พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๒๔

พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง

พ.ศ. ๒๕๒๔

-----------

                                                       ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔

                                                   เป็นปีที่ ๓๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังในท้องที่แขวง

ลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.

๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๒๔"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ในท้องที่แขวงลำปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        พลเอก ส. ณ นคร

       รองนายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุน

และใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุนได้

ดียิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังขึ้น ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระ

บัง กรุงเทพมหานคร และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๒๔/๑๕๓/๒๖พ/๑๗ กันยายน ๒๕๒๔]