พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๑

พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ

พ.ศ. ๒๕๓๑

-------------

                                                       ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑

                                                  เป็นปีที่ ๔๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือในท้องที่ตำบล

บ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง

และตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    พลเอก ป. ติณสูลานนท์

         นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนและ

ใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

สมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่าการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกให้ตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๑/๓๓/๖๘/๑ มีนาคม ๒๕๓๑]