พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๓๒

พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง

พ.ศ. ๒๕๓๒

------------

                                                       ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

                                                   เป็นปีที่ ๔๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบังในท้องที่ตำบล

ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ส่งออกแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๓๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง ในท้องที่ ตำบลทุ่งสุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

        นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนและ

ใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

สมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

และโดยที่ มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็น

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๒/๕๑/๑พ/๓๑ มีนาคม ๒๕๓๒]