พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกทีเอส ๒๑ พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกทีเอส ๒๑

พ.ศ. ๒๕๔๓

------------

                                                     ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                     ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                               เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกทีเอส ๒๑ ในท้องที่ตำบล

ตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.

๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ส่งออกทีเอส ๒๑ พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกทีเอส ๒๑ ในท้องที่ตำบลตาสิทธิ์

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       ชวน  หลีกภัย

      นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย

ส่งเสริมให้มีการลงทุนและใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในด้าน

สาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุนเพื่อการส่งออกได้ดียิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกทีเอส ๒๑

ในท้องที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว และโดยที่

มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

บัญญัติว่า การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตรา

พระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๓/๑๒๐ก/๔/๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓]

                                                                                                พรพิมล/แก้ไข

                                                                                                ๗ มิ.ย ๒๕๔๕

                                                                                                B+A (C )