พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกแปลงยาว พ.ศ. ๒๕๓๖

พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกแปลงยาว

พ.ศ. ๒๕๓๖

------------

                                                       ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                          ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

                                                  เป็นปีที่ ๔๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกแปลงยาว ในท้องที่ตำบล

หัวสำโรงอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.

๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ส่งออกแปลงยาว พ.ศ. ๒๕๓๖"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้จัดตั้งเขตอุสาหกรรมส่งออกแปลงยาว ในท้องที่ตำบลหัวสำโรง

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ชวน  หลีกภัย

        นายกรัฐมนตรี

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม

ให้มีการลงทุนและใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้มีการอำนายความสะดวกในด้าน

สาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุนเพื่อการส่งออก สมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกแปลงยาว ในท้อง

ที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว และโดยที่

มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

บัญญัติว่าการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระ

ราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๖/๑๖/๑/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖]