไม้สักขี้ไก่หรือกะเปียด 21. ไม้กว้าง

หรือเคว่าหรือเขว้า 22. ไม้ฝาง 23. ไม้ยาง 24. ไม้จำปีป่า 25. ไม้

มะม่วงป่า 26. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 27. ไม้

พยอมหรือยอม 28. ไม้ขะเจ๊าะหรือสาธร 19. ไม้อินทนิลหรือจ้อล่อ 30.

ไม้แค 31. ไม้ตีนนกหรือนนหรือสมอหิน 32. ไม้ซ้อ 33. ไม้ยมหินหรือ

มะยมหินหรือสะเดาช้าง 34. ไม้ฮกฟ้าหรือรกฟ้าทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง

ไม้มะค่าโมง

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือ

สะแล่งหรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้หมักมื่อ

หรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้สนหรือเกี๊ยะ

หรือจ๋วงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12.

ไม้อบเชยหรือฮังแกงหรือฮังไก๊

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดพิษณุโลก

                        ประเภท ก.

                        ---------

ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 2. ไม้ประดู่ 3. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือ

เปื๋อย 4. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 5. ไม้ยาง 6. ไม้ตะเคียน 7. ไม้เสลา

หรือเส้าเบาะหรือเส้าสะแอน 8. ไม้กระเซาะหรือกะเจาหรือกะเชา 9. ไม้พยอม

หรือยอม 10. ไม้สีเสียดอ้มหรือยมหอมหรือยมผา 11. ไม้อินทนิล 12. ไม้แดง

ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 14. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 15. ไม้มะค่าแต้

หรือมะค่าลิง 16. ไม้เรียง 17. ไม้โมกมัน 18. ไม้พยุงหรือคยุง 19. ไม้

เคว่าหรือกว้าวหรือเขว้า 20. ไม้ยูง 21. ไม้ดำดง 22. ไม้สีเสียด 23.

ไม้ยมหินหรือสะเดาหินหรือสะเดาช้าง 24. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 25. ไม้

รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 26. ไม้มะม่วงป่า 27. ไม้

ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 28. ไม้กระท้อนหรือสะท้อนหรือ

มะต้องหรือมะตื๋น 29. ไม้สมอหรือหมอ 30. ไม้ตาด 31. ไม้เหียงหรือกราด

หรือสะแบง 32. ไม้ส้มกบหรืออุโลก 33. ไม้ตะค้ำหรือค้ำ 34. ไม้คางคาก 35.

ไม้สมอพิเภก 36. ไม้สะเดา 37. ไม้คูนหรือลมแล้ง 38. ไม้สะทิตหรือตาทิต

ไม้สา 40. ไม้ข่อยหรือพุด 41. ไม้มะยมป่าหรือแตงกวา 42. ไม้มะหาด

หรือหาด 43. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 44. ไม้ซ้อ 45. ไม้กระบาก 46. ไม้

กระปุงหรือกะพงหรือสมพุงหรืองุ้น 47. ไม้เฝิงหรือเนาหรือสะแกแสงหรือ

ตาปลา 48. ไม้ตะคร้อ 49. ไม้ขานางหรือเปือยนาง 50. ไม้ก้านเหลืองหรือ

ตุ้มขักหรือตุ้มคำ 51. ไม้กระทุ่มทุกชนิด 52. ไม้ติ้ว 53. ไม้

กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 54. ไม้มะค่าโมง

                       ประเภท ข.

                       ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลง

หรือสะแล่งหรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้

หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้สน

หรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือ

แสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดสุโขทัย

                       ประเภท ก.

                       ---------

ไม้แดง 2. ไม้ยาง 3. ไม้เคว่าหรือเกว้าหรือเขว้า 4. ไม้ตะแบก

หรือป๋วยหรือเปือย 5.ไม้พยอมหรือยอม 6. ไม้ตะเคียน 7. ไม้มะค่าแต้

ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 9. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 10. ไม้สีเสียดอ้มหรือ

ยมหอมหรือยมผา 11. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 12. ไม้เสลาหรือเส้าเบาะหรือ

เส้าสะแอน 13. ไม้เรียง 14. ไม้โมกมัน 15. ไม้อินทนิล 16. ไม้กระเซาะ

หรือกะเจาหรือกะเชา 17. ไม้พยุงหรือคยุง 18. ไม้ประดู่ 19. ไม้สีเสียด

ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 21. ไม้ยูง 22. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 23.

ไม้กะท้อนหรือสะท้อนหรือมะต้องหรือมะตื๋น 24. ไม้สมอหรือหมอ 25. ไม้

สะเดา 26. ไม้มะม่วงป่า 27. ไม้ตาด 28. ไม้สา 29. ไม้ข่อยหรือพุด 30.

ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 31. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 32. ไม้ตะค้ำหรือค้ำ

ไม้คางคาก 34. ไม้ยมหินหรือสะเดาหินหรือสะเดาช้าง 35. ไม้รกฟ้าหรือ

ฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 36. ไม้แหนหรือสมอพิเภก 37. ไม้สะทิต

หรือตาทิต 38. ไม้คูนหรือลมแล้ง 39. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือ

ขี้หมาเปียก 40. ไม้เต็งตานี 41. ไม้ยมป่าหรือแตงกวาหรือหมูสี 42. ไม้

มะค่าโมง 43. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 44. ไม้ดำดง

                           ประเภท ข.

                           ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือสะแล่ง

หรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้หมักมื่อหรือ

ทะลอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือ

ไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดพิจิตร

                            ประเภท ก.

                            ---------

ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 2. ไม้ประดู่ 3. ไม้ตะแบกหรือป่วยหรือ

เปื๋อย 4. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 5. ไม้ยาง 6. ไม้ตะเคียน 7. ไม้เสลา

หรือเส้าเบาะหรือเส้าสะแอน 8. ไม้กะเซาะหรือกะเจาหรือกะเชา 9. ไม้พยอม

หรือยอม 10. ไม้สีเสียดอ้มหรือยมหอมหรือยมผา 11. ไม้อินทนิล 12. ไม้แดง

ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 14. ไม้เปาหรือรังหรือฮัง 15. ไม้มะค่าต่าง ๆ

ไม้เรียง 17. ไม้โมกมัน 18. ไม้เคว่าหรือเกว้าหรือเขว้า 19. ไม้พยุง

หรือคยุง 20. ไม้ยูง 21. ไม้ดำดง 22. ไม้ตะบากหรือบาก 23. ไม้ซิกหรือ

อีซิก 24. ไม้พฤกษ์หรือมะรุมป่า 25. ไม้สีเสียด 26.ไม้ยมหินหรือสะเดาหิน

หรือสะเดาช้าง 27. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 28. ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือ

ทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 29. ไม้มะม่วงป่า 30. ไม้กะท้อนหรือสะท้อนหรือ

มะต้องหรือมะตื๋น 31. ไม้สมอต่าง ๆ 32. ไม้ตาด 33. ไม้เหียงหรือกราด

หรือสะแบง 34. ไม้ส้มกบหรืออุโลก 35. ไม้ตะคร้ำหรือค้ำ 36. ไม้คางคาก

ไม้แหนหรือสมอพิเภก 38. ไม้สะเดา 39. ไม้คูนหรือลมแล้ง 40. ไม้

สะทิตหรือตาทิต 41. ไม้สา 42. ไม้ข่อยหรือพุด 43. ไม้ตะเคียนหนูหรือ

เหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 44. ไม้สุกรม 45. ไม้ขานางหรือเปือยนาง

ไม้เฝิงหรือเนาหรือสะแกแสงหรือตาปลา 47. ไม้ทอง 48. ไม้มะเกลือเลือด

หรือเปื๋อยเลือดหรือตะแบกเลือด 59. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือสะแล่ง

หรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้หมักมื่อหรือ

ทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10.ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือ

จวงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงทมหรือแสลงใจหรือแสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดอุตตรดิตถ์

                         ประเภท ก.

                         ---------

     1.ไม้แดง 2. ไม้ยาง 3. ไม้เคว่าหรือเกว้าหรือเขว้า 4. ไม้ตะแบก

หรือป๋วยหรือเปือย 5. ไม้พยอมหรือยอม 6. ไม้ตะเคียน 7. ไม้มะค่าแต้หรือ

มะค่าลิง 8. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 9. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 10. ไม้

สีเสียดอ้มหรือยมหอมหรือยมผา 11. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 12. ไม้เสลาหรือ

เส้าเบาะหรือเส้าสะแอน 13. ไม้เรียง 14. ไม้โมกมัน 15. ไม้อินทนิล 16.

ไม้กระเซาะหรือกะเจาหรือกะเชา 17. ไม้พยุงหรือคยุง 18. ไม้ประดู่ 19.

ไม้สีเสียด 20. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 21. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 22. ไม้

กะท้อนหรือสะท้อนหรือมะต้องหรือมะตื๋น 23. ไม้สมอหรือหมอ 24. ไม้สะเดา

ไม้มะม่วงป่า 26. ไม้ตาด 27. ไม้สา 28. ไม้ข่อยหรือพุด 29. ไม้เหียง

หรือกราดหรือสะแบง 30. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 31. ไม้ตะค้ำหรือค้ำ 32. ไม้

คางคาก 33. ไม้ยมหินหรือสะเดาหินหรือสะเดาช้าง 34. ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้า

หรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 35. ไม้แหนหรือสมอพิเภก 36. ไม้สะทิตหรือ

ตาทิต 37. ไม้คูนหรือลมแล้ง 38. ไม้ดำดง 39. ไม้ยูง 40. ไม้มะค่าโมง

ไม้กระพี้เขาควายหรือเก็ดดำ

                          ประเภท ข.

                          ---------

     1.ไม่กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือ

สะแล่งหรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้

หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะคอกหรือมะพอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้สน

หรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือได้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงทมหรือแสลงใจหรือ

แสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดเพชรบูรณ์

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้ชิงชันหรือไม้เก็ดแดง 2. ไม้ประดู่ 3. ไม้ยาง 4. ไม้ตะเคียน

ไม้อินทนิล 6. ไม้พยอมหรือยอม 7. ไม้มะค่าแต้ 8.ไม้แดง 9. ไม้

สีเสียดอ้มหรือยมหอมหรือยมผา 10. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 11. ไม้

สีเสียด 12. ไม้กะท้อนหรือสะท้อนหรือมะต้องหรือมะตื๋น 13. ไม้ส้มกบหรือ

หรืออุโลก 14. ไม้พยุงหรือคยุง 15. ไม้ยูง 16. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 17.

ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 18. ไม้เคว่าหรือเกว้าหรือเขว้า 19. ไม้ดำดง 20.

ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 21. ไม้ตะค้ำหรือค้ำ 22. ไม้เสลาหรือเส้าเบาะหรือ

เส้าสะแอน 23. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 24. ไม้

บุนนาคหรือนาคบุตร 25. ไม้เรียง 26. ไม้กระเซาะหรือกะเจาหรือกะเชา 27.

ไม้โมกมัน 28. ไม้ยมหินหรือสะเดาช้าง 29. ไม้ตราด 30. ไม้เหียงหรือ

กราดหรือสะแบง 31. ไม้มะม่วงป่า 32. ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือ

เชือกหรือกอง 33. ไม้สมอหรือหมอ 34. ไม้แหนหรือสมอพิเภก 35. ไม้คูน

หรือลมแล้ง 36. ไม้สะเดา 37. ไม้ตาปลาหรือเฝิงหรือสะแกแสง 38. ไม้

อ้อยช้างหรือกอกกัน 39. ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 40. ไม้กระทุ่มหรือ

ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือคุ้มคำ 41. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 42.

ไม้มะค่าโมง

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือ

สะแล่งหรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้

หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะคอกหรือมะพอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้สน

หรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงทมหรือแสลงใจหรือ

แสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดตาก

                       ประเภท ก.

                       ---------

ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 2. ไม้ประดู่ 3. ไม้พยอมหรือยอม 4. ไม้แดง

ไม้ยาง 6. ไม้กว้าวหรือเขว้าหรือคว่าว 7. ไม้กะพี้เขาควายหรือ

เก็ดดำหรืออีเฒ่า 8. ไม้ตะเคียน 9. ไม้ยมหินหรือสะเดาหินหรือสะเดาช้าง

ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปือย 11. ไม้อินทนิล 12. ไม้มะค่าแต้ 13. ไม้

พลวงหรือตึงหรือกุง 14. ไม้สะทิตหรือตาทิต 15. ไม้เสลาหรือเส้าเบาะหรือ

เส้าสะแอน 16. ไม้ตะคร้าม 17. ไม้สวองหรือตีนนกหรือสมอหินหรือนน 18.

ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 19. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 20. ไม้สมอหรือหมอ 21.

ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 22. ไม้ตะคร้อ 23. ไม้ข่อยน้ำ 24. ไม้อุโลก

หรือส้มกบ 25. ไม้ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือกะทุ่มหรือว่าว

ไม้คาง 27. ไม้สีเสียด 28. ไม้ขลาย 29. ไม้สมิง 30. ไม้รกฟ้าหรือ

ฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 31. ไม้คมขวาน 32. ไม้คร่อ 33.ไม้

ตะโก 34. ไม้ขี้หนอน 35. ไม้ฝาง 36. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือสีเสียดอ้ม 37.

ไม้โมกมัน 38. ไม้สะเดา 39. ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 40. ไม้

กราดหรือเหียงหรือสะแบง 41. ไม้พันจำหรือสะเดาปัก 42. ไม้พะวาหรือกะวา

หรือวา 43. ไม้มะยมหยวกหรือมะยมหางไก่หรือแตงกวา 44. ไม้พยุงหรือคยุง

ไม้ยูง 46. ไม้มะค่าโมง 47. ไม้ดำดง 48. ไม้พญาไม้หรือขุนไม้หรือ

ไม้กล้วย

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือสะแล่ง

หรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้หมักมื่อ

หรือทะลอกหรือมะคอกหรือมะพอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้สนหรือเกี๊ยะ

หรือจ๋วงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดกำแพงเพชร

                           ประเภท ก.

                           ---------

ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 2. ไม้ประดู่ 3. ไม้แดง 4. ไม้พยอมหรือยอม

ไม้ยาง 6. ไม้กว้าวหรือคว่าวหรือเขว้า 7. ไม้กะพี้เขาควายหรือ

เก็ดดำหรืออีเฒ่า 8. ไม้ตะเคียน 9. ไม้ยมหินหรือมะยมหินหรือสะเดาช้าง

หรือสะเดาหิน 10. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 11. ไม้อินทนิล 12. ไม้

มะค่าแต้ 13. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 14. ไม้สะทิตหรือตาทิต 15. ไม้เสลา

หรือเส้าเบาะหรือเส้าสะแอน 16. ไม้ตะคร้าม 17. ไม้สวองหรือตีนนกหรือ

นนหรือสมอหิน 18. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 19. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 20.

ไม้สมอหรือหมอ 21. ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 22. ไม้ฝาง 23. ไม้ยมหอม

หรือยมผาหรือสีเสียดอ้ม 24. ไม้โมกมัน 25. ไม้สะเดา 26. ไม้อุโลกหรือ

ส้มกบ 27. ไม้ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือว่าวหรือกะทุ่ม 28.

ไม้คาง 29. ไม้สีเสียด 30. ไม้พยุงหรือคยุง 31. ไม้ขลาย 32. ไม้ตะคร้อ

ไม้ข่อยน้ำ 34. ไม้สมิง 35. ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือ

เชือกหรือกอง 36. ไม้คร่อ 37. ไม้คมขวาน 38. ไม้ตะโก 39. ไม้ขี้หนอน

ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 41. ไม้ดำดง 42. ไม้ยูง 43. ไม้

กระบากหรือบาก 44. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 45. ไม้พันจำหรือสะเดาปัก

ไม้พะวาหรือกะวาหรือวา 47. ไม้ยมหยวกหรือแตงกวาหรือมะยมหางไก่ 48.

ไม้สมพงหรือกะพง 49. ไม้เฝิงหรือเนาหรือสะแกแสงหรือตาปลา 50. ไม้กะท้อน

หรือสะท้อนหรือมะต้องหรือมะตื๋น 51. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือ

ขี้หมาเปียก 52. ไม้มะม่วงป่า 53. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 54. ไม้มะค่าโมง

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือสะแล่ง

หรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้หมักมื่อหรือ

ทะลอกหรือมะคอกหรือมะพอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือ

จ๋วงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้

อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดนครสวรรค์

                            ประเภท ก.

                            ---------

ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 2. ไม้ประดู่ 3. ไม้พยอมหรือยอม 4. ไม้แดง

ไม้ยาง 6. ไม้กว้าวหรือเคว่าหรือเขว้า 7. ไม้กะพี้เขาควายหรือ

เก็ดดำหรืออีเฒ่า 8. ไม้ตะเคียน 9. ไม้ยมหิน 10. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือ

เปื่อย 11. ไม้อินทนิล 12. ไม้มะค่าแต้ 13. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 14.

ไม้สะทิตหรือตาทิต 15. ไม้เสลาหรือเส้าเบาะหรือเส้าสะแอน 16.ไม้ตะคร้ำ

หรือค้ำหรือหวีด 17. ไม้สวอง 18. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 19. ไม้รังหรือ

เปาหรือฮัง 20. ไม้สมอหรือหมอ 21. ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 22. ไม้ฝาง

ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือสีเสียดอ้ม 24. ไม้โมกมัน 25. ไม้สะเดา 26.

ไม้อุโลกหรือส้มกบ 27. ไม้ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือว่าวหรือ

กะทุ่ม 28. ไม้คาง 29. ไม้สีเสียด 30. ไม้พยุงหรือคยุง 31. ไม้ขลาย 32.

ไม้ตะคร้อ 33. ไม้ข่อยน้ำ 34. ไม้สมิง 35. ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้า

หรือเชือกหรือกอง 36. ไม้คมขวาน 37. ไม้คร่อ 38. ไม้ตะโก 39. ไม้ขี้หนอน

ไม้ดำดง 41. ไม้ยูง 42. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก

ไม้มะม่วงป่า 44. ไม้กระบากหรือบาก 45. ไม้พิกุล 46. ไม้มะหาด 47.

ไม้เกต 48. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 49. ไม้ซาก 50. ไม้มะยมป่าหรือ

แตงกวา 51. ไม้มะค่าโมง

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือ

สะแล่งหรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้

หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้สน

หรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือได้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือ

แสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดอุทัยธานี

                        ประเภท ก.

                        ---------

ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 2. ไม้ประดู่ 3. ไม้แดง 4.ไม้พยอมหรือยอม

ไม้ยาง 6. ไม้กว้าวหรือเคว่าหรือเขว้า 7. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ

หรืออีเฒ่า 8. ไม้ตะเคียน 9. ไม้ยมหินสะเดาช้าง 10. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือ

เปื๋อย 11. ไม้อินทนิล 12. ไม้มะค่าแต้ 13. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง

ไม้สะทิตหรือตาทิต 15. ไม้เสลาหรือเส้าเบาะหรือเส้าสะแอน 16.ไม้

ตะคร้าม 17. ไม้สวองหรือตีนนกหรือนนหรือสมอหิน 18. ไม้เต็งหรือแงะหรือ

จิก 19. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 20. ไม้สมอหรือหมอ 21. ไม้แสมสารหรือ

ขี้เหล็กป่า 22. ไม้ฝาง 23. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือสีเสียดอ้ม 24. ไม้

โมกมัน 25. ไม้สะเดา 26. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 27. ไม้ก้านเหลืองหรือ

ตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือว่าวหรือกะทุ่ม 28. ไม้คาง 29. ไม้สีเสียด 30.

ไม้พยุงหรือคยุง 31.ไม้ขลาย 32. ไม้ตะคร้อ 33. ไม้ข่อยน้ำ 34. ไม้สมิง

ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 36. ไม้คมขวาน 37.

ไม้คร่อ 38. ไม้ตะโก 39. ไม้ขี้หนอน 40. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือ

ขี้หมาเปียก 41. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 42. ไม้มะกอก 43. ไม้อ้อยช้าง

หรือกอกกัน 44. ไม้เฝิงหรือเนาหรือสะแกแสงหรือตาปลา 45. ไม้มะหาดหรือ

หาด 46. ไม้มะยมป่าหรือแตงกวา 47. ไม้ซาก 48. ไม้มะค่าโมง 49. ไม้ดำดง

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือสะแล่ง

หรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้หมักมื่อหรือ

ทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือ

จ๋วงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้

อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดชัยนาท

                             ประเภท ก.

                             ---------

ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 2. ไม้ประดู่ 3. ไม้แดง 4. ไม้พยอมหรือยอม

ไม้ยาง 6. ไม้กว้าวหรือเขว้าหรือเคว่า 7. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ

ไม้ตะเคียน 9. ไม้ยมหินหรือสะเดาช้าง 10. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย

ไม้อินทนิล 12. ไม้มะค่าแต้ 13. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 14. ไม้สะทิต

หรือตาทิต 15. ไม้เสลาหรือเส้าเบาะหรือเส้าสะแอน 16 ไม้ตะคร้าม 17. ไม้

สวองหรือตีนนกหรือนนหรือสมอหิน 18. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 19. ไม้รังหรือ

เปาหรือฮัง 20. ไม้สมอหรือหมอ 21. ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 22. ไม้ฝาง

ไม้ยมหอมหรือสีเสียดอ้ม 24. ไม้โมกมัน 25. ไม้สะเดา 26. ไม้

ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือว่าวหรือกะทุ่ม 27. ไม้คาง 28. ไม้

สีเสียด 29. ไม้พยุงหรือคยุง 30. ไม้ดำดง 31. ไม้ยูง 32. ไม้มะม่วงป่า

ไม้กระบากหรือตะบาก 34. ไม้ขลาย 35. ไม้ตะคร้อ 36. ไม้ข่อยน้ำ 37.

ไม้สมิง 38.ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 39. ไม้คมขวาน

ไม้คร่อ 41. ไม้ตะโก 42. ไม้ขี้หนอน 43. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือ

เบนหรือขี้หมาเปียก 44. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 45. ไม้มะเลื่อม

ไม้ซาก 47.ไม้มะยมป่าหรือแตงกวา 48. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 49. ไม้

มะค่าโมง 50. ไม้มะหาด

                        ประเภท ข.

                        ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด

ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือจวง 5. ต้นลาน 6. ไม้ผึ้งหรือแหลงหรือสะแล่ง

หรือเหรี่ยงหรือรุง 7. ไม้มะเกลือ 8. ไม้รักหรือฮัก 9. ไม้หมักมื่อหรือ

ทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 10. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือ

จ๋วงหรือไต้ 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้

อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดนครราชสีมา

                         ประเภท ก.

                         ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงหยวก 3. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 4.

ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 5. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 6. ไม้ประดู่ 7. ไม้

พุดหรือข่อยหินหรือข่อยด่าน 8. ไม้แดง 9. ไม้เขว้าหรือเกว้าหรือเคว่า

ไม้ตะเคียน 11. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 12. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง

ไม้ยาง 14. ไม้เกตุ 15. ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 16. ไม้ยมหอมหรือ

ยมผาหรือสีเสียดอ้ม 17. ไม้เหลืองหรือแกแล 18. ไม้ดำดง 19. ไม้สีเสียด

ไม้สาตรหรือพันชาด 21. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 22. ไม้มะค่าลิง

หรือมะค่าแต้ 23. ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 24. ไม้กราดหรือเหียงหรือ

สะแบง 25. ไม้ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือว่าวหรือกะทุ่ม 26.

ไม้ซาดหรือตะแบง 27. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 28. ไม้สวองหรือตีนนกหรือ

สมอหิน 29. ไม้มะเหลื่อม 30. ไม้ตะคร้อ 31. ไม้พยอมหรือยอม 32. ไม้

นนทรีหรืออินทรี 33. ไม้สมอหรือหมอ 34. ไม้กะบากหรือบาก 35. ไม้มะกอก

ไม้สองสลึงหรือยายบู่ 37. ไม้มะม่วงป่า 38. ไม้จะบกหรือกระบก 39.

ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 40. ไม้เขล็งหรือหมากเค็งหรือหยีหรือนางดำ

ไม้ขะเจ๊าะหรือสาธร

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดสระบุรี

                            ประเภท ก.

                            ---------

ไม้ประดู่ 2. ไม้ยาง 3. ไม้กระบากหรือบาก 4. ไม้ตะเคียน 5. ไม้

เขว้าหรือเคว่าหรือกว้าว 6. ไม้แดง 7. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 8.

ไม้เคี่ยมหรือคนอง 9. ไม้สีเสียด 10. ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 11. ไม้

กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 12. ไม้โมกมัน 13. ไม้พยุงหรือคยุง 14. ไม้

พุดหรือข่อยหินหรือข่อยด่าน 15. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 16. ไม้ยมหอม

หรือสีเสียดอ้ม 17. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 18. ไม้สาธรหรือขะเจ๊าะ 19. ไม้

มะค่าแต้หรือมะค่าลิง 20. ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 21 .ไม้เต็งหรือแงะ

หรือจิก 22. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 23. ไม้สวองหรือตีนนกหรือสมอหินหรือนน

ไม้ตะคร้ำหรือค้ำหรือหวีด 25. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 26. ไม้ตาลหก 27.

ไม้นนทรีหรืออินทรี 28. ไม้กระท้อนหรือสะท้อนหรือมะต้องหรือมะตื๋น 29.

ไม้สำโรง 30. ไม้อ้อยช้างหรือกอกกัน 31. ไม้โอบ 32. ไม้กระบกหรือจะบก 33.

ไม้ตะคร้อ 34. ไม้คูนหรือลมแล้ง 35. ไม้แหนหรือสมอพิเภก 36. ไม้มะหาด

ไม้แกแลหรือไม้เหลือง 38. ไม้สองสลึงหรือยายบู่ 39. ไม้สาตรหรือ

พันชาด 40. ไม้หนามกรายหรือแสงคำ 41. ไม้ยมผาหรือยมป่าหรือมะยมป่า 42.

ไม้ฝิ่นหรือตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 43. ไม้ชิงชันหรือ

เก็ดแดง 44. ไม้ดำดง 45. ไม้เขล็งหรือหยีหรือนางคำ 46. ไม้กะพี้เขาควาย

หรือเก็ดดำ

                             ประเภท ข.

                             ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้สนหรือเกี๊ยะ

หรือจ๋วงหรือไต้ 9. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 10. ไม้

อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดลพบุรี

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้ประดู่ 2. ไม้ยาง 3. ไม้กระบาก 4. ไม้ตะเคียน 5. ไม้เขว้าหรือ

กว้าว 6. ไม้แดง 7. ไม้ตะแบก 8. ไม้เคี่ยม 9. ไม้สีเสียด 10. ไม้แสมสาร

ไม้กันเกรา 12. ไม้โมกมัน 13. ไม้พยุงหรือคยุง 14. ไม้พุด 15. ไม้

เหียงหรือกราดหรือสะแบง 16. ไม้ยมหอมหรือสีเสียดอ้ม 17. ไม้ตาเสือ 18.

ไม้สาธร 19. ไม้มะค่าลิงหรือมะค่าแต้ 20. ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 21.

ไม้แกแลหรือไม้เหลือง 22. ไม้เต็ง 23. ไม้รัง 24. ไม้สวองหรือตีนนกหรือ

นนหรือสมอหิน 25. ไม้ตะคร้ำหรือหวีด 26. ไม้อุโลก 27. ไม้ตาลหก 28.

ไม้นนทรี 29. ไม้กระท้อน 30. ไม้ฝิ่นหรือตะเคียนหนู 31. ไม้สำโรง 32.

ไม้อ้อยช้างหรือกอกกัน 33. ไม้โอบ 34. ไม้กระบกหรือจะบก 35. ไม้ตะคร้อ

ไม้คูน 37. ไม้แหน 38. ไม้มะหาด 39. ไม้สองสลึงหรือยายบู่หรือ

ปออกแตกหรือปอขี้แตก 40. ไม้สาตรหรือพันชาด 41. ไม้หนามกรายหรือแสงคำ 42.

ไม้ยมผาหรือยมป่าหรือมะยมป่า 43. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 44. ไม้ดำดง 45.

ไม้เขล็งหรือหมากเค็งหรือหยีหรือนางคำ

                        ประเภท ข.

                        ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือ

พอกตะโลกหรือเหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้

สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 9. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือ

แสงเบื่อ 10. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดชัยภูมิ

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงหยวก 3. ไม้พยุงแกลบ 4. ไม้บุนนาคหรือ

นาคบุตร 5. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 6. ไม้ประดู่ 7. ไม้สีเสียด 8. ไม้เต็ง

หรือแงะหรือจิก 9. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 10. ไม้สวองหรือตีนนกหรือสมอหิน

หรือนน 11. ไม้นนทรีหรืออินทรี 12. ไม้ดำดง 13. ไม้ยูง 14. ไม้ตาเสือหรือ

มะอ้า 15. ไม้โมกมัน 16. ไม้เขว้าหรือเคว่าหรือเกว้า 17. ไม้ตะเคียน 18.

ไม้แดง 19. ไม้มะค่าแต้ 20. ไม้ยาง 21. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 22. ไม้

มะค่าโมง 23. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำหรืออีเฒ่า 24. ไม้เขล็งหรือ

หมากเค็งหรือหยีหรือนางดำ 25. ไม้ขะเจ๊าะหรือสาธร

                       ประเภท ข.

                       ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือ

พอกตะโลกหรือเหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้

แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือ

จ๋วงหรือได้ 10. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดบุรีรัมย์

                             ประเภท ก.

                             ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงหยวก 3. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 4.

ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 5. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 6. ไม้ประดู่ 7. ไม้แดง

ไม้เขว้า 9. ไม้ตะเคียน 10. ไม้พุดหรือข่อยหินหรือข่อยด่าน 11. ไม้

ยาง 12. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 13. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 14. ไม้เกต 15.

ไม้สีเสียด 16. ไม้ตะแบกหรือเปื๋อยหรือป๋วย 17. ไม้สาตรหรือพันชาด 18.

ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 19. ไม้มะค่าแต้หรือมะค่าลิง 20. ไม้กราดหรือ

เหียงหรือตะแบง 21. ไม้ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือว่าวหรือ

กะทุ่ม  22. ไม้เหลืองหรือแกแล 23. ไม้ยมหอมหรือสีเสียดหรือยมผา 24.

ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 25. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 26. ไม้พยอมหรือยอม

ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 28. ไม้โมกมัน 29. ไม้อุโลกหรือส้มกบ

ไม้กระบากหรือบาก 31. ไม้มะเลื่อมหรือมะกอกเลื่อมหรือมะกอกเกลื้อน

หรือมะเกิ้ม 32. ไม้อะลางหรือตาเสท 33. ไม้สะเดาช้างหรือยมหิน 34. ไม้

ตะคร้ำหรือหวีด 35. ไม้ตะคร้อ 36. ไม้จะบกหรือกระบก 37. ไม้หว้าชมภู

ไม้สมอ 39. ไม้ดำดง 40. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำหรืออีเฒ่า

ไม้เขล็งหรือมากเค็งหรือหยีหรือนางดำ 42. ไม้ขะเจ๊าะหรือสาธร

                           ประเภท ข.

                           ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลก

หรือเหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดศรีษะเกษ

                              ประเภท ก.

                              ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 3. ไม้กะพี้เขาควาย

หรือเก็ดดำ 4. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 5. ไม้ประดู่ 6. ไม้แดง 7. ไม้เขว้า

หรือเคว่าหรือเกว้า 8. ไม้ยาง 9. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือสีเสียดอ้ม 10.ไม้

ตะเคียน 11. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 12. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 13. ไม้

อินทนิล 14. ไม้พยอมหรือยอม 15. ไม้ดำดง 16. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 17.

ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 18. ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 19. ไม้

มะค่าลิงหรือมะค่าแต้ 20. ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 21. ไม้กระบากหรือ

บาก 22. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 23. ไม้สวองหรือตีนนกหรือสมอหินหรือนน 24.

ไม้กราดหรือเหียงหรือสะแบง 25. ไม้สีเสียด 26. ไม้ยูง 27. ไม้สาตรหรือ

พันชาด 28. ไม้ซาดหรือตะแบง 29. ไม้ซี

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดสุรินทร์

                             ประเภท ก.

                             ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 3. ไม้กะพี้เขาควาย

หรือเก็ดดำหรืออีเฒ่า 4. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 5. ไม้ประดู่ 6. ไม้แดง

ไม้เขว้าหรือเกว้าหรือเคว่า 8. ไม้ยาง 9. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือ

สีเสียดอ้ม 10. ไม้ตะเคียน 11. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 12. ไม้รังหรือ

เปาหรือฮัง 13. ไม้อินทนิล 14. ไม้พยอม 15. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง

ไม้ตะแบกหรือเปื๋อยหรือป๋วย 17. ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 18.

ไม้มะค่าลิงหรือมะค่าแต้ 19. ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 20. ไม้กระบาก

หรือบาก 21. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 22. ไม้สวองหรือนนหรือตีนนกหรือสมอหิน

ไม้กราดหรือเหียงหรือสะแบง 24. ไม้ดำดง 25. ไม้สีเสียด 26. ไม้

สาตรหรือพันชาด 27. ไม้ซาดหรือตะแบง 28. ไม้ลำดวน 29. ไม้สำโรง

                       ประเภท ข.

                       ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดอุบลราชธานี

                           ประเภท ก.

                           ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 3. ไม้กะพี้เขาควาย

หรือเก็ดดำหรืออีเฒ่า 4. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 5. ไม้ประดู่ 6. ไม้แดง

ไม้เขว้าหรือกว้าวหรือเคว่า 8. ไม้ยาง 9. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือ

สีเสียดอ้ม 10. ไม้ตะเคียน 11. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 12. ไม้รังหรือ

เปาหรือฮัง 13. ไม้อินทนิล 14. ไม้พยอมหรือยอม 15. ไม้กราดหรือเหียง

หรือสะแบง 16. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 17. ไม้ตะแบกหรือเปื๋อยหรือป๋วย

ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 19. ไม้มะค่าลิงหรือมะค่าแต้ 20.

ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 21. ไม้กระบากหรือบาก 22. ไม้ตาเสือหรือ

มะอ้า 23. ไม้สวองหรือนนหรือตีนนกหรือสมอหิน 24. ไม้ยูง 25. ไม้สาตรหรือ

พันชาด 26. ไม้ซาตหรือตะแบง 27. ไม้สีเสียด 28. ไม้มะม่วงป่า 29. ไม้หว้า

ไม้ไข่เน่า 31. ไม้ดำดง 32. ไม้เขล็งหรือหยีหรือนางดำ 33. ไม้คายโซ่

ไม้ลำดวน

                           ประเภท ข.

                           ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดอุดรธานี

                         ประเภท ก.

                         ---------

ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 2. ไม้ประดู่ 3. ไม้เขว้าหรือเกว้าหรือ

เคว่า 4. ไม้แดง 5. ไม้ยาง 6. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 7. ไม้รังหรือ

เปาหรือฮัง 8. ไม้ตะเคียน 9. ไม้พุดหรือข่อยหินหรือข่อยด่าน 10. ไม้

แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 11. ไม้สาตรหรือพันชาด 12. ไม้ชันหรือซัน 13.

ไม้กราดหรือเหียงหรือสะแบง 14. ไม้ตะแบงหรือซาด 15. ไม้พลวงหรือตึงหรือ

กุง 16. ไม้พยอมหรือยอม 17. ไม้คูนหรือลมแล้ง 18. ไม้พยุงหรือคยุง 19.

ไม้สีเสียด 20. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 21. ไม้มะค่าลิงหรือ

มะค่าแต้ 22. ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 23. ไม้ก้านเหลืองหรือตุ้มขัก

หรือตุ้มคำหรือว่าวหรือกะทุ่ม 24. ไม้กระบากหรือบาก 25. ไม้มันปลาหรือ

กันเกรา 26. ไม้เทพธาโรหรือข่าต้นหรือตะไคร้ต้น 27. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือ

สีเสียดอ้ม 28. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 29. ไม้โมกมัน 30. ไม้เลียง 31.

ไม้เหลืองหรือแกแลหรือเข 32. ไม้สะพุงหรือสมพง 33. ไม้สาธรหรือสะทอน

ไม้มะกล่ำต้น 35. ไม้ยมหินหรือสะเดาช้าง 36. ไม้คางหรือมะขามโคก 37.

ไม้ซ้อ 38. ไม้หาดหรือกะหาด 39. ไม้มะม่วงป่า 40. ไม้มะยมป่าหรือแตงกวา

ไม้หว้า 42. ไม้บกหรือจะบก 43. ไม้เชือกหรือรกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือ

กอง 44. ไม้ค้อหรือตะคร้อ 45. ไม้หวีดหรือค้ำหรือตะคร้ำ 46. ไม้กางหรือ

ปีบ 47. ไม้อินทนิล 48. ไม้แหนหรือสมอพิเภก 49. ไม้เสลาหรือเส้าเบาะ

หรือเส้าสะแอน 50. ไม้สะเดา 51. ไม้แคป่า 52. ไม้แสนคำหรือแสงคำ 53.

ไม้นนทรีหรืออินทรีหรืออะลาง 54. ไม้สวองหรือตีนนกหรือนนหรือสมอหิน

ไม้มะรุมป่าหรือพฤกษ์ 56. ไม้สำโรง 57. ไม้มะเหลื่อม 58. ไม้

อุโลกหรือส้มกบ 59. ไม้กระทุ่มโครก 60. ไม้กระโดน 61. ไม้สมอหรือหมอ

ไม้ปรู๋หรือปรู 63. ไม้กระท้อนหรือหมากต้อง 64. ไม้อ้อยช้างหรือ

กอกกัน 65. ไม้เชียงหรือเซียง 66. ไม้มะแงว 67. ไม้กะโซ่หรือคายโซ่

ไม้ก่อ 69. ไม้จำปาป่า 70. ไม้พิกุลป่า 71. ไม้กะพี้เขาควายหรือ

เก็ดดำหรืออีเฒ่า 72. ไม้มะเค็งหรือเขล็งหรือหมากเค็งหรือนางดำ 73.

ไม้น่อง 74. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือ

พอกตะโลกหรือเหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8.ไม้

แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วง

หรือไต้ 10. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดขอนแก่น

                           ประเภท ก.

                           ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 3. ไม้ประดู่ 4.

ไม้เขว้าหรือเกว้าหรือเคว่า 5. ไม้แดง 6. ไม้ยาง 7. ไม้เต็งหรือแงะหรือ

จิก 8. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 9. ไม้ตะเคียน 10. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือ

เปื๋อย 11. ไม้มะค่าลิงหรือมะค่าแต้ 12. ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 13.

ไม้พุดหรือข่อยหินหรือข่อยด่าน 14. ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 15. ไม้

สาตรหรือพันชาด 16. ไม้ชันหรือซัน 17. ไม้กราดหรือเหียงหรือสะแบง 18.

ไม้ตะแบงหรือซาด 19. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 20. ไม้พยอมหรือยอม 21.

ไม้คูนหรือลมแล้ง 22. ไม้ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือว่าวหรือ

กะทุ่ม 23. ไม้เขล็งหรือเค็งหรือหยีหรือนางดำ 24. ไม้กระบากหรือบาก

ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือสีเสียดอ้ม 26. ไม้ยมหินหรือสะเดาช้าง 27. ไม้

อินทนิล 28. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 29. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 30. ไม้

กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 31. ไม้โมกมัน 32. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 33. ไม้

กระบกหรือหมากบกหรือจะบก 34. ไม้เสลาหรือเส้าเบาะหรือกะเลา 35. ไม้

พฤกษ์หรือมะรุมป่าหรืออีทึก 36. ไม้สมอพิเภกหรือแหน 37. ไม้ตีนนกหรือ

สวองหรือสมอหินหรือนน 38. ไม้มะเหลื่อม 36. ไม้ตะคร้อหรือค้อ 40. ไม้

เหวหรือเบนหรือตะเคียนหนูหรือขี้หมาเปียกหรือฝิ่น 41. ไม้กระทุ่มหรือ

กระทุ่มพราย 42. ไม้มะม่วงป่า 43. ไม้สมพงหรือกะพงหรือเชียง 44. ไม้มะกอก

ไม้ถ่อน 46. ไม้สมอไทยหรือส้มมอ 47. ไม้คอแลนหรือกรวยป่า 48. ไม้

ตีนเป็ด 49. ไม้อ้อยช้างหรือกอกกัน 50. ไม้เลียงหรือเลียงมัน 51. ไม้

มะไฟหรือหมากไฟ 52. ไม้มะขามป้อม 53. ไม้ชะมวงหรือหมากโมง 54. ไม้ยอป่า

ไม้โสก 56. ไม้กัดลิ้น

                          ประเภท ข.

                         ----------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดหนองคาย

                            ประเภท ก.

                            ---------

ไม้พยุงหรือคยุงหรือแดงจีน 2. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 3. ไม้

ประดู่ 4. ไม้เขว้าหรือเกว้าหรือกว้าว 5. ไม้แดง 6. ไม้ยาง 7.ไม้เต็ง

หรือแงะหรือจิก 8. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 9. ไม้ตะเคียนทุกชนิด 10.ไม้

พุดหรือข่อยหินหรือข่ายด่าน 11. ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กโคก 12. ไม้

สาตรหรือพันชาด 13. ไม้ชันหรือซัน 14. ไม้กราดหรือเหียงหรือสะแบง 15.

ไม้ตะแบงหรือซาด 16. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 17. ไม้พยอมหรือยอม 18. ไม้

คูนหรือลมแล้ง 19. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อยทุกชนิด 20. ไม้มะค่า

ทุกชนิด 21. ไม้ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือกระทุ่ม 22. ไม้

สีเสียด

                           ประเภท ข.

                           ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทษหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดเลย

                             ประเภท ก.

                             ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 3. ไม้ประดู่ 4. ไม้

เขว้าหรือเกว้าหรือเคว่า 5. ไม้แดง 6. ไม้ยาง 7. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก

ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 9. ไม้ตะเคียน 10. ไม้คูนหรือลมแล้ง 11. ไม้

ตะแบกหรือป๋วยหรือเปือย 12. ไม้มะค่าลิงหรือมะค่าแต้ 13. ไม้มะค่าใหญ่

หรือมะค่าโมง 14. ไม้สีเสียด

                             ประเภท ข.

                             ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลก

หรือเหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดสกลนคร

                           ประเภท ก.

                           ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 3. ไม้ประดู่ 4.

ไม้เขว้าหรือเคว่าหรือเกว้า 5. ไม้แดง 6. ไม้ยาง 7. ไม้เต็งหรือแงะ

หรือจิก 8. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 9. ไม้ตะเคียน 10. ไม้ยูง

                           ประเภท ข.

                           ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทน์ชะมด

หรือจันทนา 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5.ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดนครพนม

                              ประเภท ก.

                              ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 3. ไม้ประดู่ 4. ไม้

เขว้าหรือเกว้าหรือเคว่า 5. ไม้แดง 6. ไม้ยาง 7. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก

ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 9. ไม้ตะเคียน 10. ไม้เขล็งหรือหมากเค็งหรือ

หยีหรือนางดำ 11. ไม้ยูง 12. ไม้พยอมหรือยอม 13. ไม้กันเกราหรือตำเสา

หรือมันปลา 14. ไม้ตะแบกหรือเปื๋อยหรือป๋วย 15. ไม้มะค่าลิงหรือ

มะค่าแต้ 16. ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 17. ไม้กระบากหรือบาก 18. ไม้

ตะเคียนหนูหรือเหวหรือแบนหรือขี้หมาเปียก 19. ไม้พุดหรือข่อยหินหรือ

ข่อยด่าน 20. ไม้แสมสาร 21. ไม้สาตรหรือพันชาด 22. ไม้กราดหรือเหียง

ไม้ตะแบงหรือซาด 24. ไม้พลวงหรือกุงหรือตึง 25. ไม้คูน 26. ไม้ตาเสือ

ไม้อินทนิล 28. ไม้ยมหอม 29.ไม้ยมหิน 30. ไม้กะพี้เขาควาย 31. ไม้

บุนนาคหรือนาคบัตร 32. ไม้โมกมัน 33. ไม้กระเจาหรือกระเชา 34. ไม้

ตีนนก 35. ไม้เสลาหรือกะเลา 36. ไม้พฤกษ์หรืออีทึก 37. ไม้สมแพงหรือกะปุง

ไม้สีเสียด 39. ไม้ก้านเหลือง 40. ไม้นนทรี 41. ไม้จะบกหรือกะบก

ไม้ส้มกบหรืออุโลก 43. ไม้รกฟ้า 44. ไม้ชันหรือซัน

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอม หรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือ

พอกตะโลกหรือเหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้

แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วง

หรือไต้ 10. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดร้อยเอ็ด

                           ประเภท ก.

                           ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 3. ไม้ประดู่ 4.

ไม้เขว้าหรือเกว้าหรือเคว่า 5. ไม้แดง 6. ไม้ตะเคียน 7. ไม้พยอมหรือยอม

ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 9. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 10. ไม้ยาง 11. ไม้

ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย

                       ประเภท ข.

                       ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลก

หรือเหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดมหาสารคาม

                           ประเภท ก.

                           ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 3. ไม้ประดู่ 4. ไม้

ยาง 5. ไม้เขว้าหรือเคว่าหรือเกว้า 6. ไม้แดง 7. ไม้ตะเคียน 8. ไม้พยอม

หรือยอม 9. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 10. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 11.ไม้

กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 12. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 13. ไม้

กระบากหรือบาก 14. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 15. ไม้

พลวงหรือตึงหรือกุง 16. ไม้กราดหรือเหียงหรือสะแบง 17. ไม้ซาตหรือตะแบง

ไม้สาตรหรือพันชาด

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจ

หรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดกาฬสินธุ์

                            ประเภท ก.

                            ---------

ไม้พยุงหรือคยุง 2. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 3. ไม้ประดู่ 4.

ไม้ยาง 5. ไม้เขว้าหรือเคว่าหรือเกว้า 6. ไม้แดง 7. ไม้ตะเคียน 8.

ไม้พยอมหรือยอม 9. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 10. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง

ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 12. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 13.

ไม้กะบากหรือบาก 14. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 15.

ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 16. ไม้กราดหรือเหียงหรือสะแบง 17. ไม้ซาดหรือ

ตะแบง 18. ไม้สาตรหรือพันชาด

                             ประเภท ข.

                             ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลก

หรือเลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 9. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดปราจีนบุรี

                            ประเภท ก.

                            ---------

ไม้พยุงหรือแดงจีนหรือคยุง 2. ไม้ชิงชันหรืออีเม่ง 3. ไม้ประดู่

ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 5. ไม้อินทนิล 6. ไม้ยมหอมหรือสีเสียดอ้ม

ไม้แดง 8. ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 9. ไม้บุนนาค 10. ไม้เคว่า

หรือกว้าว 11. ไม้ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือว่าว 12. ไม้ตะแบก

หรือป๋วยหรือเปื๋อย 13. ไม้พยอมหรือยอม 14. ไม้มะค่าลิงหรือมะค่าแต้หรือ

แต้ 15. ไม้มะหาดหรือหาด 16. ไม้สารภี 17. ไม้เรียง 18. ไม้โมกมัน 19.

ไม้มะม่วงป่า 20. ไม้สะตือ 21. ไม้มะค่าดงหรือมะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง

ไม้เขล็งหรือหมากเค็งหรือหยีหรือนางดำ 23. ไม้อินทชิต 24. ไม้

เคี่ยมหรือคนอง 25. ไม้ยาง 26. ไม้สะทิตหรือตาทิต 27. ไม้ตะเคียนทุกชนิด

ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 29. ไม้ตาลหก 30. ไม้กระท้อนหรือสะท้อนหรือมะต้อง

หรือมะตื๋น 31. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 32. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 33.ไม้

เหียงหรือกราดหรือสะแบง 34. ไม้ซาดหรือตะแบง 35. ไม้อุโลกหรือส้มกบ

ไม้สุกรม 37. ไม้ยูง 38. ไม้ขนุนป่า 39. ไม้ดำดง 40. ไม้กระบาก

หรือบาก 41. ไม้สีเสียด 42. ไม้พะวาหรือกะวาหรือวา 43. ไม้โคนสมอหรือ

สมอกานหรือนน 44. ไม้สีเสียดกา 45. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือ

ขี้หมาเปียก 46. ไม้เกต 47. ไม้ชุมแพรก 48. ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือเชือก

หรือกอง 49. ไม้นนทรีหรืออินทรี 50. ไม้พันจำหรือสะเดาปัก 51. ไม้

มะปริงป่า 52. ไม้สองสลึงหรือยายบู่ 43. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 54.

ไม้ขานางหรือเปือยนางหรือเปือยค่างไห้ 55. ไม้มะกอก 56. ไม้มะยมป่าหรือ

แตงกวา 57. ไม้สมพงหรือสมพุงหรือกะพุง 58. ไม้อ้อยช้างหรือกอกกัน 59.

ไม้หว้าหรือหว้าดง 60. ไม้กะบกหรือตะบกหรือจะบก 61. ไม้แคป่าหรือแคฝอย

ไม้สวองหรือนนหรือตีนนกหรือสมอหิน 63. ไม้ตะคร้อ 64. ไม้แต้วหรือติ้ว

ไม้หางกรายหรือหนามกราย 66. ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่าหรือ

ขี้เหล็กโคก 67. ไม้ชัน 68. ไม้ค้างคาว 69. ไม้สะเดาป่า 70. ไม้โมกหลวง

หรือโมกใหญ่

                           ประเภท ข.

                           ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลก

หรือเหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้สนหรือเกี๊ยะ

หรือจ๋วงหรือไต้ 9. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 10. ไม้

อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดระยอง

                              ประเภท ก.

                              ---------

ไม้ประดู่ 2. ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 3. ไม้ขนุนนก 4. ไม้

มะหาด 5. ไม้ตะเคียนทุกชนิด 6. ไม้อินทนิล 7. ไม้พันจำหรือสะเดาปัก 8.

ไม้ตาทิตหรือสะทิต 9. ไม้นนทรีหรืออินทรี 10. ไม้สลุมพอหรือหลุมพอหรือ

กะลุมพอ 11. ไม้พะยอมหรือยอม 12. ไม้ตะพุนหรือค้างคาว 13. ไม้เกต 14. ไม้

ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 15. ไม้ยาง 16. ไม้เขว้าหรือเกว้าหรือเคว่า 17.

ไม้ชัน 18. ไม้สีเสียด 19. ไม้พยุงหรือคยุงหรือแดงจีน 20. ไม้ชิงชัน 21.

ไม้แดง 22. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 23. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 24.

ไม้พญาไม้หรือขุนไม้หรือไม้กล้วย 25. ไม้สุกรม 26. ไม้ชุมแพรก 27. ไม้

พวาหรือกะวาหรือวา 28. ไม้โกงกางหรือพังกา 29. ไม้ลาน 30. ไม้ประสัก

ไม้ฝาด 32. ไม้แสม 33. ไม้โปรง 34. ไม้กระทังหัน 35. ไม้กะบากหรือบาก

ไม้รังกะแทหรือรุ่ยหรือถั่วดำ 37. ไม้ตะบกหรือกะบกหรือจะบก 38. ไม้

แต้วหรือติ้ว 39. ไม้หนามกรายหรือแสงคำหรือหางกราย 40. ไม้อีกริม 41.

ไม้พลวงหรือกุงหรือตึง 42. ไม้กัดลิ้น 43. ไม้กระดูกไก่ 44. ไม้เสม็ด

ไม้แจง 46. ไม้สะตอ 47. ไม้ยูง 48. ไม้พลอง 49. ไม้โคนสมอหรือสมอกาน

หรือนน 50. ไม้มะค่าทุกชนิด 51. ไม้สีระมัน 52. ไม้สองสลึงหรือยายบู่

ไม้ตาลหก 54. ไม้ตาเสือ 55. ไม้กระท้อนหรือสะท้อนหรือมะต้องหรือ

มะตื๋น 56. ไม้มะซาง 57. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 58. ไม้รังหรือเปาหรือ

ฮัง 59. ไม้โมกมัน 60. ไม้ชันภู่ 61. ไม้เฉียงพร้านางแอ 62. ไม้หว้า

ไม้สมอหรือหมอ 64. ไม้กระโดน 65. ไม้ก่อ 66. ไม้ดีหมี 67. ไม้

ตะพงหรือสมพง 68. ไม้มะยมป่าหรือแตงกวา 69. ไม้ตะบูน 70. ไม้ตะบัน 71.

ไม้หงอนไก่หรือดุหุน 72. ไม้ตาตุ่ม 73. ไม้ละโมก 74. ไม้หามช้าง 75.

ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 76. ไม้ทะลอกหรือมะพอก

หรือพอกตะโลกหรือเหลอะ

                            ประเภท ข.

                            ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ต้นลาน 5. ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือข่าต้นหรือตะไคร้ต้น

ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้รง 9. ไม้สำรอง 10. ไม้แสลงโทน

หรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 11. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดตราด

                        ประเภท ก.

                        ---------

ไม้ประดู่ 2. ไม้กันเกราหรือดำเสาหรือมันปลา 3. ไม้ขนุนนก 4. ไม้

มะหาด 5. ไม้ตะเคียนทุกชนิด 6. ไม้อินทนิล 7. ไม้สักหรือพันจำหรือ

สะเดาปัก 8. ไม้ตาทิตหรือสะทิต 9. ไม้นนทรีหรืออินทรี 10. ไม้สลุมพอหรือ

หลุมพอหรือกะลุมพอ 11. ไม้พยอมหรือยอม 12. ไม้ตะพุน 13. ไม้เกต 14. ไม้

ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 15. ไม้ยาง 16. ไม้เขว้าหรือเกว้าหรือเคว่า 17.

ไม้ชัน 18. ไม้สีเสียด 19. ไม้พยุงหรือคยุง 20. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 21.

ไม้แดง 22. ไม้บุนนาค 23. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 24. ไม้พญาไม้หรือ

ขุนไม้หรือไม้กล้วย 25. ไม้สุกรม 26. ไม้ชุมแพรก 27. ไม้พวาหรือกะวาหรือ

วา 28. ไม้โกงกางหรือพงกา 29. ไม้ลาน 30. ไม้ประสัก 31. ไม้ฝาด 32. ไม้

แสม 33. ไม้โปรง 34. ไม้กระทังหัน 35. ไม้กระบากหรือบาก 36. ไม้

รังกะแทหรือรุ่ยหรือถั่วดำ 37. ไม้สะตอ 38. ไม้ยูง 39. ไม้โพสัย 40.

ไม้ขานางหรือเปื่อยนาง 41. ไม้ตาลเสี้ยน 42. ไม้ละมุดสีดา 43. ไม้

สีระมัน 44. ไม้คอแรนป่า 45. ไม้แต้วหรือติ้ว 46. ไม้หนามกรายหรือ

แสงคำหรือหางกรวย 47. ไม้อีกริม 48. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 49. ไม้

กัดลิ้น 50. ไม้กระดูกไก่ 51. ไม้เสม็ด 52. ไม้แจง 53. ไม้กระท้อนหรือ

สะท้อนหรือมะต้องหรือมะตื๋น 54. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 55. ไม้นาคบุตรหรือ

บุนนาค 56. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือสีเสียดอ้ม 57. ไม้มะซาง 58. ไม้มหาปราบ

ไม้มะยมป่า 60. ไม้หว้าหิน 61. ไม้กถินแดง 62. ไม้ตะบูน 63. ไม้

ตาตุ่ม 64. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 65. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 66. ไม้มะค่า

ทุกชนิด 67. ไม้โมกมัน 68. ไม้หว้า 69. ไม้สมอหรือหมอ 70. ไม้

เฉียงพร้านางแอ 71. ไม้กะโดน 72. ไม้ก่อ 73. ไม้สองสลึงหรือยายบู่ 74.

ไม้มะปริง 75. ไม้ตะบัน 76. ไม้โพธิ์ทะเล 77. ไม้หงอนไก่ 78. ไม้รังกะสา

ไม้พลอง 80. ไม้พะนอง 81. ไม้ตาลหกหรือตันหก 82. ไม้ชันพู่ 83. ไม้

กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 84. ไม้ทะลอกหรือมะพอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ

                           ประเภท ข.

                           ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ต้นลาน 5. ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือข่าต้นหรือตะไคร้ต้น

ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้รัง 9. ไม้สำรอง 10. ไม้แสลงโทน

หรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 11. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดชลบุรี

                         ประเภท ก.

                        ---------

ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 2. ไม้พยุงหรือคยุง 3. ไม้ประดู่ 4. ไม้

กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำหรืออีเฒ่า 5. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 6. ไม้แดง

ไม้เขว้าหรือเคว่าหรือเกว้า 8. ไม้ก้านเหลืองหรือว่าวหรือตุ้มขักหรือ

ตุ้มคำ 9. ไม้อินทนิล 10. ไม้ตะเคียน 11. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย

ไม้พยอมหรือยอม 13. ไม้เคี่ยมหรือคะนอง 14. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 15.

ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 16. ไม้มะค่าแต้ 17. ไม้ยาง 18. ไม้เสียด

ไม้กระบากหรือบาก 20. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก

ไม้เกต 22. ไม้สะทิตหรือตาทิต 23. ไม้ตาลหก 24. ไม้กระท้อนหรือสะท้อน

หรือมะต้องหรือมะตื๋น 25. ไม้ชุมแพรก 26. ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือเชือกหรือ

กองหรือทุ้งฟ้า 27. ไม้นนทรีหรืออินทรี 28. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 29.

ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 30. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 31. ไม้พันจำหรือ

สะเดาปัก 32. ไม้ยมหอม 33. ไม้มะหาด 34. ไม้เลียง 35. ไม้สารภี 36.

ไม้โมกมัน 37. ไม้มะม่วงป่า 38. ไม้สะตือ 39. ไม้มะค่าดง 40. ไม้ขุนป่า

ไม้ซาดหรือตะแบง 42. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 43. ไม้สุกรม 44. ไม้

มะปริงป่า 45. ไม้สองสลึงหรือยายบู่ 46. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 47. ไม้

ขานางหรือเปือยนาง 48. ไม้มะกอก 49. ไม้มะยมป่า 50. ไม้พะวาหรือกะวาหรือ

วา 51. ไม้โคนสมอหรือสมอกานนหรือนน 52. ไม้ดำดง 53. ไม้ชัน 54. ไม้

ลำใยป่า 55. ไม้เฉียงพร้านางแอ 56. ไม้ยูง 57. ไม้เขล็งหรือหมากเค็ง

หรือหยีหรือนางดำ 58. ไม้สะเดาป่า 59. ไม้พิกุลป่า 60. ไม้คอแลน 61. ไม้

มะขามกราย 62. ไม้สำโรง 63. ไม้อ้อยช้างหรือกอกกัน 64. ไม้โมก 65. ไม้

กะบกหรือจะบก 66. ไม้หว้า 67. ไม้ขี้หนอน 68. ไม้กระเจียน 69. ไม้แสมสาร

หรือขี้เหล็กป่า 70. ไม้ค้างคาว 71. ไม้อินทชิต 72. ไม้สมพงหรือสมพุง

ไม้แต้วหรือติ้ว 74. ไม้ทะลอกหรือมะพอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ

                        ประเภท ข.

                        ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ต้นลาน 5. ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือข่าต้นหรือตะไคร้ต้น

ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้รัง 9. ไม้สำรอง 10. ไม้แสลงโทน

หรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 11. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ประเภท ก.

                        ---------

ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 2. ไม้พยุงหรือคยุง 3. ไม้ประดู่ 4. ไม้

กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 5. ไม้บุนนาคหรือนาคบัตร 6. ไม้แดง 7. ไม้เคว่า

หรือเขว้าหรือเกว้า 8. ไม้ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือว่าว

หรือกระทุ่ม 9. ไม้อินทนิล 10. ไม้ตะเคียน 11. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือ

เปื๋อย 12. ไม้พยอมหรือยอม 13. ไม้เคี่ยมหรือคนอง 14. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า

ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 16. ไม้มะค่าแต้ 17. ไม้ยาง 18. ไม้

สีเสียด 19. ไม้กะบากหรือบาก 20. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือ

ขี้หมาเปียก 21. ไม้เกต 22. ไม้สะทิตหรือตาทิต 23. ไม้ตาลหก 24. ไม้

สะท้อนหรือกระท้อนหรือมะต้องหรือมะตื๋น 25. ไม้ชุมแพรก 26. ไม้รกฟ้า

หรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 27. ไม้นนทรีหรืออินทรี 28. ไม้

เต็งหรือแงะหรือจิก 29. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 30. ไม้เหียงหรือกราดหรือ

สะแบง 31. ไม้พันจำหรือสักหรือสะเดาปัก 32. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือ

สีเสียดอ้ม 33. ไม้มะหาด 34. ไม้เรียง 35. ไม้สารภี 36. ไม้โมกมัน 37.

ไม้มะม่วงป่า 38. ไม้สะตือ 39. ไม้มะค่าดง 40. ไม้ขนุนป่า 41. ไม้ซาด

หรือตะแบง 42. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 43. ไม้สุกรม 44. ไม้มะปริง 45. ไม้

สองสลึงหรือยายบู่ 46. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 47. ไม้ขานางหรือเปือยนาง

ไม้มะกอกฟาน 49. ไม้มะยมป่าหรือแตงกวา 50. ไม้พะวาหรือกะวาหรือวา

ไม้โคนสมอหรือสมอกานนหรือนน 52. ไม้ดำดง 53. ไม้ค้างคาว 54. ไม้

อินทชิต 55. ไม้ปอแดง 56. ไม้สีเสียดกา 57. ไม้สะแกทราย 58. ไม้ยมหิน

หรือมะยมหินหรือสะเดาช้าง 59. ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 60. ไม้สะเดา

ป่า 61. ไม้สมพงหรือสมพุงหรือตะพง 62. ไม้อ้อยช้างหรือกอกกัน 63. ไม้

งิ้วป่า 64. ไม้ตาตุ่ม 65. ไม้พลองหรือพอง 66. ไม้กระบกหรือจะบกหรือ

หมากบก 67. ไม้แกแลหรือเหลือง 68. ไม้ชัน 69. ไม้สมอทุกชนิด 70. ไม้

แก้ว 71. ไม้โมก 72. ไม้แต้วหรือติ้ว 73. ไม้หว้า 74. ไม้ตีนเป็ด 75.

ไม้มะขามกรายหรือหางกราย 76. ไม้เขล็งหรือหมากเค็งหรือหยีหรือนางดำ

                        ประเภท ข.

                       ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5. ไม้มะเกลือ 6. ต้นลาน 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือ

จ๋วงหรือไต้ 9. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 10. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดนครนายก

                             ประเภท ก.

                             ---------

ไม้ชิงชัน 2. ไม้พยุงหรือคยุง 3. ไม้ประดู่ 4. ไม้กะพี้เขาควาย

หรือเก็ดดำ 5. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 6. ไม้แดง 7. ไม้เขว้าหรือเคว่าหรือ

เกว้า 8. ไม้ก้านเหลืองหรือกระทุ่มหรือว่าว 9. ไม้อินทนิล 10. ไม้ตะเคียน

ทุกชนิด 11. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 12. ไม้พยอมหรือยอม 13. ไม้

เคี่ยมหรือคนอง 14. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 15. ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือ

มันปลา 16. ไม้มะค่าแต้หรือมะค่าลิง 17. ไม้ยาง 18. ไม้สีเสียด 19. ไม้

กระบากหรือบาก 20. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 21.

ไม้เกต 22. ไม้สะทิตหรือตาทิต 23. ไม้ตาลหก 24. ไม้กระท้อนหรือสะท้อนหรือ

มะต้องหรือมะตื๋น 25. ไม้ชุมแพรก 26. ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือเชือกหรือกอง

ไม้นนทรีหรืออินทรี 28. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 29. ไม้รังหรือเปา

หรือฮัง 30. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 31. ไม้พันจำหรือสะเดาปัก 32. ไม้

ยมหอมหรือยมผาหรือสีเสียดอ้ม 33. ไม้มะหาดหรือหาด 34. ไม้เรียง 35. ไม้

สารภี 36. ไม้โมกมัน 37. ไม้มะม่วงป่า 38. ไม้สะตือ 39. ไม้มะค่าดงหรือ

มะค่าโมง 40. ไม้ขุนป่า 41. ไม้ซาดหรือตะแบง 42. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 43.

ไม้สุกรม 44. ไม้มะปริง 45. ไม้สองสลึงหรือยายบู่หรือปออกแตก 46. ไม้

พลวงหรือตึงหรือกุง 47. ไม้ขานางหรือเปือยขานาง 48. ไม้มะกอกฟาน 49. ไม้

มะยมป่าหรือแตงกวา 50. ไม้พะวาหรือกะวาหรือวา 51. ไม้โคนสมอหรือ

สมอกานนหรือนนหรือตีนนกหรือสวอง 52. ไม้ดำดง 53. ไม้เขล็งหรือหมากเค็ง

หรือหยีหรือนางดำ

                           ประเภท ข.

                           ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้สนหรือเกี๊ยะ

หรือจ๋วงหรือไต้ 9. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดจันทบุรี

                            ประเภท ก.

                           ---------

ไม้ประดู่ 2. ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 3. ไม้ขนุนนก 4.

ไม้มะหาด 5. ไม้ตะเคียนทุกชนิด 6. ไม้อินทนิล 7. ไม้พันจำหรือสะเดาปัก 8.

ไม้ตาทิตหรือสะทิต 9. ไม้นนทรีหรืออินทรี 10. ไม้สลุมพอหรือหลุมพอหรือ

กลุมพอ 11. ไม้พยอมหรือยอม 12. ไม้ตะพุน 13. ไม้เกต 14. ไม้ตะแบกหรือ

ป๋วยหรือเปื๋อย 15. ไม้ยาง 16. ไม้เขว้าหรือเกว้าหรือเคว่า 17. ไม้ชัน

ไม้สีเสียด 19. ไม้พยุงหรือคยุง 20. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 21. ไม้แดง

ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 23. ไม้กราดหรือเหียงหรือสะแบง 24. ไม้พญาไม้

หรือขุนไม้หรือซางจริงหรือสมุลแว้งหรือไม้กล้วย 25. ไม้สุกรม 26. ไม้

ชุมแพรก 27. ไม้พะวาหรือกะวา 28. ไม้โกงกางหรือพังกา 29. ไม้ลาน 30.

ไม้ประสัก 31. ไม้ฝาด 32. ไม้แสม 33. ไม้โปรง 34. ไม้กระทังหัน 35.

ไม้กระบากหรือบาก 36. ไม้รังกะแทหรือรุ่ยหรือถั่วดำ 37. ไม้ตะบกหรือ

กะบก 38. ไม้สนทะเล 39. ไม้ยูง 40. ไม้ติ้วหรือแต้ว 41. ไม้หนามกราย

หรือแสงคำหรือหางกราย 42. ไม้อีกริม 43. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 44. ไม้

กัดลิ้น 45. ไม้กระดูกไก่ 46. ไม้เสม็ด 47. ไม้แจง 48. ไม้พลอง 49. ไม้

เต็งหรือแงะหรือจิก 50. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 51. ไม้พะนองหรือคะนอง 52.

ไม้ตาลหก 53. ไม้กระท้อนหรือสะท้อนหรือมะตื๋น 54. ไม้มะค่าทุกชนิด 55.

ไม้หว้า 56. ไม้สมอหรือหมอ 57. ไม้กระโดน 58. ไม้โมกมัน 59. ไม้สีระมัน

ไม้ก่อ 61. ไม้ตีนนกหรือนนหรือสมอหินหรือสวอง 62. ไม้สองสลึงหรือ

ยายบู่ 63. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 64. ไม้ตะพงหรือสมพง 65. ไม้มะยมหรือ

แตงกวา 66. ไม้มะปริงป่า 67. ไม้ตะบูน 68. ไม้ตะบัน 69. ไม้โพธิ์ทะเล

ไม้หงอนไก่หรือดุหุน 71. ไม้รังกะสา 72. ไม้ขานางหรือเปือยนาง 73.

ไม้มะซาง 74. ไม้ยมหอมหรือยมผาหรือสีเสียดอ้ม 75. ไม้ชันภู่ 76. ไม้

เฉียงพร้านางแอ 77. ไม้ทะลอกหรือมะพอกหรือพอกตะโลกหรือเหลอะ 78. ไม้สตอ

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ต้นลาน 5. ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือข่าต้นหรือตะไคร้ต้น

ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้รัง 9. ไม้สำรอง 10. ไม้แสลงโทน

หรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 11. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดราชบุรี

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้สีเสียด 2. ไม้พุด 3. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 4. ไม้ฝาง 5. ไม้

แสมสาร 6. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 7. ไม้สะเดาดง 8. ไม้ตะเคียนใหญ่

ไม้อินทนิล 10. ไม้ประดู่ 11. ไม้แดง 12. ไม้เขว้าหรือกว้าว 13. ไม้

ตะแบกหรือเปื๋อยหรือป๋วย 14. ไม้มะค่าลิงหรือมะค่าแต้ 15. ไม้มะค่าใหญ่

หรือมะค่าโมง 16. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 17. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 18.

ไม้เคี่ยมหรือคนอง 19. ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 20. ไม้ขี้เหล็ก

ไม้เกต 22. ไม้เบน 23. ไม้ซิก 24. ไม้โมกมัน 25. ไม้เสลาหรือ

เส้าเบาะหรือเส้าสะแอน 26. ไม้สมอหรือหมอ 27. ไม้มะหาด 28. ไม้ซาก 29.

ไม้พยอมหรือยอม 30. ไม้ยาง 31. ไม้ตะคร้ำหรือค้ำ 32. ไม้เลียง 33. ไม้

ดำดง 34. ไม้มะม่วงป่า 35. ไม้มะเกลือเลือดหรือเปื๋อยเลือดหรือตะแบกเลือด

ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 37. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 38. ไม้รกฟ้า

หรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 39. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือ

เบนหรือขี้หมาเปียก 40. ไม้ขี้อาย 41. ไม้ขานางหรือเปือยนาง 42. ไม้

ตาเสือหรือมะอ้า 43. ไม้จำปาป่า 44. ไม้ก้านเหลือง 45. ไม้แคสัก 46.

ไม้อุโลกหรือส้มกบ 47. ไม้ตะคร้อ 48. ไม้ยอป่า 49. ไม้โปรง 50. ไม้

โกงกาง 51. ไม้แสมทะเล 52. ไม้พฤกษ์ 53. ไม้คาง 54. ไม้แฉลบแดง 55.

ไม้อ้อยช้างหรือกอกกัน 56. ไม้มะกอกฟาน 57. ไม้ตะแบกกราย 58. ไม้ตับเต่า

ไม้หางกระรอก 60. ไม้กะละมัก 61. ไม้หว้า 62. ไม้เขล็งหรือหยีหรือ

นางดำ 63. ไม้สารภี 64. ไม้กะเบียน 65. ไม้แก้ว 66. ไม้สัตบัน 67. ไม้

แกแลหรือไม้เหลือง 68. ไม้มะยมป่าหรือแตงกวา 69. ไม้มะกอก (กินลูก)

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลก

หรือเหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้สนหรือเกี๊ยะ

หรือจ๋วงหรือไต้ 9. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 10.

ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดเพชรบุรี

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้สีเสียด 2. ไม้พุด 3. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 4. ไม้ฝาง 5.

ไม้แสมสาร 6. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 7. ไม้ตะเคียนใหญ่ 8. ไม้สะเดาดง

ไม้อินทนิล 10. ไม้ประดู่ 11. ไม้แดง 12. ไม้เขว้า 13. ไม้ตะแบก 14.

ไม้มะค่าลิงหรือมะค่าแต้ 15. ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 16. ไม้เต็งหรือ

แงะหรือจิก 17. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 18. ไม้เคี่ยมหรือคนอง 19. ไม้

กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 20. ไม้ขี้เหล็ก 21. ไม้เกต 22. ไม้เบน

ไม้ซิก 24. ไม้โมกมัน 25. ไม้เสลาหรือเส้าเบาะหรือเส้าสะแอน 26.

ไม้สมอหรือหมอ 27. ไม้มะหาด 28. ไม้ซาก 29. ไม้พยอม 30. ไม้ยาง 31. ไม้

ตะคร้ำหรือค้ำ 32. ไม้เลียง 33. ไม้มะม่วงป่า 34. ไม้เขล็งหรือหยีหรือ

นางดำ 35. ไม้มะเกลือเลือดหรือเปื่อยเลือดหรือตะแบกเลือด 36. ไม้เหียง

หรือกราดหรือสะแบง 37. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 38. ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้า

หรือเชือกหรือกอง 39. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 40.

ไม้ขี้อ้าย 41. ไม้ขานางหรือเปือยนาง 42. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 43. ไม้

จำปา 44. ไม้ก้านเหลืองหรือกระทุ่มหรือว่าวหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำ 45.

ไม้แคสัก 46. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 47. ไม้ตะคร้อ 48. ไม้ยอป่า 49. ไม้

โปรง 50. ไม้โกงกางหรือพงกา 51. ไม้แสมทะเล 52. ไม้พฤกษ์หรือมะรุมป่า

ไม้คาง 54. ไม้แฉลบแดง 55. ไม้อ้อยช้างหรือกอกกัน 56. ไม้มะกอกฟาน

ไม้ตะแบกกราย 58. ไม้ตับเต่า 59. ไม้หางกะรอก 60. ไม้กะละมัก 61.

ไม้หว้า 62. ไม้ดำดง

                            ประเภท ข.

                           ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ต้นลาน 5. ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือข่าต้นหรือตะไคร้ต้น

ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้รง 9. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือ

แสลงทมหรือแสงเบื่อ 10. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 11. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                             ประเภท ก.

                             ---------

ไม้สีเสียด 2. ไม้พุด 3. ไม้พยุงแกลบหรือชิงชัน 4. ไม้ฝาง 5.

ไม้แสมสาร 6. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 7. ไม้สะเดาดง 8. ไม้ตะเคียนใหญ่

ไม้อินทนิล 10. ไม้ประดู่ 11. ไม้แดง 12. ไม้เขว้าหรือเกว้าหรือ

เคว่า 13. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 14. ไม้มะค่าลิงหรือมะค่าแต้ 15.

ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 16. ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 17. ไม้รังหรือ

เปาหรือฮัง 18. ไม้เคี่ยมหรือคนอง 19. ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา 20.

 ไม้ขี้เหล็ก 21. ไม้เกต 22. ไม้เบน 23. ไม้ซิก 24. ไม้โมกมัน 25. ไม้

เสลาหรือเส้าเบาะหรือเส้าสะแอน 26. ไม้สมอหรือหมอ 27. ไม้มะหาด 28. ไม้

ซาก 29. ไม้พยอมหรือยอม 30. ไม้ยาง 31. ไม้ตะคร้ำหรือค้ำ 32. ไม้เลียง

ไม้มะม่วงป่า 34. ไม้เขล็งหรือหยีหรือหมากเค็งหรือนางดำ 35. ไม้

มะเกลือเลือด 36. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 37. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง

ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือก 39. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหว

หรือเบนหรือขี้หมาเปียก 40. ไม้ขี้อ้าย 41. ไม้ขานางหรือเปือยนาง

ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 43. ไม้จำปาป่า 44. ไม้ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือ

ตุ้มคำหรือกระทุ่ม 45. ไม้แคสัก 46. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 47. ไม้ตะคร้อ

ไม้ยอป่า 49. ไม้โปรง 50. ไม้โกงกางหรือพังกา 51. ไม้แสมทะเล 52.

ไม้พฤกษ์หรือมะรุมป่า 53. ไม้คาง 54. ไม้แฉลบแดง 55. ไม้อ้อยช้างหรือ

กอกกัน 56. ไม้มะกอกฟาน 57. ไม้ตะแบกกราย 58. ไม้ตับเต่า 59. ไม้

หางกะรอก 60. ไม้กะละมัก 61. ไม้หว้า 62. ไม้แก้ว 63. ไม้แกแลหรือ

ไม้เหลือง 64. ไม้มะยมป่าหรือแตงกวา 65. ไม้พิกุลป่า 66. ไม้มะกอก 67.

ไม้การะพฤกษ์ 68. ไม้ตังหน 69. ไม้พันจำหรือสะเดาปัก 70. ไม้ดีหมี 71.

ไม้แคทราย 72. ไม้กระเชาหรือกระเจา 73. ไม้สำโรง 74. ไม้กระชิด 75.

ไม้พลอง 76. ไม้ฝิ่น 77. ไม้แต้วหรือติ้ว 78. ไม้มะทราง 79. ไม้

มะขามป้อม 80. ไม้ตะโก 81. ไม้ทะลายเขา 82. ไม้กระเบื้องถ้วย 83. ไม้

หัวค่าง 84. ไม้ดำดง

                           ประเภท ข.

                           ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ต้นลาน 5. ไม้เทพธาโรหรือจวงหอมหรือข่าต้นหรือ

ตะไคร้ต้น 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้รัง 9. ไม้แสลงโทน

หรือแสลงใจหรือแสงเบื่อ 10. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 11. ไม้

อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดกาญจนบุรี

                           ประเภท ก.

                           ---------

ไม้สีเสียด 2. ไม้พุด 3. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 4. ไม้ฝาง 5.

ไม้แสมสาร 6. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 7. ไม้สะเดาดงหรือยมหอม 8. ไม้

ตะเคียนใหญ่ 9. ไม้อินทนิล 10. ไม้ประดู่ 11. ไม้แดง 12. ไม้เขว้าหรือ

เคว่าหรือเกว้า 13. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 14. ไม้มะค่าลิงหรือ

มะค่าแต้ 15. ไม้มะค่าใหญ่หรือมะค่าโมง 16. ไม้เต็งหรือแงะ 17. ไม้รัง

หรือเปาหรือฮัง 18. ไม้เคี่ยม 19. ไม้กันเกราหรือตำเสาหรือมันปลา

ไม้ขี้เหล็ก 21. ไม้เกต 22. ไม้เบน 23. ไม้ซิก 24.ไม้โมกมัน 25.

ไม้เสลาหรือเส้าสะแอนหรือเส้าเบาะ 26. ไม้สมอหรือหมอ 27. ไม้มะหาด

ไม้ซาก 29. ไม้พยอม 30. ไม้ยาง 31. ไม้ตะคร้ำหรือค้ำ 32. ไม้เลียง

ไม้มะม่วงป่า 34. ไม้เขล็งหรือหยีหรือนางดำ 35. ไม้ดำดง 36. ไม้ยูง

ไม้สารภี 38. ไม้กะเบียน 39. ไม้แก้ว 40. ไม้แกแลหรือไม้เหลือง

ไม้สัตบัน 42. ไม้มะยมป่าหรือแตงกวา 43. ไม้มะกอก 44. ไม้สมอทุกชนิด

ไม้มะเกลือเลือดหรือเปือยเลือดหรือตะแบกเลือด 46. ไม้เหียงหรือกราด

หรือสะแบง 47. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 48. ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือเชือก

หรือกอง 49. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 50. ไม้ขี้อาย

ไม้ขานางหรือเปือยนาง 52. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 53. ไม้จำปา 54. ไม้

ก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือกระทุ่ม 55. ไม้แคสัก 56. ไม้

อุโลกหรือส้มกบ 57. ไม้ตะคร้อ 58. ไม้ยอป่า 59. ไม้พฤกษ์หรือมะรุมป่า

ไม้คาง 61. ไม้แฉลบแดง 62. ไม้อ้อยช้างหรือกอกกัน 63. ไม้มะกอกฟาน

ไม้ตะแบกกราย 65. ไม้ตับเต่า 66. ไม้หางกะรอก 67. ไม้กะละมัก 68.

ไม้หว้า 69. ไม้สะแก 70. ไม้ตาลเสี้ยน 71. ไม้สะเดากินดอก 72. ไม้งาช้าง

ไม้ลำไยป่า 74. ไม้ตะเคล็ด 75. ไม้ตะขบป่า 76. ไม้แคพุงหมู 77. ไม้

มะหาดน้ำ 78. ไม้ตะโก 79. ไม้ซ่าน 80. ไม้มะพลับ 81. ไม้ปีบ 82. ไม้

ค้างคาว 83. ไม้กระทุ่มดงหรือกระทุ่มนา 84. ไม้กระโดนหรือปุยขาวหรือ

ปุยกระโดน 85. ไม้หมัน 86. ไม้มะคำไก่ 87. ไม้กระเชาหรือกระเจา 88. ไม้

แต้วหรือติ้ว 89. ไม้กุ่มบกหรือกุ่มน้ำ 90. ไม้ขี้หนอน 91. ไม้มะฝ่อ

ไม้มะขามป้อม 93. ไม้มะกอกเลื่อม 94. ไม้จิก 95. ไม้ตะไล 96. ไม้

แจง 97. ไม้จั่น 98. ไม้หมากเล็กหมากน้อย 99. ไม้ดีหมี 100. ไม้กรวย

ไม้มะม่วงหัวแมลงวัน 102. ไม้เปล้าใหญ่น้อย 103. ไม้สะเดาช้าง

หรือสะเดาหิน 104. ไม้เสลี่ยงหรือเหรี่ยง

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือ

พอกตะโลกหรือเหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้สน

หรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 9. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือ

แสงเบื่อ 10. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดสุพรรณบุรี

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้ฝาง 2. ไม้แสมสาร 3. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง 4. ไม้

กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 5. ไม้สะเดาดงหรือยมหอม 6. ไม้สะเดาช้างหรือ

สะเดาหิน 7. ไม้ประดู่ 8. ไม้แดง 9. ไม้ตะเคียน 10. ไม้เต็งหรือแงะ

ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 12. ไม้ซาก 13. ไม้ตะคร้อ 14. ไม้ตะแบกหรือ

ป๋วยหรือเปื๋อย 15. ไม้มะค่าลิงหรือมะค่าแต้ 16. ไม้มะค่าใหญ่หรือ

มะค่าโมง 17. ไม้พยอมหรือยอม 18. ไม้เสลาขาว 19. ไม้เสลาดำ 20. ไม้ยาง

ไม้หว้า 22. ไม้เลียง 23. ไม้เขว้าหรือเคว่าหรือเกว้า 24. ไม้

อุโลกหรือส้มกบ 25. ไม้อินทนิล 26. ไม้สมอหรือหมอ 27. ไม้พฤกษ์หรือ

มะรุมป่า 28. ไม้คาง 29. ไม้กะทุ่มหรือก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือ

ตุ้มคำ 30. ไม้ตะคร้ำหรือค้ำ 31. ไม้ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือ

ขี้หมาเปียก 32. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 33. ไม้พลวงหรือกุงหรือตึง

ไม้แฉลบแดง 35. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 36. ไม้รกฟ้าหรือหกฟ้าหรือฮกฟ้า

หรือเชือกหรือกอง 37. ไม้ขานางหรือเปือยนาง 38. ไม้แคต่าง ๆ 39. ไม้

อ้อยช้างหรือกอกกัน 40. ไม้สีเสียด 41. ไม้พุด 42. ไม้กันเกราหรือตำเสา

หรือมันปลา 43. ไม้ขี้เหล็ก 44. ไม้เกต 45. ไม้โมกมัน 46. ไม้สะเดา

(กินดอก) 47. ไม้มะหาด 48. ไม้มะม่วงป่า 49. ไม้แกแลหรือเหลือง 50. ไม้

สมอต่าง ๆ 51. ไม้เขล็งหรือหยีหรือนางดำ 52. ไม้ดำดง 53. ไม้ยูง 54. ไม้

สารภี 55. ไม้กระเบียน 56. ไม้แก้ว 57. ไม้สัตบัน 58. ไม้มะยมป่าหรือ

แตงกวา 59. ไม้มะกอก 60. ไม้มะเกลือเลือดหรือตะแบกเลือด 61. ไม้ขี้อ้าย

ไม้ยอป่า 63. ไม้โปรง 64. ไม้โกงกาง 65. ไม้มะกอกฟาน 66. ไม้

ตะแบกกราย 67. ไม้ตับเต่า 68. ไม้หางกะรอก 69. ไม้กะละมัก 70. ไม้สะแก

ไม้ตาลเสี้ยน 72. ไม้ลำใยป่า 73. ไม้ตะเคล็ด 74. ไม้ตะขบป่า 75.

ไม้ตะโก 76. ไม้มะซ่าน 77. ไม้มะพลับ 78. ไม้ปีบ 79. ไม้กระโดน 80.

ไม้หมัน 81. ไม้มะคำไก่ 82. ไม้กระเชาหรือกระเจา 83. ไม้กุ่มบกหรือน้ำ

ไม้ขี้หนอน 85. ไม้มะฝ่อ 86. ไม้มะขามป้อม 87. ไม้มะกอกเลื่อม 88.

ไม้จิก 89. ไม้ตะไล 90. ไม้แจง 91. ไม้จั่น 92. ไม้หมากเล็กหมากน้อย

ไม้ดีหมี 94. ไม้กรวย 95. ไม้มะม่วงหัวแมลงวัน 96. ไม้แต้วหรือติ้ว

ไม้เปล้าใหญ่น้อย 98. ไม้ค้างคาว 99. ไม้มะหาดน้ำ

                        ประเภท ข.

                        ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือ

จันทน์ชะมดหรือจันทนา 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือ

พอกตะโลกหรือเหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้สน

หรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 9. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือ

แสงเบื่อ 10. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดนครปฐม

                       ประเภท ก.

                       --------

ไม้ฝาง 2. ไม้แสมสารหรือขี้เหล็กป่า 3. ไม้ชิงชันหรือเก็ดแดง

ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดำ 5. ไม้สะเดาดงหรือยมหอม 6. ไม้สะเดาช้าง

หรือสะเดาหิน 7. ไม้อินทนิล 8. ไม้ประดู่ 9. ไม้แดง 10. ไม้ตะเคียน

ไม้เต็งหรือแงะหรือจิก 12. ไม้รังหรือเปาหรือฮัง 13. ไม้ซาก 14.

ไม้ตะคร้อ 15. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 16. ไม้มะค่าลิง 17. ไม้

มะค่าใหญ่ 18. ไม้พยอมหรือยอม 19. ไม้เสลาขาว 20. ไม้เสลาดำ 21. ไม้ยาง

ไม้หว้า 23. ไม้เรียง 24. ไม้เขว้า 25. ไม้อุโลกหรือส้มกบ 26. ไม้

สมอหรือหมอน 27. ไม้พฤกษ์หรือมะรุมป่า 28. ไม้คาง 29. ไม้กระทุ่มหรือ

ก้านเหลืองหรือว่าวหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำ 30. ไม้ตะคร้ำหรือค้ำ 31. ไม้

ตะเคียนหนูหรือเหวหรือเบนหรือขี้หมาเปียก 32. ไม้เหียงหรือกราดหรือ

สะแบง 33. ไม้พลวงหรือตึงหรือกุง 34. ไม้แฉลบแดง 35. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า

ไม้รกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือทุ้งฟ้าหรือเชือกหรือกอง 37. ไม้ขานาง

หรือเปือยนาง 38. ไม้แคต่าง ๆ 39. ไม้อ้อยช้างหรือกอกกัน

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กฤษณาหรือไม้หอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 4. ไม้หมักมื่อหรือทะลอกหรือมะพอกหรือมะคอกหรือพอกตะโลกหรือ

เหลอะ 5. ต้นลาน 6. ไม้มะเกลือ 7. ไม้รักหรือฮัก 8. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือ

จ๋วงหรือไต้ 9. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 10. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดสมุทรสงคราม

                           ประเภท ก.

                           ---------

ไม้โกงกางหรือพังกา 2. ไม้คลักหรือพรัก 3. ไม้ตะบูน 4. ไม้

ตะบัน 5. ไม้ตาตุ่ม 6. ไม้โปรง 7. ไม้ฝาด 8. ไม้รุ่ยหรือถั่ว 9. ไม้

แสมทะเล

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสลงเบื่อ

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                         ประเภท ก.

                         ---------

ไม้เทพธาโรหรือข่าต้นหรือตะไคร้ต้นหรือจวง 2. ไม้ประดู่ส้ม 3.

ไม้แดง 4. ไม้ตะเคียน 5. ไม้พยอมหรือยอม 6. ไม้ขี้เหล็กป่าหรือแสมสาร

ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 8. ไม้หลุมพอ 9. ไม้เคี่ยม 10. ไม้อินทนิล 11.

ไม้พอทะเล 12. ไม้ตำเสาหรือกันเกราหรือมันปลา 13. ไม้พรมคต 14. ไม้

จำปา 15. ไม้กระทัง 16. ไม้เหลาเตา 17. ไม้คราก 18. ไม้เจตมูน 19. ไม้

มะหาด 20. ไม้นนหรือสมอหินหรือตีนนกหรือสวอง 21. ไม้รักเขาหรือยำตี

ไม้ยาง 23. ไม้แคยอดดำ 24. ไม้ตังหน 25. ไม้กระซิก 26. ไม้เทียะ 27.

ไม้แก้ว 28. ไม้กระบาก 29. ไม้ชามวง 30. ไม้ขนุนปาน 31. ไม้มะม่วงป่า

ไม้มังตาล 33. ไม้กระแบกหรือตะแบก 34. ไม้จันทน์พอ 35. ไม้จันทน์ทิต

ไม้ว่าวหรือก้านเหลืองหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำหรือกระทุ่ม 37. ไม้ทำมัง

ไม้แหรฉ้อ 39. ไม้นนทรีหรืออินทรี 40. ไม้สมุลแว้ง 41. ไม้แหรบุก

ไม้จิกเขา 43. ไม้ตาลหก 44. ไม้มันหมู 45. ไม้พรูด 46. ไม้สักหรือ

พันจำหรือสะเดาปัก 47. ไม้โกงกางหรือพังกา 48. ไม้โปรง 49. ไม้ตะบูน

ไม้แสมทะเล 51. ไม้ถั่ว 52. ไม้พรัก 53. ไม้เสม็ด 54. ไม้ประดู่

ไม้ยูง 56. ไม้กะท้อนหรือมะต้องหรือมะตื๋น 57. ไม้มะซางหรือซาง

ไม้จิกนม 59. ไม้ไพหรือลิไพ 60. ไม้กะเปียดหรือสักขี้ไก่ 61.ไม้

วาหรือกระวาหรือพะวา 62. ไม้มะปริงป่า 63. ไม้ซวยหรือตะเคียนซวย

ไม้โดแหลมหรือปาดหลังเขียว 65. ไม้ไสนหรือไหน 66. ไม้เตยหนาม 67.

ไม้หัวกา 68. ไม้โลมา 69. ไม้ทุ้งฟ้าหรือรกฟ้าหรือเชือกหรือกอง 70. ไม้

ดำดง 71. ไม้ขยีเขา 72. ไม้สตอป่า 73. ไม้เนียงหรือพะเนียงป่า 74. ไม้

พญาไม้หรือขุนไม้หรือไม้กล้วย 75. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือตังเกหรือหอม 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด 4. ไม้จันทน์แดงหรือจันทน์ผาหรือจันทน์ป่า 5. ต้นลาน 6.

ต้นและเถายางรับเบอร์หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 7. ไม้ตีนเป็ดแดงหรือเยลูตอง

ไม้มะริต 9. ไม้รักหรือฮัก 10. ไม้รง 11. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือ

แสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดชุมพร

                         ประเภท ก.

                         ---------

ไม้เทพธาโรหรือจวง 2. ไม้ประดู่ส้ม 3. ไม้แดง 4. ไม้ตะเคียน

ไม้พยอมหรือยอม 6. ไม้ขี้เหล็กป่าหรือแสมสาร 7. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร

ไม้หลุมพอหรือกะลุมพอหรือสลุมพอ 9. ไม้เคี่ยมคนอง 10. ไม้อินทนิล 11.

ไม้พอทะเล 12. ไม้ตำเสาหรือกันเกราหรือมันปลา 13. ไม้พรมคต 14. ไม้จำปา

ไม้กระทัง 16. ไม้เหลาเตา 17. ไม้คราก 18. ไม้เจตมูนหรือเจ็ตหมุน

ไม้มะหาด 20. ไม้นนหรือตีนนกหรือสมอหินหรือสวอง 21. ไม้รักเขาหรือ

ยำตี 22. ไม้ยาง 23. ไม้แคยอดดำ 24. ไม้ตังหน 25. ไม้เทียะ 26. ไม้

กระซิก 27. ไม้แก้ว 28. ไม้กระบากหรือบาก 29. ไม้ชามวง 30. ไม้ขนุนปาน

ไม้มังตาล 32. ไม้กระแบกหรือตะแบก 33. ไม้จันทน์พอ 34. ไม้

จันทน์ทิต 35. ไม้ว่าวหรือก้านเหลืองหรือกระทุ่มหรือตุ้มขักหรือตุ้มคำ

ไม้ทำมัง 37. ไม้แหรฉ้อ 38. ไม้นนทรีหรืออินทรี 39. ไม้สมุลแว้ง

หรือแหวง 40. ไม้แหรบุก 41. ไม้จิกเขา 42. ไม้ตาลหก 43. ไม้มันหมู 44.

ไม้พรูต 45. ไม้สักหรือพันจำหรือสะเดาปัก 46. ไม้โกงกางหรือพังกา 47.

ไม้โปรง 48. ไม้ตะบูน 49. ไม้แสมทะเล 50. ไม้ถั่ว 51. ไม้พรัก 52.

ไม้เสม็ด 53. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 54. ไม้ยูง 55. ไม้เสียดมด

ไม้ไพหรือลิไพ 57. ไม้ราชพฤกษ์หรือกัลปพฤกษ์ 58. ไม้ตราเสือหรือมะอ้า

ไม้มะทราง 60. ไม้เมา 61. ไม้เลี่ยน 62. ไม้พะวาหรือกะวาหรือวา 63.

ไม้ทุ้งฟ้าหรือรกฟ้าหรือฮกฟ้าหรือเชือกหรือกอง 64. ไม้กะพุงหรือตะพุงหรือ

สมพุง 65. ไม้โป่ง 66. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 67. ไม้ปอหมัน 68. ไม้

สุกรม 69. ไม้ดำดง 70. ไม้ขยีเขา 71. ไม้ประดู่

                         ประเภท ข.

                         --------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือตังเกหรือหอม 3. ไม้จันทน์แดงหรือ

จันทน์ผาหรือจันทน์ป่า 4. ไม้จันทร์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด 5.

ต้นลาน 6. ต้นและเถายางรับเบอร์หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 7. ไม้ตีนเป็ดแดง

หรือเยลูตอง 8. ไม้มะริต 9. ไม้รักหรือฮัก 10. ไม้รง 11. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดระนอง

                         ประเภท ก.

                         ---------

ไม้ตำเสาหรือกันเกราหรือมันปลา 2. ไม้หลุมพอหรือสลุมพอหรือ

กะลุมพอ 3. ไม้เคี่ยมหรือคนอง 4. ไม้อินทนิล 5. ไม้พยอมหรือยอม 6.

ไม้แดง 7. ไม้ตะเคียน 8. ไม้เหลาเตา 9. ไม้มะหาด 10. ไม้บุนนาคหรือ

นาคบุตร 11. ไม้ตะบูนดำ 12. ไม้ทัง 13. ไม้ยาง 14. ไม้ตะแบกหรือ

ป๋วยหรือเปื๋อย 15. ไม้ถ่อน 16. ไม้ไสน 17. ไม้เหรียญหรือสุเหรียญ 18.

ไม้พรมคต 19. ไม้ไพหรือลิไพ 20. ไม้ตำเสาหนู 21. ไม้หลุมพอทะเล 22.

ไม้แหรหรือแร้ 23. ไม้จวงหรือเทพธาโร 24. ไม้ตะเคียนสามพอน 25. ไม้ตะบูนขาว

ไม้จิกนม 27. ไม้มังตาล 28. ไม้ยูง 29. ไม้ขนุนปาน 30. ไม้บริแหวน

ไม้บรันตี 32. ไม้หงอนไก่ 33. ไม้ลำแพนเขา 34. ไม้ทังเขา 35. ไม้

ช้างแหก 36. ไม้เตียน 37. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 38. ไม้ลำแพน

หรือปาด 39. ไม้ตังหน 40. ไม้แคฝอย 41. ไม้จำปา 42. ไม้เมา 43. ไม้

หว้าหิน 44. ไม้โกงกางหรือพังกา 45. ไม้แสม 46. ไม้ถั่ว 47. ไม้พิกุล

ไม้ไข่เขียวหรือไก่เขียว 49. ไม้ค้อหรือกอ 50. ไม้นนหรือตีนนกหรือ

สมอหิน 51. ไม้โปง 52. ไม้กระหว้า 53. ไม้ไข่เน่า 54. ไม้ปี 55. ไม้

จันทน์ทิพ 56. ไม้เมียงอาม 57. ไม้มันหมู 58. ไม้สักทะเลหรือพันจำ 59.

ไม้รักเขาหรือยำตี 60. ไม้ทองบึ้ง 61. ไม้เสม็ด 62. ไม้เนียนเขา

ไม้แก้วเขา 64. ไม้เสียดช่อ 65. ไม้ตะเคียนทราย 66. ไม้โปรง

ไม้ตะเคียนราก 68. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 69. ไม้เกล็ดลิ่น 70. ไม้

เลือดควายหรือเปื๋อยเลือดหรือตะแบกเลือด 71. ไม้ทุเรียนนก 72. ไม้

ตุ้มพระ 73. ไม้ฝามี 74. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 75. ไม้ดำดง

ไม้ป๊าบ 77. ไม้พะวาหรือกะวาหรือวา 78. ไม้สมอหรือหมอ 79. ไม้

มะปริงป่า 80. ไม้สนทะเล 81. ไม้เจ็ตมูนหรือเจ็ตหมุน 82. ไม้ประหรือ

ไม้กระ 83. ไม้เตียว 84. ไม้ขัน 85. ไม้ดุหุน 86. ไม้หมากพลูหรือ

ตั๊กแตนหรือกระซิก 87. ไม้พญาไม้หรือขุนไม้หรือซางจริงหรือสมุลแว้ง

ไม้เขล็งหรือหยีหรือนางดำ 89. ไม้เนียงหรือพะเนียง

                        ประเภท ข.

                        ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือตังเกหรือหอม 3. ไม้จันทน์แดงหรือ

จันทน์แดงหรือจันทน์ผาหรือจันทน์ป่า 4. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือ

จันทน์ชะมด 5. ต้นลาน 6. ต้นและเถายางรับเบอร์หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 7.

ไม้ตีนเป็ดแดงหรือเยลูตอง 8. ไม้มะริต 9. ไม้รักหรือฮัก 10. ไม้รง 11.

ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดตรัง

                         ประเภท ก.

                         ---------

ไม้ตำเสาหรือกันเกราหรือมันปลา 2. ไม้เคี่ยม 3. อินทนิล 4. ไม้

พยอมหรือยอม 5. ไม้แดง 6. ไม้ตะเคียน 7. ไม้เหลาเตา 8. ไม้มะหาด 9. ไม้

บุนนาคหรือนาคบุตร 10. ไม้ตะบูนดำ 11. ไม้ทัง 12. ไม้ยาง 13. ไม้ตะแบก

หรือป๋วยหรือเปื๋อย 14. ไม้ถ่าน 15. ไม้ไสนหรือไฉน 16. ไม้เหรียญหรือ

สุเหรียญ 17. ไม้พรมคต 18. ไม้ไพหรือลิไพ 19. ไม้หลุมพอทะเล 20. ไม้

จิกนม 21. ไม้ตำเสาหนู 22. ไม้แหรหรือแร้ 23. ไม้หลุมพอหรือกะลุมพอหรือ

สลุมพอ 24. ไม้ดำดง 25. ไม้จวงหรือเทพธาโร 26. ไม้ตะเคียนสามพอน 27. ไม้

ตะบูนขาว 28. ไม้มังตาล 29. ไม้ยูง 30. ไม้ขนุนปาน 31. ไม้บริแหวน 32.

ไม้บรันตี 33. ไม้หงอนไก่ 34. ไม้ลำแพนเขา 35. ไม้ทังเขา 36. ไม้ช้างแหก

ไม้เตียน 38. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 39. ไม้ลำแพนหรือปาด 40. ไม้

ตังหน 41. ไม้แคฝอย 42. ไม้จำปา 43. ไม้เมา 44. ไม้หว้าหิน 45. ไม้โกงกาง

หรือพังกา 46. ไม้แสม 47. ไม้ถั่ว 48. ไม้พิกุล 49. ไม้ไก่เขียวหรือ

ไข่เขียว 50. ไม้กอหรือค้อ 51. ไม้นนหรือตีนนกหรือสมอหิน 52. ไม้โปง 53.

ไม้กระหว้า 54. ไม้ไข่เน่า 45. ไม้ป๊าบ 56. ไม้บี 57. ไม้จันทน์ทิพ 58.

ไม้เมียงอาม 59. ไม้มันหมู 60. ไม้รักเขาหรือยำตี 61. ไม้สักทะเล 62.

ไม้ทองบึ้ง 63. ไม้เสม็ด 64. ไม้โปรง 65. ไม้เนียนเขา 66. ไม้แก้วเขา

ไม้เสียดช่อ 68. ไม้ตะเคียนทราย 63. ไม้ตะเคียนราก 70. ไม้ตาเสือหรือ

มะอ้า 71. ไม้เกล็ดลิ่น 72. ไม้ดุหุน 73. ไม้เลือดควาย 74. ไม้ทุเรียนนก

ไม้ตุ้มพระ 76. ไม้ฝาละมีหรือฝามี 77. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือ

ไต้ 78. ไม้พะวาหรือกะวาหรือวา 79. ไม้สนทะเล 80. ไม้สมอ 81. ไม้

มะปริงป่า 82. ไม้เจ็ตมูนหรือเจ็ตหมุน 83. ไม้ประหรือไม้กระ 84. ไม้เตียว

ไม้ขัน 86. ไม้เงาะป่า 87. ไม้สาย 88. ไม้ซาง 89. ไม้สังทำหรือริบู

ไม้เฉียงพร้านางแอ 91. ไม้สะท้อนหรือท้อนหรือเตียน 92. ไม้มะม่วงป่า

ไม้หมากพลูหรือตั๊กแตนหรือกระซิก 94. ไม้มังคะหรือมังคาก 95. ไม้รายา

หรือสารยาหรือสยา 96. ไม้ตะเคียนซวย 97. ไม้กระบากหรือบาก 98. ไม้เทียะ

หรือเซียะหรือตีนเป็ดพรุ 99. ไม้ชวด 100. ไม้สะเดาหรือเทียม 101. ไม้

เขล็งหรือหยีหรือนางดำ 102. ไม้หมิตองหรือมีนตอง 103. ไม้หัวเต่า 104.

ไม้ตังเขาหรือดั้งเขา 105. ไม้ก้านตอง 106. ไม้หลันตัน 107. ไม้อีโต้

ไม้สังเครียดหรือนักจัน 109. ไม้ฝาด 110. ไม้สมัครหรือหมัก 111.

ไม้คอแห้ง 112. ไม้กราย 113. ไม้อ้าย 114. ไม้เรียงหรือเหรียง 115. ไม้

เชียด 116. ไม้ทำมัง 117. ไม้สมอชด 118. ไม้จันทน์พอ 119. ไม้หลาวชะโอน

ไม้เสม็ดชุน 121. ไม้ปอแดงหรือปอยอดแดง 122. ไม้เนียงหรือพะเนียง

ไม้สะตอหรือตอ

                             ประเภท ข.

                             ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือหอมหรือตังเก 3. ไม้จันทน์แดงหรือ

จันทน์ผาหรือจันทน์ป่า 4. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด 5.

ต้นลาน 6. ต้นและเถายางรับเบอร์หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 7. ไม้ตีนเป็ดแดง

หรือเยลูตอง 8. ไม้มะริต 9. ไม้รักหรือฮัก 10. ไม้รง 11. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดนครศรีธรรมราช

                             ประเภท ก.

                             ---------

     ไม้ตำเสาหรือกันเกราหรือมันปลา 2. ไม้ตังหนหรือตางอหรือต้าหงอ 3.

ไม้ตะเคียน 4. ไม้เคี่ยม 5. ไม้หลุมพอหรือสะลุมพอหรือกะลุมพอ 6. ไม้

อินทนิล 7. ไม้กระซิกหรือกระซิบหรือหมากพลูหรือตั๊กแตน 8. ไม้แคฝอย 9.

ไม้ยาง 10. ไม้พยอม 11. ไม้พรมคตหรือขวัญข้าว 12. ไม้มะหาด 13. ไม้แดง

ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 15. ไม้นนหรือตีนนกหรือสมอหิน 16. ไม้ทัง 17.

ไม้จวงหรือเทพธาโร 18. ไม้แก้ว 19. ไม้เทียะหรือเซียะหรือตีนเป็ดพรุ 20.

ไม้จำปา 21. ไม้เจ็ตมูนหรือเข็ตมูน 22. ไม้ดำดง 23. ไม้ตะเคียนหินหรือ

ตะเคียนหมอ 24. ไม้แหรหรือแร้ 25. ไม้ขี้เหล็กป่าหรือแสมสาร 26. ไม้

ตะเคียนสามพอน 27. ไม้หงอนไก่ 28. ไม้ตะเคียนทราย 29. ไม้พิกุลหรือกุล

ไม้หมิตองหรือมินตอง 31. ไม้รายาหรือสาระยาหรือสยา 32. ไม้หัวเต่า

ไม้ตะเคียนซวยหรือซวย 34. ไม้มะม่วงป่า 35. ไม้มะปริงป่า 36. ไม้

ตังเขาหรือดั้งเขา 37. ไม้มันหมู 38. ไม้กระบากหรือบา 39. ไม้ขยีหรือหยี

ไม้ก้านตอง 41. ไม้กอหรือค้อ 42. ไม้พันตันหรือพันตาลหรือมังตาลหรือ

ทังคาย 43. ไม้สักทะเล 44. ไม้เมา 45. ไม้ขนุนปาน 46. ไม้ตะแบกหรือ

กระแบกหรือแบก 47. ไม้หลันตัน 48. ไม้หลุมพอทะเล 49. ไม้พะวาหรือกะวาหรือ

วา 50. ไม้หว้า 51. ไม้อีโต้ 52. ไม้แซะหรือแสะ 53. ไม้สนทะเล 54. ไม้

เสม็ดชุนหรือเหม็ดชุน 55. ไม้เสม็ดหรือเหม็ด 56. ไม้โกงกางหรือพังกา 57.

ไม้โปรงหรือโหรงหรือแสม 58. ไม้ไข่เขียวหรือหลังเขียว 59. ไม้จิกนม 60.

ไม้บริแหวน 61. ไม้ไพหรือลิไพ 62. ไม้ตะเคียนหินหรือเหลาเตา 63. ไม้

สะท้อนหรือถ่อนหรือเตียน 64. ไม้ไสนหรือไฉน 65. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือ

จ๋วงหรือไต้ 66. ไม้ยูง 67. ไม้ปีกหรือกระบากขาว 68. ไม้ตะเคียนราก 69.

ไม้สาย 70. ไม้ซาง 71. ไม้ชวด 72. ไม้สะเดาหรือเทียม 73. ไม้สังเครียด

หรือนักจัน 74. ไม้หลาวชะโอน 75. ไม้ฝาด 76. ไม้มังคะหรือมังคาก 77.

ไม้นาสี 78. ไม้สังทำหรือริบู 79. ไม้เฉียงพร้านางแอ 80. ไม้สมัครหรือ

หมัก 81. ไม้คอแห้ง 82. ไม้กราย

ไม้อ้าย 84. ไม้สะตอ 85. ไม้เรียงหรือเหรียง 86. ไม้เชียด 87.ไม้

ทำมัง 88. ไม้ปอแดงหรือปอยอดแดง 89. ไม้ปอน้ำหรือปอทะเล 90. ไม้สมอชด

หรือชด 91. ไม้จันทน์พอ 92. ไม้ตีนเป็ด 93. ไม้สุเหรียญหรือเสียดชะมด

ไม้ตะบูนขาว 95. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 96. ไม้เสียดช่อ 97. ไม้

เกล็ดลิ่น 98. ไม้เตียว 99. ไม้ขัน 100. ไม้โปงหรืออีโปรง 101. ไม้

ไข่เน่า 102. ไม้ป๊าบ 103. ไม้พญาไม้หรือขุนไม้หรือไม้กล้วย

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือตังเกหรือหอม 3. ไม้จันทน์แดงหรือ

จันทน์ผาหรือจันทน์ป่า 4. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด 5.

ต้นลาน 6. ต้นและเถายางรับเบอร์หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 7. ไม้ตีนเป็ดแดงหรือ

เยลูตอง 8. ไม้มะริด 9. ไม้รักหรือฮัก 10. ไม้รง 11. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดพัทลุง

                             ประเภท ก.

                             ---------

ไม้ตำเสาหรือกันเกราหรือมันปลา 2. ไม้ตังหน 3. ไม้ตะเคียนทอง 4.

ไม้เคี่ยม 5. ไม้หลุมพอหรือกะลุมพอหรือสลุมพอ 6. ไม้อินทนิล 7. ไม้พรมคต

ไม้พยอมหรือยอม 9. ไม้รักเขาหรือยำตี 10. ไม้มะหาด 11. ไม้แดง 12. ไม้

ทัง

ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 14. ไม้จวงหรือเทพธาโร 15. ไม้แก้ว 16. ไม้

เทียะ 17. ไม้กระซิกหรือกระซิบ 18. ไม้ยาง 19. ไม้แคฝอย 20. ไม้นนหรือ

ตีนนกหรือสมอหิน 21. ไม้มะปริงป่า 22. ไม้จำปา 23. ไม้เจ็ตมูนหรือ

เจ็ตหมุน 24. ไม้ซวย 25. ไม้ดำดง 26. ไม้ตะเคียนหินหรือตะเคียนหมอ

ไม้แร้หรือแหร 28. ไม้ขี้เหล็กป่าหรือแสมสาร 29. ไม้ขนุนปาน 30. ไม้

ตะเคียนสามพอน 31. ไม้หงอนไก่หรือดุหุน 32. ไม้ตะเคียนทราย 33. ไม้กุน

ไม้หมิตอง 35. ไม้รายา 36. ไม้หัวเต่า 37. ไม้ตังเขาหรือดั้งเขา

ไม้หมู 39. ไม้บากหรือกระบาก 40. ไม้ก้านตอง 41. ไม้กอหรือค้อ 42.

ไม้พันตันหรือพันตาล 43. ไม้สักหรือพันจำ 44. ไม้แบกหรือกระแบก 45. ไม้

หยีนก 46. ไม้หลันตัน 47. ไม้หลุมพอทะเล 48. ไม้อีโต้ 49. ไม้เมา 50. ไม้

หว้า 51. ไม้แซะ 52. ไม้สนทะเล 53. ไม้โกงกางหรือพังกา 54. ไม้โหลง 55.

ไม้มะม่วงป่า 56. ไม้เหม็ดชุน 57. ไม้เหม็ดหรือเสม็ด 58. ไม้สนหรือเกี๊ยะ

หรือจ๋วงหรือไต้ 59. ไม้ยูง 60. ไม้ไข่เขียวหรือไก่เขียว 61. ไม้จิกนม

ไม้บริแหวน 63. ไม้ลิไพหรือไม้ไพ 64. ไม้ชวด 65. ไม้ซางหรือมะซาง 66.

ไม้สะท้อนป่าหรือกระท้อนหรือมะต้องหรือมะตื๋น 67. ไม้เมียงอาม 68. ไม้

สำโรง 69. ไม้เหรียญหรือสุเหรียญ 70. ไม้สะเดา 71. ไม้ทองสุก 72. ไม้

พะคังหรือคอแลน 73. ไม้แลนบาน 74. ไม้สังเครียดหรือนักจัน 75. ไม้พะวา

หรือกะวาหรือวา 76. ไม้มวงกวง 77. ไม้หลาวชะโอน 78. ไม้เสม็ดชุนเสี้ยน

ไม้ไสนหรือไฉน 80. ไม้ตะบูนดำ 81. ไม้เนียนเขา 82. ไม้สังทำหรือริบู

ไม้เฉียงพร้านางแอ 84. ไม้ตะบูนขาว 85. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง

ไม้เสียดช่อ 87. ไม้ตะเคียนรากหรือหยอง 88. ไม้เกล็ดลิ่น 89. ไม้

พญาไม้หรือขุนไม้หรือไม้กล้วย 90. ไม้เมอรันตีหรือบรันตี 91. ไม้

จันทน์ทิพ 92. ไม้สาย 93. ไม้มังคะหรือมังคาก 94. ไม้ลำแพนเขา 95. ไม้

สมอหรือหมอ 96. ไม้ตีนเป็ด 97. ไม้ช้างแหก 98. ไม้ปีกหรือกะบากขาว 99.

ไม้ทองบึ้ง 100. ไม้เลือดควาย 101. ไม้เนียง 102 ไม้ทุเรียนนก 103. ไม้

ตุ้มพระ 104. ไม้ฝาละมีหรือฝาหม้อ 105. ไม้ประหรือไม้กระ 106. ไม้เตียว

ไม้ขัน 108. ไม้ป๊าบ 109. ไม้ไข่เน่า 110. ไม้โปงหรืออีโปง 111.

ไม้ปาดหรือลำแพนทะเล 112. ไม้จันทน์พอ 113. ไม้สมอชดหรือชด 114. ไม้ทำมัง

ไม้เชียด 116. ไม้เรียงหรือเหรียง 117. ไม้อ้าย 118. ไม้กราย 119.

ไม้คอแห้ง 120. ไม้นาสี 121. ไม้สมัครหรือหมัก 122. ไม้ปอแดงหรือปอยอดแดง

ไม้ปอน้ำหรือปอทะเล 124. ไม้ถั่วหรือรุ่ย 125. ไม้สะตอหรือตอ

                          ประเภท ข.

                          ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือตังเกหรือหอม 3. ไม้จันทน์แดงหรือ

จันทน์ผาหรือจันทน์ป่า 4. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด 5.

ต้นลาน 6. ต้นและเถายางรับเบอร์หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 7. ไม้ตีนเป็ดแดง

หรือเยลูตอง 8. ไม้มะริต 9. ไม้รักหรือฮัก 10. ไม้รง 11. ไม้แสลงโทน

หรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดพังงา

                         ประเภท ก.

                         ---------

ไม้ตำเสาหรือกันเกราหรือมันปลา 2. ไม้หลุมพอหรือกะลุมพอหรือ

สลุมพอ 3. ไม้เคี่ยม 4. ไม้อินทนิล 5. ไม้พยอม 6. ไม้แดง 7. ไม้ตะเคียน

ไม้เหลาเตา 9. ไม้มะหาด 10. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 11. ไม้ตะบูนดำ

ไม้ทง 13. ไม้ยาง 14. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 15. ไม้ถ่อน

ไม้ไสน 17. ไม้เหรียญหรือสุเหรียญ 18. ไม้พรมคต 19. ไม้ไพหรือลิไพ

ไม้ตำเสาหนู 21. ไม้หลุมพอทะเล 22. ไม้แหรหรือแร้ 23. ไม้ดำดง

ไม้จวงหรือเทพธาโร 25. ไว้ตะเคียนสามพอน 26. ไม้จิกนม 27. ไม้

ตะบูนขาว 28. ไม้มังตาล 29. ไม้ยูง 30. ไม้ขนุนปาน 31. ไม้บรันตี 32.

ไม้บริแหวน 33. ไม้หงอนไก่ 34. ไม้ลำแพนเขา 35. ไม้ทังเขา 36. ไม้ช้างแหก

ไม้เตียน 38. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 39. ไม้ตังหน 40. ไม้ลำแพน

หรือปาด 41. ไม้แคฝอย 42. ไม้จำปา 43. ไม้เมา 44. ไม้หว้าหิน 45. ไม้

โกงกางหรือพังกา 46. ไม้แสม 47. ไม้ถั่ว 48. ไม้พิกุล 49. ไม้ไข่เขียว

หรือไก่เขียว 50. ไม้ค้อหรือกอ 51. ไม้นน 52. ไม้โปง 53. ไม้กระหว้า 54.

ไม้ไข่เน่า 55. ไม้ป๊าบ 56. ไม้บี 57. ไม้จันทน์ทิพ 58. ไม้แก้วเขา 59.

ไม้เมียงอาม 60. ไม้มันหมู 61. ไม้รักเขาหรือยำตี 62. ไม้สักทะเล 63. ไม้

ทองบึ้ง 64. ไม้เสม็ด 65. ไม้โปรง 66. ไม้เนียนเขา 67. ไม้เสียดช่อ 68.

ไม้ตะเคียนทราย 69. ไม้ตะเคียนราก 70. ไม้ตาเสือหรือมะอ้า 71. ไม้

เกล็ดลิ่น 72. ไม้เลือดควาย 76. ไม้ดุหุน 74. ไม้ทุเรียนนก 75. ไม้

ตุ้มพระ 76. ไม้ฝามี 77. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 78. ไม้พะวา

หรือกะวาหรือวา 79. ไม้สนทะเล 80. ไม้สมอหรือหมอ 81. ไม้มะปริงป่า 82.

ไม้เจ็ตมูนหรือเจ็ตหมุน 83. ไม้ประหรือไม้กระ 84. ไม้เตียว 85. ไม้ขัน 86.

ไม้เงาะป่า 87. ไม้สังหรือริบู 88. ไม้เฉียงพร้านางแอ 89. ไม้สะท้อน

หรือท้อนหรือเตียน 90. ไม้มะม่วงป่า 91. ไม้หมากพลูหรือตั๊กแตนหรือ

กระซิก 92. ไม้มังคะหรือมังคาก 93. ไม้รายาหรือสารยาหรือสยา 94. ไม้

เทียะหรือเซียะหรือตีนเป็ดพรุ 95. ไม้กระบากหรือบาก 96. ไม้ตะเคียนซวย

ไม้พญาไม้หรือขุนไม้หรือซางจริงหรือสมุลแว้ง 98. ไม้สาย 99. ไม้ชวด

ไม้สะเดา 101. ไม้หมิตองหรือมีนตอง 102. ไม้ตีนเป็ด 103. ไม้หัวเต่า

ไม้ตังเขาหรือดั้งเขา 105. ไม้ก้านตอง 106. ไม้หลันตัน 107. ไม้

อีโต้ 108. ไม้สังเครียดหรือนักจัน 109. ไม้ฝาด 110. ไม้สมัครหรือหมัก

ไม้คอแห้ง 112. ไม้กราย 113. ไม้อ้าย 114. ไม้เรียงหรือเหรียง 115.

ไม้เชียด 116. ไม้ทำมัง 117. ไม้สมอชด 118. ไม้จันทน์พอ 119. ไม้

หลาวชะโอน 120. ไม้เสม็ดชุน 121. ไม้ปอแดงหรือปอยอดแดง 122. ไม้เขล็ง

หรือหยีหรือนางดำ

                            ประเภท ข.

                            ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือตังเกหรือหอม 3. ไม้จันทน์แดงหรือ

จันทน์ผาหรือจันทน์ป่า 4. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด 5.

ต้นลาน 6. ต้นและเถายางรับเบอร์หรือเต๊ะเงาะป่า 7. ไม้ตีนเป็ดแดงหรือ

เยลูตอง 8. ไม้มะริต 9. ไม้รักหรือฮัก 10. ไม้รง 11. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดกระบี่

                           ประเภท ก.

                           ---------

ไม้ตำเสาหรือกันเกราหรือมันปลา 2. ไม้หลุมพอ 3. ไม้เคี่ยม 4.

ไม้อินทนิล 5. ไม้พยอมหรือยอม 6. ไม้แดง 7. ไม้ตะเคียน 8. ไม้เหลาเตา 9.

ไม้มะหาด 10. ไม้นาคบุตรหรือบุนนาค 11. ไม้ตะบูนดำ 12. ไม้ทัง 13. ไม้ยาง

ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 15. ไม้ถ่อน 16. ไม้ไสน 17. ไม้เหรียญ

หรือสุเหรียญ 18. ไม้พรมคต 19. ไม้ไพหรือลิไพ 20. ไม้ตำเสาหนู 21. ไม้

หลุมพอทะเล 22. ไม้จิกนม 23. ไม้แหรหรือแร้ 24. ไม้ดำดง 25. ไม้

ตะเคียนสามพอน 26. ไม้จวงหรือเทพธาโร 27. ไม้ตะบูนขาว 28. ไม้มังตาล

ไม้ยูง 30. ไม้ขุนปาน 31. ไม้บริแหวน 32. ไม้บรันตี 33. ไม้

หงอนไก่ 34. ไม้ลำแพนเขา 35. ไม้ทังเขา 36. ไม้ช้างแหก 37. ไม้เตียน

ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 39. ไม้ลำแพนหรือปาด 40. ไม้ตังหน

ไม้แคฝอย 42. ไม้จำปา 43. ไม้เมา 44. ไม้หว้าหิน 45. ไม้โกงกาง

หรือพังกา 46. ไม้แสม 47. ไม้ถั่ว 48. ไม้พิกุล 49. ไม้ไข่เขียวหรือ

ไก่เขียว 50. ไม้ค้อหรือกอ 51. ไม้นนหรือตีนนกหรือสมอหิน 52. ไม้โปง

ไม้กระหว้า 54. ไม้ไข่เน่า 55. ไม้ป๊าป 56. ไม้บี 57. ไม้จันทน์ทิพ

ไม้เมียงอาม 59. ไม้มันหมู 60. ไม้รักเขาหรือยำตี 61. ไม้สักทะเล 62.

ไม้ทองบึ้ง 63. ไม้เสม็ด 64. ไม้โปรง 65. ไม้เนียนเขา 66. ไม้แก้วเขา

ไม้เสียดช่อ 68. ไม้ตะเคียนทราย 69. ไม้ตะเคียนราก 70. ไม้ตาเสือ

หรือมะอ้า 71. ไม้เกล็ดลิ่น 72. ไม้ดุหุน 73. ไม้เลือดควาย 74. ไม้

ทุเรียนนก 75. ไม้ตุ้มพระ 76. ไม้ฝามี 77. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือ

ไต้ 78. ไม้สมอหรือหมอ 79. ไม้มะปริงป่า 80. ไม้เจ็ตมูนหรือเจ็ตหมุน 81.

ไม้ประหรือไม้กระ 82. ไม้เตียว 83. ไม้ขัน 84. ไม้เงาะป่า 85. ไม้สังทำ

หรือริบู 86. ไม้เฉียงพร้านางแอ 87. ไม้สะท้อนหรือท้อนหรือเตียน 88. ไม้

มะม่วงป่า 89. ไม้มังคะหรือมังคาก 90. ไม้รายาหรือสารยาหรือสยา 91. ไม้

ตะเคียนซวย 92. ไม้กระบากหรือบาก 93. ไม้เทียะหรือเซียะหรือตีนเป็ดพรุ

ไม้สาย 95. ไม้ชวด 96. ไม้สะเดาหรือเทียม 97. ไม้หมากพลูหรือ

ตั๊กแตนหรือกระซิก 98. ไม้พญาไม้หรือขุนไม้หรือซางจริงหรือสมุลแว้ง

ไม้หมิตองหรือมีนตอง 100. ไม้ตีนเป็ด 101. ไม้หัวเต่า 102. ไม้

ตังเขาหรือดั้งเขา 103.ไม้ก้านตอง 104. ไม้หลันตา 105. ไม้อีโต้ 106.

ไม้สังเครียดหรือนักจัน 107. ไม้สมัครหรือหมัก 108. ไม้คอแห้ง 109.

ไม้กราย 110. ไม้อ้าย 111. ไม้เรียงหรือเหรียง 112. ไม้เชียด 113. ไม้

ทำมัง 114. ไม้สมอชด 115. ไม้จันทน์พอ 116. ไม้หลาวชะโอน 117. ไม้

เสม็ดชุน 118. ไม้ปอแดงหรือปอยอดแดง 119. ไม้เขล็งหรือหยีหรือนางดำ

ไม้เนียงหรือพะเนียง

                        ประเภท ข.

                        ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือตังเกหรือหอม 2. ไม้จันทน์แดงหรือ

จันทน์ผาหรือจันทน์ป่า 4. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด 5.

ต้นลาน 6. ต้นและเถายางรับเบอร์หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 7. ไม้ตีนเป็ดแดง

หรือเยลูตอง 8. ไม้มะริต 9. ไม้รักหรือฮัก 10. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจ

หรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 11. ไม้รง 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดภูเก็ต

                        ประเภท ก.

                        ---------

ไม้ตำเสาหรือกันเกราหรือมันปลา 2. ไม้สลุมพอหรือหลุมพอหรือ

กะลุมพอ 3. ไม้เคี่ยม 4. ไม้อินทนิล 5. ไม้พยอมหรือยอม 6. ไม้แดง 7.

ไม้ตะเคียน 8. ไม้เหลาเตา 9. ไม้มะหาด 10. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 11.

ไม้ตะบูนดำ 12. ไม้ทัง 13. ไม้ยาง 14. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 15.

ไม้ถ่อน 16. ไม้ไสน 17. ไม้เหรียญหรือสุเหรียญ 18. ไม้พรมคต 19. ไม้ไพ

หรือลิไพ 20. ไม้ตำเสาหนู 21. ไม้หลุมพอทะเล 22. ไม้แหรหรือแร้ 23.

ไม้ดำดง 24. ไม้จวงหรือเทพธาโร 25. ไม้ตะเคียนสมพอน 26. ไม้จิกนม 27. ไม้

ตะบูนขาว 28. ไม้มังตาล 29. ไม้ยูง 30. ไม้ขนุนปาน 31. ไม้บริแหวน 32.

ไม้บรันตี 33. ไม้หงอนไก่ 34. ไม้ลำแพนเขา 35. ไม้ทังเขา 36. ไม้ช้างแหก

ไม้เตียน 38. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 39. ไม้ลำแพนหรือปาด 40.

ไม้ตังหน 41. ไม้แคฝอยดำ 42. ไม้จำปา 43. ไม้เมา 44. ไม้หว้าหิน 45.

ไม้โกงกางหรือพังกา 46. ไม้แสม 47. ไม้ถั่ว 48. ไม้พิกุล 49. ไม้ไข่เขียว

หรือไก่เขียว 50. ไม้ค้อหรือกอ 51. ไม้นนหรือตีนนกหรือสมอหิน 52. ไม้โปง

ไม้กระหว้า 54. ไม้ไข่เน่า 55. ไม้ป๊าบ 56. ไม้ปี 57. ไม้จันทน์ทิพ

ไม้เมียงอาม 59. ไม้มันหมู 60. ไม้รักเขาหรือยำตี 61. ไม้สักทะเล 62.

ไม้ทองบึ้ง 63. ไม้เสม็ด 64. ไม้โปรง 65. ไม้เนียนเขา 66. ไม้แก้วเขา

ไม้เสียดช่อ 68. ไม้ตะเคียนทราย 69. ไม้ตะเคียนราก 70. ไม้ตาเสือ

หรือมะอ้า 71. ไม้เกล็ดลิ่น 72. ไม้ดุหุน 73. ไม้เลือดควาย 74. ไม้

ทุเรียนนก 75. ไม้ตุ้มพระ 76. ไม้ฝามี 77. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วง

หรือไต้ 78. ไม้พวาหรือกะวาหรือวา 79. ไม้สนทะเล 80. ไม้สมอหรือหมอ 81.

ไม้มะปริงป่า 82. ไม้เจ็ตมูนหรือเจ็ตหมุน 83. ไม้ประหรือไม้กระ 84. ไม้

เตียว 85. ไม้ขัน 86. ไม้เงาะป่า 87. ไม้นาสี 88. ไม้ดันหมี 89. ไม้

เยื่อจง 90. ไม้สังทำหรือริบู 91. ไม้เฉียงพร้านางแอ 92. ไม้ซาง 93.

ไม้สะท้อนหรือท้อนหรือเตียน 94. ไม้ขี้เหล็กป่าหรือแสมสาร 95. ไม้

มะม่วงป่า 96. ไม้มังคะหรือมังคาก 97. ไม้รายาหรือสารยาหรือสยา 98. ไม้

เทียะหรือเซียะหรือตีนเป็ดพรุ 99. ไม้สาย 100. ไม้ชวด 101. ไม้พญาไม้

หรือขุนไม้หรือซางจริงหรือสมุลแว้ง 102. ไม้หมิตองหรือมีนตอง 103. ไม้

ตีนเป็ด 104. ไม้หัวเต่า 105. ไม้ตังเขาหรือดั้งเขา 106. ไม้ก้านตอง

ไม้หลันตัน 108. ไม้อีโต้ 109. ไม้สะตอ 110. ไม้สังเครียดหรือ

นักจัน 111. ไม้ฝาด 112. ไม้สมัครหรือหมัก 113. ไม้คอแห้ง 114. ไม้กราย

ไม้อ้าย 116. ไม้เรียงหรือเหรียง 117. ไม้เชียด 118. ไม้ทำมัง

ไม้จันทน์พอ 120. ไม้หลาวชะโอน 121. ไม้เสม็ดชุน 122. ไม้ปอแดง

หรือปอยอดแดง 123. ไม้ปอน้ำหรือปอทะเล 124. ไม้หมากพลูหรือตั๊กแตนหรือ

กระซิก 125. ไม้เขล็งหรือหยีหรือนางดำ 126. ไม้เนียงหรือพะเนียง

                       ประเภท ข.

                       ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือตังเกหรือหอม 3. ไม้จันทน์แดงหรือ

จันทน์ผาหรือจันทน์ป่า 4. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด 5.

ต้นลาน 6. ต้นเถายางรับเบอร์หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 7. ไม้ตีนเป็ดแดง

หรือเยลูตอง 8. ไม้มะริต 9. ไม้รักหรือฮัก 10. ไม้รง 11. ไม้แสลงโทนหรือ

แสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดสงขลา

                        ประเภท ก.

                        ---------

ไม้ตำเสาหรือกันเกราหรือมันปลา 2. ไม้ตังหน 3. ไม้ตะเคียนทอง

ไม้เคี่ยมหรือคนอง 5. ไม้หลุมพอหรือสลุมพอหรือกะลุมพอ 6. ไม้อินทนิล

ไม้พรมคต 8. ไม้พยอมหรือยอม 9. ไม้รักเขาหรือยำตี 10. ไม้มะหาด 11.

ไม้แดง 12. ไม้ทัง 13. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 14. ไม้จวงหรือเทพธาโร 15.

ไม้ยาง 16. ไม้แก้ว 17. ไม้เทียะ 18. ไม้กะซิกหรือกะซิบ 19. ไม้แคฝอย

ไม้นนหรือตีนนกหรือสมอหิน 21. ไม้มะปริง 22. ไม้จำปา 23. ไม้เจ็ตมูน

หรือเจ็ตหมุน 24. ไม้ซวย 25. ไม้ตะเคียนหินหรือตะเคียนหมอ 26. ไม้แร้หรือ

แหร 27. ไม้ขี้เหล็กป่าหรือแสมสาร 28. ไม้ขนุนปาน 29. ไม้ตะเคียนสามพอน

ไม้หงอนไก่หรือดุหุน 31. ไม้ตะเคียนทราย 32. ไม้กุน 33. ไม้หมิตอง

ไม้รายา 35. ไม้หัวเต่า 36. ไม้ตังเขาหรือดั้งเขา 37. ไม้มันหมู

ไม้บาก 39. ไม้ก้านตอง 40. ไม้ค้อหรือกอ 41. ไม้พันตันหรือพันตาล

ไม้สักหรือพันจำหรือสะเดาปัก 43. ไม้แบกหรือกระแบก 44. ไม้หยี่นก

ไม้หลันตัน 46. ไม้หลุมพอทะเล 47. ไม้เมา 48. ไม้อีโต้ 49. ไม้วา

หรือกะวาหรือพะวา 50. ไม้หว้า 51. ไม้แซะ 52. ไม้สนทะเล 53. ไม้โกงกาง

หรือพังกา 54. ไม้โหลง 55. ไม้มะม่วงป่า 56. ไม้เหม็ดชุน 57. ไม้เหม็ด

หรือเสม็ด 58. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้ 59. ไม้ยูง 60. ไม้

ไข่เขียวหรือไก่เขียว 61. ไม้จิกนม 62. ไม้สมุลแว้งหรือแหวง 63. ไม้

ลิไพหรือไม้ไพ 64. ไม้เอียน 65. ไม้ดำดง 66. ไม้เนียงหรือพะเนียง 67.

ไม้สะตอหรือตอ

                         ประเภท ข.

                         ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กฤษณาหรือตังเกหรือหอม 3. ไม้จันทน์แดงหรือ

จันทน์ผาหรือจันทน์ป่า 4. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนาหรือจันทน์ชะมด 5.

ต้นลาน 6. ต้นและเถายางรับเบอร์หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 7. ไม้ตีนเป็ดแดง

หรือเยลูตอง 8. ไม้มะริต 9. ไม้รักหรือฮัก 10. ไม้รง 11. ไม้แสลงโทน

หรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 12. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดสตูล

                         ประเภท ก.

                         ---------

ไม้ตำเสาหรือกันเกราหรือมันปลา 2. ไม้หลุมพอ 3. ไม้เคี่ยม 4.

ไม้อินทนิล 5. ไม้พยอมหรือยอม 6. ไม้แดง 7. ไม้ตะเคียน 8. ไม้เหลาเตา

ไม้มะหาด 10. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร 11. ไม้ตะบูนดำ 12. ไม้ทัง 13.

ไม้ยาง 14. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย 15. ไม้ถ่อน 16. ไม้ไสน 17.

ไม้เหรียญหรือสุเหรียญ 18. ไม้ไพหรือลิไพ 19. ไม้พรมคต 20. ไม้ตำเสาหนู

ไม้เทียะ 22. ไม้แหรหรือแร้ 23. ไม้มะริต 24. ไม้จวงหรือเทพธาโร

หรือข่าต้นหรือตะไคร้ต้น 25. ไม้ตะเคียนสามพอน 26. ไม้ตะบูนขาว 27. ไม้

มังตาล 28. ไม้จิกนม 29. ไม้หลุมพอทะเล 30. ไม้ขนุนปาน 31. ไม้บริแหวน

ไม้บรันตี 33. ไม้หงอนไก่หรือดุหุน 34. ไม้ลำแพนเขา 35. ไม้ทังเขา

ไม้ช้างแหก 37. ไม้เหียงหรือกราดหรือสะแบง 38. ไม้เตียน 39. ไม้

ลำแพนเขาหรือปาด 40. ไม้ตังหน 41. ไม้แคฝอย 42. ไม้จำปา 43. ไม้เมา 44.

ไม้หว้าหิน 45. ไม้โกงกางหรือพังกา 46. ไม้แสม 47. ไม้ถั่ว 48. ไม้พิกุล

ไม้ไข่เขียวหรือไก่เขียว 50. ไม้ค้อหรือกอ 51. ไม้นนหรือตีนนกหรือ

สมอหิน 52. ไม้โปง 53. ไม้กระหว้า 54. ไม้ไข่เน่า 55. ไม้ป๊าบ 56. ไม้

ปี 57. ไม้จันทน์ทิพ 58. ไม้เมียงอาม 59. ไม้มันหมู 60. ไม้รักเขาหรือ

ยำตี 61. ไม้พันจำหรือสักทะเล 62. ไม้ทองบึ้ง 63. ไม้เสม็ด 64. ไม้โปรง

ไม้เนียนเขา 66. ไม้แก้วเขา 67. ไม้สนหรือเกี๊ยะหรือจ๋วงหรือไต้

ไม้ยูง 69. ไม้ดำดง 70. ไม้หมากพลูหรือตั๊กแตนหรือกระซิก 71. ไม้

รักหรือฮัก 72. ไม้พญาไม้หรือขุนไม้หรือซางจริงหรือสมุลแว้ง 73. ไม้

แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ

                        ประเภท ข.

                        ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กำยาน (กายูกำมะแย) 3. ไม้จันทน์หอมหรือ

จันทนาหรือจันทน์ชะมด (กายูจะตานอฮูแต) 4. ไม้ตะเคียนชันตาแมว

(กายูงามัชหรือกายูจิงาบาตู) 5. ไม้ตีนเป็ดแดง (กายูเยลูตอง) 6. ไม้

เนียงหรือพะเนียงป่า (กายูยือนือฆิงหรือกายูกือดะ) 7. ต้นและเถายาง

รับเบอร์หรือย่านเต๊ะหรือเงาะป่า 8. ไม้สะตอ 9. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดปัตตานี

                          ประเภท ก.

                          ---------

ไม้หลุมพอหรือกะลุมพอหรือสลุมพอ (กายูมือบา) 2. ไม้ตำเสาหรือ

กันเกราหรือมันปลา (กายูตะมะสู) 3. ไม้ตะเคียนต่าง ๆ หรือไก่เขียวหรือ

ไข่เขียว (กายูจิงากาลอ,กาลลอปูเต๊ะ) 4. ไม้แคฝอย (กายูจิจา) 5. ไม้

มะหาดทุกชนิด (กายูตาแป) 6. ไม้สิไหรทุกชนิด (กายูยาหรือสิฆา) 7. ไม้

อินทนิลทุกชนิด (กายูบองอ) 8. ไม้พรมคต (กายูพือเงาะ) 9. ไม้บุนนาคหรือ

นาคบุตร (กายูนาคอ) 10. ไม้แอ๊ก (กายูกูเบหรือกูเบจูโว) 11. ไม้

ทังทุกชนิด (กายูมือเต) 12. ไม้ยางทุกชนิด (กายูละกูวิง) 13. ไม้

จำปาทุกชนิด (กายูจำปากอ) 14. ไม้ตะเคียนทรายหรือตะเคียนจง (กายูงาปาเซโนะ)

หรือกายูจิงาบราโนะ) 15. ไม้ตังเก (กายูสุกอ) 16. ไม้สยาเหลืองหรือสยาแดง

(กายูสรายาตะมาฆอสารยาแมเฆาะ) 17. ไม้จวงหรือเทพธาโร (กายูมือแตกะมะงิง)

ไม้เข็ดมูน (กายูสะแตมอลอ) 19. ไม้แดง (กายูแปบูเกะ กายูแมเฮาะ)

ไม้สักหรือพันจำ (กายูรือเซาะ) 21. ไม้ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย

(กายูบางอยาบู) 22. ไม้พยอมหรือยอม (กายูคีบอง) 23. ไม้จิกนม (กายูปูตะ)

ไม้กุหลิม (กายูกุเลง) 25. ไม้กอ (กายูมืองาแง) 26. ไม้พันตันหรือ

พันตาล (กายูมือแดกาตา) 27. ไม้กระบากหรือบากทุกชนิด (กายูตือเบาะ)

ไม้มะคะทุกชนิด (กายูกะเต) 29. ไม้กะทุ่มหมู (กายูมึกกา) 30.

ไม้สยาขาว (กายูสะรายาปูเต๊ะ) 31. ไม้ขนุนปาน (กายูนาคฮูแต) 32. ไม้

พิกุลป่าทุกชนิด (กายูตันหยง) 33. ไม้ตังหน (กายูตางอ) 34. ไม้เมา

(กายูมิงยายาบูอาเอ) 35. ไม้หว้า (กายูแบหรือกายูกือแย) 36. ไม้ชานอ้อย

(กายูหะปัตตาบู) 37. ไม้เสม็ด (กายูฆือแล) 38. ไม้โกงกางหรือพังกา

(กายูบากา) 39. ไม้โงงงัง (กายูรีเยงงัน,กายูกะลอแง) 40. ไม้ริเภา

(กายูริบู) 41. ไม้เนียนป่าทุกชนิด (กายูกุมุงกายูอิตัม) 42. ไม้

เนียงนก (กายูยือนือฆิงบุมง) 43. ไม้ตะเคียนแดง (กายูจิงาลาฆูจิงงาแมเราะ

,จิงงาโป๊ะ) 44. ไม้มังคุดป่าหรือพะวา (กายูบูวะ) 45. ไม้เมียงอาม

(กายูบะกูวา) 46. ไม้แลนบาน (กายูแบเวาะยาโต๊ะ) 47. ไม้หงอนไก่หรือดุหุน

(กายูบอลออาแย) 48. ไม้เทียะ (กายูกาบู๊) 49. ไม้สมุลแว้งหรือแหวง

(กายูแตยอราแล) 50. ไม้สะเดา (กาซุซือแยหรือสะแต) 51. ไม้ฝาดทุกชนิด

(กายูคละ) 52. ไม้สยายาแก (กายูยาแก) 53. ไม้อีโปงหรือกะพง (กายูมะกูโบ)

ไม้สมอใหญ่ 55. ไม้สมอพิเภก 56. ไม้ขี้หนอน (กายูบือเย็งหรือ

กายูตะแม) 57. ไม้กล้วยหมูสัง 58. ไม้ยวน (กายูตอแล) 59. ไม้หยีหรือ

เขล็งหรือนางดำ (กายูกรันยี) 60. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือ

แสงเบื่อ

                            ประเภท ข.

                            ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กำยาน (กายูกำมะแย) 3. ไม้จันทน์หอมหรือ

จันทนาหรือจันทน์ชะมด (กายูจะตานอฮูแต) 4. ไม้ตะเคียนชันตาแมว

(กายูจิงามัชหรือกายูจิงาบาตู) 5. ไม้ตีนเป็ดแดง (กายูเยลูตอง) 6. ไม้

เนียงหรือพะเนียงป่า (กายูยือนือฆิงหรือกายูกือดะ) 7. ต้นและเถายาง

รับเบอร์หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 8. ไม้สะตอ (กายูปะตาหรือประตัย) 9. ไม้

อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดยะลา

                        ประเภท ก.

                        ---------

ไม้หลุมพอหรือกะลุมพอหรือสลุมพอ (กายูมือบา) 2. ไม้ตำเสาหรือ

กันเกราหรือมันปลา (กายูตะมะสู) 3. ไม้ตะเคียนต่าง ๆ หรือไก่เขียวหรือ

ไข่เขียว (กายูจิงา,กาลอปูเต๊ะ) 4. ไม้แคฝอย (กายูจิจา) 5. ไม้มะหาด

(กายูตาแป) 6. ไม้สิไหร (กายูสิยา) 7. ไม้อินทนิล (กายูบองอ) 8. ไม้

พรมคต (กายูบูวัวะ) 9. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร (กายูนาคอ) 10. ไม้แอ๊ก

(กายูกูเบ) 11. ไม้ทัง (กายูมือแดหรือกายูกะตา) 12. ไม้ยาง (กายูละกูวิง)

ไม้จำปา (กายูจำปากอ) 14. ไม้ตะเคียนทราย (กายูจิงาปาเสหรือกายูจิงาแลนุ)

ไม้ตังเก (กายูสุกอ) 16. ไม้สยาเหลือง (กายูสะรายาตะมากา)

ไม้จวงหรือเทพธาโร (กายูแดมะหิง) 18. ไม้เข็ดมูน (กายูสะแตมอลอ)

ไม้แดง (กายูแปบูเกะ) 20. ไม้สักหรือพันจำ (กายูรือเซาะ) 21. ไม้

ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย (กายูบางอยาบู) 22. ไม้พยอมหรือยอม (กายูคีบอง)

ไม้จิกนม (กายูปูตะ 24. ไม้กุหลิม (กายูกุเหลง) 25. ไม้กอหรือค้อ

(กายูมืองาแง) 26. ไม้พันตันหรือพันตาล (กายูตือเบาะ) 27. ไม้กระบากหรือ

บาก 28. ไม้มะคะ (กายูกะเต) 29. ไม้กระทุ่มหมู (กายูมึกกา) 30. ไม้สยาขาว

(กายูสะรายา) 31. ไม้ขนุนปาน (กายูนาคอฮูแต) 32. ไม้พิกุลป่า

(กายูตายง) 33. ไม้ตังหน (กายูตางอ) 34. ไม้เมา (กายูมึงยา ยามูอาเอ)

ไม้หว้า (กายูรือแม) 36. ไม้ชานอ้อย (กายูหะปัตตาชู) 37. ไม้โกงกาง

หรือพังกา (กายูบากา) 38. ไม้เสม็ด (กายูตาแล) 39. ไม้โงงงัง (กายูรีเยงงัน

หรือกายูกะลอแง) 40. ไม้ริบู หรือริเภา (กายูริบู) 41. ไม้เนียนป่า

ไม้เนียงนก (กายูยือนือคิงบุมง) 43. ไม้จำปา (กายูจำปากอ) 44. ไม้

แสลงโทนหรือแสลงใจหรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 45. ไม้เขล็งหรือหยีหรือนางดำ

(กายูกรันยี)

                           ประเภท ข.

                           ---------

ไม้กะเบา 2. ไม้กำยาน (กายูกำมะแย) 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด (กายูจะตานอฮูแต) 4. ไม้ตะเคียนชันตาแมว (กายูจิงามัช

หรือกายูจิงาบาตู) 5. ไม้ตีนเป็ดแดง (กายูเยลูตอง) 6. ไม้เนียงหรือ

พะเนียงป่า (กายูยือนือฆิงหรือกายูกือดะ) 7. ต้นและเถายางรับเบอร์

หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 8. ไม้สะตอ (กายูปะตาหรือปะตัย) 9. ไม้อบเชย

รายชื่อไม้หวงห้ามในจังหวัดนราธิวาส

                           ประเภท ก.

                           ---------

ไม้หลุมพอหรือกะลุมพอหรือสลุมพอ (กายูมือบา) 2. ไม้ตำเสาหรือ

กันเกราหรือมันปลา (กายูตะมะสู) 3. ไม้ตะเคียนต่าง ๆ หรือไก่เขียวหรือ

ไข่เขียว (กายู9จิงา,กาลอปูเต๊ะ) 4. ไม้แคฝอย (กายูจิจา) 5. ไม้มะหาด

(กายูตาแป) 6. ไม้สิไหร (กายูสิยา) 7. ไม้อินทนิล (กายูบองอ) 8. ไม้พรมคต

 (กายูบูวัวะ) 9. ไม้บุนนาคหรือนาคบุตร (กายูนาคอ) 10. ไม้แอ๊ก

(กายูกูเบ) 11. ไม้ทัง (กายูมืแด กายูกะตา) 12. ไม้ยาง (กายูละกูวิง)

ไม้จำปา (กายูจำปากอ) 14. ไม้ตะเคียนทราย (กายูจิงาปาเส กายูจิงาแลนุ)

ไม้ตังเก (กายูสุกอ) 16. ไม้สยาเหลือง (กายูสะรายาตะมากอ)

ไม้จวงหรือเทพธาโร (กายูแตมะหิง) 18. ไม้เข็ดมูน (กายูสะแตมอลอ)

ไม้แดง (กายูแปบูเกะ) 20. ไม้สักหรือพันจำ (กายูรือเซาะ) 21. ไม้

ตะแบกหรือป๋วยหรือเปื๋อย (กายูบองอยาบู) 22. ไม้พยอมหรือยอม (กายูคีบอง)

ไม้จิกนม (กายูปูตะ) 24. ไม้กุหลิม (กายูกุเลง) 25. ไม้กอหรือค้อ

(กายูมืองาแง) 26. ไม้พันตันหรือพันตาล (กายูแดงกาตา) 27. ไม้กระบาก

หรือบาก (กายูตือเบาะ) 28. ไม้มะคะ (กายูกะเต) 29. ไม้กระทุ่มหมู

(กายูมึกกา) 30. ไม้สยาขาว (กายูสะรายา) 31. ไม้ขนุนปาน (กายูนาคอฮูแต)

ไม้พิกุลป่า (กายูตายง) 33. ไม้ตังหน (กายูตางอ) 34. ไม้เมา

(กายูมึงยา ยามูอาเอ) 35. ไม้หว้า (กายูรือแม) 36. ไม้ชาอ้อย (กายูหะปัตตาซู)

ไม้โกงกางหรือพังกา (กายูบากา) 38. ไม้เสม็ด (กายูตาแล)

ไม้โงงงัง (กายูเยงงันหรือกายูกะลอแง) 40. ไม้ริบูหรือริเภา

(กายูริบู) 41. ไม้เนียนป่า (กายูกุมุง,กายูอีตำ) 42. ไม้เนียงนก

(กายูยือนือฆิงบุมง) 43. ไม้อีโปงหรือกะพง (กายูมะกูโน) 44. ไม้สมอใหญ่

ไม้สมอพิเภก 46. ไม้ขี้หนอน (กายูกลูบู) 47. ไม้เปรียง (กายูบือแยง

หรือกายูตะแม) 48. ไม้กล้วยหมูสัง 59. ไม้ยวน (กายูตอแล) 50. ไม้ฝาด

(กายูคละ) 51. ไม้เมียงอาม (กายูมะกูแล) 52. หวยตะค้าทอง (รอแตซือกอมัส)

ไม้เขล็งหรือหยีหรือนางดำ (กายูกรันยี) 54. ไม้แสลงโทนหรือแสลงใจ

หรือแสลงทมหรือแสงเบื่อ 55. ไม้พญาไม้หรือขุนไม้หรือไม้กล้วย

                       ประเภท ข.

                       ---------

ไม้กระเบา 2. ไม้กำยาน (กายูกำมะแย) 3. ไม้จันทน์หอมหรือจันทนา

หรือจันทน์ชะมด (กายูจะตานอฮูเต) 4. ไม้ตะเคียนชันตาแมว (กายูจิงาหรือ

กายูจิงาบาตู) 5. ไม้ตีนเป็ดแดง (กายูเยลูตอง) 6. ไม้เนียงหรือ

พะเนียงป่า (กายูยือนือฆิงหรือกายูกือดะ) 7. ต้นและเถายางรับเบอร์

หรือย่านเต๊ะเงาะป่า 8. ไม้สะตอ (กายูปะตาหรือปะตัย) 9. ไม้อบเชย