พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2548

พระราชกฤษฎีกา

ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗

พ.ศ. ๒๕๔๘

                  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๘”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินโดยถือเขตของอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก บัดนี้ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากการจัดซื้อที่ดินไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และที่ดินของรัฐที่มีอยู่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สมควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

ฐิติพงษ์/ผู้จัดทำ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

 

 

[๑] รก.๒๕๔๘/๙๕ก/๑๙/๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘