พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบางปู พ.ศ. ๒๕๓๑

พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบางปู

พ.ศ. ๒๕๓๑

------------

                                                       ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑

                                                   เป็นปีที่ ๔๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบางปู ในท้องที่ตำบล

แพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.

๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ส่งออกบางปู พ.ศ. ๒๕๓๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบางปู ในท้องที่ตำบลแพรกษา

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา

นี้

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    พลเอก ป. ติณสูลานนท์

        นายกรัฐมนตรี

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุน

และใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุนได้

ดียิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบางปูขึ้นในท้องที่ตำบลแพรกษา  อำเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  และโดยที่มาตรา  ๓๖  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  กำหนดว่า  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก

ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๑/๓๑/๗๔/๑ มีนาคม ๒๕๓๑]